სტატია

მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონის მიმოხილვა

დელოიტ აკადემიის ონლაინ ტრენინგი

დელოიტი მოხარულია მოგიწვიოთ დელოიტ აკადემიის ონლაინ ტრენინგზე „მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონის მიმოხილვა“.

ტრენინგზე განხილულ იქნება შემდეგი მნიშვნელოვანი საკითხები: 

 • სამეწარმეო სამართლის რეფორმის მიზნები
 • საწარმოს დაფუძნება და რეგისტრაცია
 • რეესტრის მონაცემთა უტყუარობის პრეზუმფცია
 • განთავსებული კაპიტალი
 • საწარმოს კაპიტალის ფორმირება, პარტნიორთა შენატანები
 • შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების წილების კლასები
 • განთავსებული კაპიტალის ცვლილება
 • უპირატესი შესყიდვის უფლება
 • შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების მიერ საკუთარი წილების შეძენა
 • დირექტორის ფიდუციური მოვალეობები
 • პარტნიორის დერივაციული სარჩელი
 • პარტნიორის გარიცხვა
 • პარტნიორის გასვლა
 • საზოგადოების დაშლა, ლიკვიდაცია           

ადგილმდებარეობა: ონლაინ ტრენინგი

თარიღი და დრო: 24 თებერვალი, 2021. 14:00 - 17:00

ენა: ქართული

ღირებულება: 120 ლარი, დღგ-ის გარეშე. * -20% - ერთი კომპანიიდან 2 ან მეტი თანამშრომლის რეგისტრაციისას 

ფასილიტატორი: რუსუდან ოთიაშვილი / უფროსი იურისტი / საგადასახადო და იურიდიული დეპარტამენტი

ტრენინგზე დასარეგისტრირებლად, გთხოვთ შეავსოთ განაცხადი მოცემულ ბმულზე 17 თებერვლამდე.

ტრენინგის დასრულების შემდეგ თითოეულ მონაწილეს გადაეცემა დელოიტ აკადემიის ელექტრონული სერთიფიკატი.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?