სტატია

ადამიანური რესურსების სფეროს განვითარების ტენდენციები 2016 წელს

 სწრაფი წინსვლა ტექნოლოგიების დარგში, მომხმარებელთა ქცევის ცვლილებები და არასტანდარტული ბიზნესები სერიოზულ გამოწვევების წინაშე აყენებენ ტრადიციულ ფინანსურ მოდელებსა და მათ დადგენილ შემოსავლის ნაკადებს. ფინანსური სფეროს ლიდერები იძულებულნი არიან არა მხოლოდ ისაუბრონ არსებული რღვევის შესახებ, არამედ იმოქმედონ. 

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?