საოპერაციო რისკები

ნებისმიერი ორგანიზაცია მუდმივად დგას თანამშრომლების ქცევასთან, მესამე მხარეებთან, ტექნოლოგიებთან, მონაცემებთან, ბიზნეს პროცესებსა და კონტროლის საკითხებთან დაკავშირებული რისკების წინაშე. კარგად ჩამოყალიბებული მიდგომები გვეხმარება ბიზნეს მოთხოვნების დამაყოფილებაში სტრატეგიის ოპტიმიზაციის პარალელურად.