data privacy

About us

Deloitte Adatvédelmi Nyilatkozat

Frissítve 2019. február 26-án

Deloitte Central Europe Adatvédelmi Nyilatkozat

(tájékoztatás személyes adatai kezeléséről) ügyfél-, beszállítói, szolgáltatói és alvállalkozói szerződéseink esetében
 

Definíciók

„Deloitte” az Egyesült Királyságban „company limited by guarantee” formában alapított Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL”) társaságra, tagvállalatainak hálózatára és kapcsolt vállalkozásaira utal. A DTTL és valamennyi tagvállalata önálló, egymástól elkülönülő jogi személy. A DTTL (vagy „Deloitte Global”) nem nyújt szolgáltatásokat ügyfelek számára.

A „Deloitte Central Europe” („Deloitte CE”)  a Deloitte Central Europe Holdings Limited cégcsoportba szerveződött társaságok regionális szervezete, ami a Deloitte Touche Tohmatsu Limited tagvállalata. A szolgáltatásokat a Deloitte Central Europe Holdings Limited leány- és tagvállalatai nyújtják, amelyek különálló és független jogi személyek.

„Adatkezelő” („mi”) a személyes adatok feldolgozásának célját meghatározó adatkezelő (az Adatvédelmi Szabályozás szerint).

„Adatfeldolgozó” az adatkezelő nevében a személyes adatokat feldolgozó adatfeldolgozó (az Adatvédelmi Szabályozás szerint).

„Adatvédelmi Szabályozás” alatt a mindenkor érvényben lévő következő jogszabályokat értjük: (a) az Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvet (2002/58/EK) átültető nemzeti jogszabályok, (b) a GDPR és (c) bármely más hasonló adatvédelemi nemzeti jogszabály.

„GDPR” az EU általános adatvédelmi rendelete (2016/679).

„Személyes Adatok” bármely személyes adat (azonosított vagy azonosítható természetes személyre/érintettre vonatkozó információ), melyet ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatásainkkal kapcsolatban vagy azok keretében, beszállítóinkkal, szolgáltatóinkkal vagy alvállalkozóinkkal fennálló jogviszonyunk keretében vagy szokásos működésünk részeként végrehajtott tevékenységekhez szükséges mértékben dolgozunk fel.

„Feldolgozás” a személyes adatokkal végzett bármely (kézi vagy automatizált) művelet vagy műveletek sora, mint pl. összegyűjtés, rögzítés, strukturálás, tárolás, használat, közzététel, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés (az Adatvédelmi Szabályozás szerint).

„Címzett” olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, hivatal vagy bármely más szerv, akinek vagy amelynek a részére a személyes adatokat átadják (további meghatározás az Adatvédelmi Szabályozásban).

Összefoglaló
Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat az Ön személyes adatainak („adatok”) általunk történő feldolgozására vonatkozik és ismerteti, hogy:

 • az Ön mely személyes adatait kezeljük;
 • miért (milyen célból) kezeljük az Ön személyes adatait (ide értve a törvényben előírt adatkezelést is);
 • milyen módon és milyen helyszíneken kezeljük az Ön személyes adatait (hová továbbítjuk a személyes adatait és kivel osztjuk meg azokat);
 • Önnek milyen jogai vannak.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat az oldal tetején meghatározott időpontban lép érvénybe. A Nyilatkozatot bármikor saját belátásunk szerint módosíthatjuk, illetve kiegészíthetjük, ezért javasoljuk, hogy időről időre tekintsék át.

Milyen személyes adatokat kezelünk?
Az Ön, munkaadója, szerződéses partnere, tanácsadója vagy harmadik felek által részünkre átadott, illetve az Ön által kifejezetten közzétett személyes adatokat kezeljük.

Ilyen személyes adatok például:

 • az Ön vezeték- és keresztneve, neme;
 • foglalkozása (beosztása), általános kapcsolattartási adatai (munkahelyi vagy lakcím, személyes vagy munkahelyi e-mail cím és telefonszám);
 • a Deloitte-tal való üzleti kapcsolatainak története és részletei;
 • bankszámlaszáma (amennyiben az ügyfél/szerződő fél/alvállalkozó/beszállító természetes személy);
 • IP-címe;
 • jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatos jogainak érvényesítésével kapcsolatban átadott személyes adatai;
 • telephelyünkre való belépéskor zártláncú kamerarendszerből (CCTV) és egyéb módon gyűjtött információ (a személyes adatokkal kapcsolatos ilyen specifikus és testre szabott információ megtekinthető a megfelelő Deloitte CE telephelyen, amennyiben releváns – a CCTV-képeket az épület tulajdonosa vagy meghatalmazott harmadik fél is feldolgozhatja).

Az alább ismertetett célokból nem gyűjtünk, és nem dolgozunk fel az Adatvédelmi Szabályozásban meghatározott „érzékeny” vagy „speciális kategóriájú” személyes adatokat. Szolgáltatásaink nyújtásának céljából közvetlenül feldolgozott személyes adatai további típusait és kategóriáit a Deloitte CE tagvállalatok adatkezelőként nyújtott szolgáltatásai és Deloitte CE tagvállalatok adatfeldolgozóként nyújtott szolgáltatásai adatvédelmi nyilatkozatokban ismertetjük.

Az adatfeldolgozás céljai („Célok”)

 • a hatályos jogi, szabályozói és szakmai előírásoknak (pl.: pénzmosás elleni ügyfélazonosítási tevékenység)  való megfelelés;
 • az illetékes hatóságok követelményeinek és tájékoztatásainak teljesítése;
 • általános szerződéses adminisztráció, pénzügyi könyvelési tevékenységek (számlázás) és statisztika;
 • belső megfelelőség és kockázatelemzés (pl. biztonsági incidensek kivizsgálása vagy megakadályozása);
 • jogaink és jogos érdekeink védelme.
 • általános ügyfél-, beszállítói vagy alvállalkozói szerződéses kapcsolati célok (pl. visszajelzés és panaszok, illetve üzleti lehetőségek felmérése és kialakítása);
 • belső vagy hosztolt (felhő alapú) informatikai rendszerek, szolgáltatások és alkalmazások használata (kommunikációs, adatmegosztási és archiválási célokra).

Figyelem! Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat nem tartalmaz információt a személyes adatoknak marketing, direktmarketing és toborzási célú kezelésével kapcsolatban. A személyes adatoknak ilyen célokra történő kezelésének ismertetése a megfelelő specifikus adatvédelmi nyilatkozatokban található, melyek (ahol releváns) szintén részét képezhetik a személyes adatok ilyen célú kezeléséhez való hozzájárulásnak. Az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül személyes adatait nem kezeljük direktmarketing és marketing célokra, azonban a személyes adatoknak a Célok érdekében történő kezelése során előfordulhat, hogy kérünk ilyen hozzájárulást.

Az adatfeldolgozás jogalapja:

 • Személyes adatait kizárólag akkor kezeljük, amikor ez az alábbi okokból szükségessé válik:
 • a személyesen Önnel kötött szerződés adminisztrációja vagy az Önnel történő szerződéskötés céljából;
 • törvényi kötelezettségünk teljesítése érdekében;
 • jogos érdekeink céljából, így különösen, de nem kizárólagosan
      - beszállítóinkkal, szolgáltatóinkkal vagy alvállalkozóinkkal kötött szerződések végrehajtása,
      - üzleti érdekeink védelme (pl. kockázatértékelési és minőségbiztosítási folyamataink végrehajtása),
      - a beérkező panaszok vagy kérések megfelelő kezelésének biztosítása.

Személyes adatai megőrzése:
Személyes adatait a szolgáltatásoknak az ügyfeleink részére történő nyújtását, illetve a beszállítóinkkal, szolgáltatóinkkal vagy alvállalkozóinkkal kötött szerződések megszűnését követő 10 évig, vagy a vonatkozó törvényekben és szabályozásokban meghatározott, illetve a Deloitte jogos érdeke szerinti ideig meg kell őrizni.

A személyes adatok kezelője:
Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat értelmezésében az Adatkezelő elsősorban az ügyféllel, beszállítóval, szolgáltatóval vagy alvállalkozóval kötött szerződést aláíró Deloitte CE tagvállalat.

Személyes adatai megosztása és továbbítása:
A Célok érdekében az Ön személyes adatait a következő címzettekkel lehet közölni, illetve részükre átadni, illetve a következő címzettek dolgozhatják fel:

A Deloitte tagvállalatok felsorolása itt található. Amennyiben alkalmazandó, személyes adatait kizárólag a Célokhoz szükséges mértékben és az Adatvédelmi Szabályozással összhangban kezeljük. Minden címzett köteles az Ön adatai számára megfelelő védelmet biztosítani, tájékoztatást nyújtani azok kezeléséről, és amennyiben szükséges, a további hozzájárulásokat megszerezni. Amennyiben az Ön személyes adatai más országba is továbbítására kerülnek (beleértve az EU-n kívül eső területeket is), az adatok átadására csak akkor kerülhet sor, ha az Adatvédelmi Szabályozás által az ilyen átadásra vonatkozóan előírt kötelezettségek teljesülnek. 

Adatfeldolgozók:
Meghatalmazott adminisztratív és informatikai szolgáltatóink:

4C Hungary Kft.,1012 Budapest, Várfok utca 8. 4. emelet 2., Hungary
Billigence Europe Limited, székhely: 12 Gough Square, London, EC4A 3DW, Egyesült Királyság
con4PAS, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Prága 4 – Lhotka, Cseh Köztársaság 
Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C., Magyarország
Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varsó, Lengyelország
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prága 2 – Vinohrady, Cseh Köztársaság 
Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prága 2 – Vinohrady, Cseh Köztársaság  
Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR London, Egyesült Királyság
Digital Resources a.s., Poděbradská 520/24, 190 00 Prága 9, Cseh Köztársaság
MobileXpense, Rue des Colonies 11, 1000 Brüsszel, Belgium
SI-Consulting Sp. z o.o., Slezna Str. 118, 53-111 Wroclaw, Lengyelország

EU-n kívül (Minden EU-n kívüli adatfeldolgozó aláírta velünk az EU által jóváhagyott Standard Szerződéses Kikötéseket, így teljesül a Személyes Adatok Adatvédelmi Szabályozásban meghatározott megfelelő szintű védelme.)

Deloitte Support Services India Private Limited, RMZ Futura, Block B, 2nd Floor, Plot No. 14 & 15, Road No. 2, Hi-Tec City Layout, Madhapur, Hyderabad – 500 081, Telangana, India
Deloitte Touche Tohmatsu Services, Inc., 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015, USA 
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA

Hozzáférési jogosultságuk szigorúan csak a technikai, adminisztratív és ügyféltámogatási célokból szükséges mértékig terjed.

Adatfeldolgozás biztonsága
Mi és adatfeldolgozóink kialakítottuk az iparágban elfogadott standardoknak megfelelő technológiai, fizikai, adminisztratív és folyamatokba épített védelmet annak érdekében, hogy védjük és biztosítsuk minden kezelt személyes adatbizalmasságát, integritását és hozzáférhetőségét. Ezek az intézkedések a Deloitte CE szabályzataival, illetve a vonatkozó Adatvédelmi Szabályozásokkal összhangban megakadályozzák a személyes adatok illetéktelen felhasználását, az azokhoz való illetéktelen hozzáférést, illetve az adatok feltörését (biztonsági incidens). A Deloitte CE rendelkezik az ISO 27001-es tanúsítvánnyal, mely széles körben elfogadott nemzetközi információbiztonsági szabvány.

Az Ön jogai
Önnek jogában áll:

 • (az általunk kezelt) személyes adataihoz hozzáférést (illetve azokról másolatot) igényelni,
 • személyes adatai frissítését és javítását kérni (helyesbítési jog),
 • személyes adatai törlését kérni (amennyiben lehetséges), vagy 
 • személyes adatai kezelésének korlátozását igényelni.

Önnek joga van (a GDPR-ben meghatározott esetekben) az adatkezelésellen tiltakozni, illetve adathordozhatósági jogát érvényesíteni (a számunkra átadott személyes adatok másolatát strukturált, számítógép által olvasható formátumban megkapni és megkérni minket az ilyen adatokat más címzett részére történő továbbításra).

Fentebb ismertetett jogai érvényesítését az alábbi e-mail címre küldött e-mailben: CEprivacy@deloittece.com vagy írásos formában az alábbi címre küldött levélben kérheti: Deloitte CE Adatvédelmi Vezető (Deloitte CE Data Protection Leader), Deloitte Central Europe Service Centre, Karolinska 654, Prága 8, 18600, Cseh Köztársaság.

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos bármely kérdés esetén – ide értve az adatok EU-n kívülre való továbbításával kapcsolatos biztonsági intézkedéseket –, kérjük, szintén a fenti elérhetőségek valamelyikén érdeklődjön.

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatai feldolgozása a GDPR rendelkezéseit sértő módon történik, jogában áll a lakóhelye (székhelye) szerinti állam adatvédelmi hatóságához panaszt benyújtani.

 

Deloitte Central Europe Szolgáltatásspecifikus Adatvédelmi Nyilatkozat

A Deloitte Central Europe tagvállalatok által adatkezelőként nyújtott szolgáltatások
 

Az alábbi szolgáltatásokra vonatkozóan: Könyvvizsgálat, Adótanácsadás, Munkavállalói juttatások adótervezése (GES)Jogi szolgáltatásokKockázatkezelési tanácsadásPénzügyi tanácsadás, Üzletviteli Tanácsadás.

Milyen személyes adatokat kezelünk?
Adatkezelőként az Ön által átadott (ideértve – amennyiben a nyújtott szolgáltatás jellegéből kifolyólag szükséges – a családtagjaira és eltartott családtagjaira is vonatkozó) személyes adatokat kezeljük, valamint munkaadójától, szerződéses partnerétől, tanácsadójától vagy más harmadik felektől kapott adatokat, azzal a feltétellel, hogy azok összegyűjtése jogszerűen történt.

Az adott szolgáltatás jellegétől függően az alábbi típusú személyes adatokat kezeljük:

 • vezetéknév, keresztnév, nem, születési dátum, személyi igazolvány vagy útlevél száma, adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel,
 • foglalkozás (beosztás), általános kapcsolattartási adatok (munkahelyi vagy lakcím, személyes vagy munkahelyi e-mail cím és telefonszám);
 • az Ön alvállalkozója vagy munkaadója számára az adott típusú szolgáltatás nyújtásához szükséges egyéb adatok (családi állapot, gyermekek száma, családtagokra vonatkozó adatok, vezeték- és keresztnevük, születési dátum szükség szerint),
 • pénzügyi adatok (bankszámlaadatok, hiteltörténet, munkaviszonyból származó jövedelem és kamatjövedelem/-nyereség),
 • az ügyfelünkkel fennálló kapcsolatára / jogviszonyára vonatkozó adatok (vásárolt termékek vagy igénybe vett szolgáltatások).

Az adatkezelés céljai („Célok”)
szolgáltatások nyújtása személyesen az Ön vagy a mi ügyfeleink részére (az Ön munkaadója vagy szerződéses partnere) a vonatkozó szerződésben meghatározottak szerint

Az adatkezelés eszközei
Bizonyos típusú szolgáltatások esetében a személyes adatok kezeléséhez speciális eszközöket használunk.

Az adatfeldolgozás jogalapja:

 • azon szerződés teljesítés, amelyen Ön szerződő félként jelenik meg, illetve amennyiben Ön nem szerződő fél, akkor
 • jogos érdekünk a szerződés szerinti szolgáltatásnak az Ön munkaadója vagy szerződő partnere részére történő nyújtása során, vagy
 • a szolgáltatásoknak az Ön, munkaadója vagy szerződéses partnere részére történő nyújtásakor a Deloitte-ra vonatkozó törvényi kötelezettségeknek való megfelelés (a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó jogszabály kifejezetten kiköti, hogy a szolgáltatások nyújtása során személyes adatait a személyes adatok adatkezelőjeként kezeljük).

Személyes adatainak feldolgozása (ideértve bizonyos adatkezelési eszközök fent említett használatát) a nevezett Célokból szükséges.

Személyes adatainak megőrzése:
Személyes adatait a szolgáltatásoknak az Ön vagy ügyfeleink részére történő nyújtását követő 10 évig, vagy a vonatkozó törvényekben és szabályozásokban meghatározott, illetve a Deloitte jogos érdeke szerint megkövetelt ideig meg kell őrizni.

Személyes adatainak megosztása és továbbítása:
A Célok érdekében személyes adatait a következő címzettekkel lehet közölni, illetve részükre továbbítani, illetve azokat következő címzettek kezelhetik:

Címzettek:
A Deloitte tagvállalatok felsorolása itt található. Amennyiben alkalmazandó, személyes adatait kizárólag a Célokhoz szükséges mértékben és az Adatvédelmi Szabályozással összhangban lehet kezelni. Minden címzett köteles az Ön adatai számára megfelelő védelmet biztosítani, tájékoztatást nyújtani azok kezeléséről, és amennyiben szükséges, a további hozzájárulásokat megszerezni. Amennyiben személyes adatai más országba is továbbítására kerülnek (beleértve az EU-n kívül eső területeket is), az adatok átadására csak akkor kerülhet sor, ha az Adatvédelmi Szabályozás által az ilyen átadásra vonatkozóan előírt kötelezettségek teljesülnek. 

Adatfeldolgozók:
Alvállalkozóink (azokat az ügyfél a szerződésben vagy más módon jóváhagyta), illetve jóváhagyott adminisztratív és informatikai szolgáltatóink:

Európai Unióban:

Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.
Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varsó, Lengyelország
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prága 2 – Vinohrady, Cseh Köztársaság
Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prága 2 – Vinohrady, Cseh Köztársaság 
Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR London, Egyesült Királyság
Digital Resources a.s., Poděbradská 520/24, 190 00 Prága 9, Cseh Köztársaság
SI-Consulting Sp. z o.o., Slezna Str. 118, 53-111 Wroclaw, Lengyelország
Könyvvizsgálati szolgáltatások: Deloitte Group Support Centre BV, Hollandiában alapított zárt körű részvénytársaság/korlátolt felelősségű társaság, székhely: Gustav Mahlerlaan, 2970 Amszterdam, Hollandia

Könyvvizsgálati szolgáltatások: Deloitte Group Support Centre BV, Hollandiában alapított zárt körű részvénytársaság/korlátolt felelősségű társaság, székhely: Gustav Mahlerlaan, 2970 Amszterdam, Hollandia

Megfelelő adminisztratív, technikai és működési támogatás megszerzése érdekében (azokban az országokban, melyekben jelen vagyunk) helyi szolgáltatókkal is szerződhetünk, akik a személyes adatok feldolgozójaként az Ön személyes adatait feldolgozhatják. E helyi szolgáltatók megbízott partnereink, melyek főképpen helyi archiválási, futár-, fordítási, informatikai támogató vagy reprográfiai szolgáltatásokat nyújtanak. Bármely ilyen helyi szolgáltató a szolgáltatások nyújtását megelőzően adatfeldolgozási megállapodást ír alá az Adatvédelmi Szabályozás követelményeinek megfelelően. A személyes adatok feldolgozóinak teljes listáját kérés esetén azonnal rendelkezésre bocsátjuk.

EU-n kívül:
Mivel a Személyes Adatok feldolgozása azok EU-n kívülre történő átadásával járhat, a lenti szervezetek mindegyike aláírta az EU által jóváhagyott Standard Szerződéses Kikötéseket azzal a Deloitte tagvállalattal, amelyik az adott ügyféllel szerződéses viszonyban áll, így teljesül a Személyes Adatok Adatvédelmi Szabályozásban meghatározott megfelelő szintű védelme.

Adó-/GES-(munkavállalói juttatások adótervezése)-szolgáltatásokDeloitte Support Services India Private Limited, RMZ Futura, Block B, 2nd Floor, Plot No. 14 & 15, Road No. 2, Hi-Tec City Layout, Madhapur, Hyderabad – 500 081, Telangana, India
Deloitte Tax LLP, 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015, USA (GA Organizer tulajdonosa ésadminisztrátora)
Deloitte Touche Tohmatsu Services, Inc., 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015, USA 
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA

Hozzáférési jogosultságuk szigorúan csak a technikai, adminisztratív és ügyféltámogatási célokból szükséges mértékig terjed.

Az adatkezelés eszközei
Bizonyos típusú szolgáltatások esetében speciális eszközöket használunk személyes adatai feldolgozásához. Az alábbi linkekre kattintva többet megtudhat személyes adatai kezeléséről.

Munkavállalói juttatások adótervezése:
GA Organizer Tool

Könyvvizsgálati szolgáltatások:
Deloitte Connect
Deloitte iCount

Az adatkezelés biztonsága
A Deloitte és az Adatfeldolgozói gondoskodnak az iparágban elfogadott standardoknak megfelelő technológiai, fizikai, adminisztratív és folyamatbeli védelemről annak érdekében, hogy biztosítsák és védjék a kezelt személyes adatok titkosságát, integritását és hozzáférhetőségét. Ezek az intézkedések megakadályozzák a személyes adatok illetéktelen felhasználását és az azokhoz való illetéktelen hozzáférést, illetve az adatok feltörését.

Az Ön jogai 
Kérjük, tekintse át a Deloitte Central Europe Adatvédelmi Nyilatkozatát.

 

Deloitte Central Europe Szolgáltatásspecifikus Adatvédelmi Nyilatkozat

A Deloitte Central Europe tagvállalatok által adatfeldolgozóként nyújtott szolgáltatások

 

Az alábbi szolgáltatásokra vonatkozóan: BérszámfejtésKiküldetésekForensic (nem tanácsadói) szolgáltatások, bizonyos Informatikai tanácsadási szolgáltatások.

Milyen személyes adatokat dolgozunk fel?
Adatfeldolgozóként az Ön által átadott (ideértve – amennyiben a nyújtott szolgáltatás jellegéből kifolyólag szükséges – a családtagjaikra és eltartott családtagjaikra is vonatkozó) személyes adatokat dolgozzuk fel, valamint munkaadójától, szerződéses partnerétől, tanácsadójától harmadik felektől kapott vagy nyilvánosan elérhető adatokat.

Ilyen személyes adatok például:

 • vezetéknév, keresztnév, nem, születési dátum, személyi igazolvány vagy útlevél száma, adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel,
 • foglalkozás (beosztás), általános kapcsolattartási adatok (munkahelyi vagy lakcím, személyes vagy munkahelyi e-mail cím és telefonszám, iskolai végzettséget igazoló oklevelek);
 • az Ön alvállalkozója vagy munkaadója számára az adott típusú szolgáltatás nyújtásához szükséges egyéb adatok (családi állapot, gyermekek száma, családtagokra vonatkozó adatok, vezeték- és keresztnevük, születési dátum szükség szerint),
 • pénzügyi adatok (bankszámlaadatok, munkaviszonyból származó jövedelem és kamatjövedelem/-nyereség),
 • szakmai tevékenységével, munkahelyi teljesítményével és értékelésével kapcsolatos adatok.

Az adatfeldolgozás céljai 
Szolgáltatások nyújtása személyesen az Ön vagy a mi ügyfeleink részére (az Ön munkaadója vagy szerződéses partnere) a vonatkozó szerződésben meghatározott módon, az adatkezelő (Ön, munkaadója vagy szerződéses partnere) utasításai szerint

Személyes adatait ügyfeleink, mint adatkezelők utasításai szerint dolgozzuk fel. Ügyfeleink, mint személyes adatok kezelői kötelesek Önt tájékoztatni személyes adatai kezeléséről (beleértve az adatfeldolgozást is), ideértve jogai érvényesítésének módját is. Az alábbiak esetében, kérjük, lépjen kapcsolatba munkaadójával/szerződéses partnerével:

 • (a feldolgozott) személyes adataihoz hozzáférést (illetve azokról másolatot) igényelni,
 • személyes adatai frissítését és javítását kérni (helyesbítési jog), 
 • személyes adatai törlését kérni (amennyiben lehetséges), vagy 
 • személyes adatai feldolgozásának korlátozását igényelni.

Adatkezelő:

Az Adatkezelő elsősorban az a Deloitte CE szervezet, amely az ügyféllel szerződést kötött.

A fent megjelölt Célok érdekében a személyes adatok közölhetők/átadhatók a következő Címzetteknek, akik azokat kezelhetik:
Deloitte cégcsoport:

A fent megnevezett Célok érdekében, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben a Személyes adatok a Deloitte cégcsoporton belül másik adatkezelőnek is átadhatók (http://www2.deloitte.com/global/en/get-connected/global-office-directory.html)

Ha a személyes adatok más országba – az EU-n kívüli területeket is beleértve - való továbbítására is szükség van , (amely esetben a Deloitte szervezet másik adatkezelőként jár el) az adatok átadására csak akkor kerülhet sor, ha az Adatvédelmi Szabályozás által az ilyen átadásra vonatkozóan előírt kötelezettségek teljesülnek.

Adatfeldolgozók:

A következő Adatfeldolgozók a Céloknak megfelelően az Adatkezelő nevében dolgozzák fel a Személyes adatokat:

Alvállalkozók (akik az ügyfél által a szerződésben vagy egyéb módon jóváhagyásra kerültek)

Deloitte CE szokásos szolgáltatói:

Szolgáltatók az EU-ban:

Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt., Dózsa György út 84.C., 1068 Budapest, Magyarország
Deloitte CZ Services s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Prága 8, Csehország
Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varsó, Lengyelország
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00, Prága 8, Csehország
Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR London, Egyesült Királyság
4C Hungary Kft., Várfok utca 2. 8/4, Budapest, 1012, Magyarország
con4PAS, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Prága 4 – Lhotka, Csehország
MobileXpense, Rue des Colonies 11, 1000 Brüsszel, Belgium
SI-Consulting Sp. z o.o., Slezna Str. 118, 53-111 Wroclaw, Lengyelország

Szolgáltatók az EU-n kívül:

Mivel a személyes adatok feldolgozása az adatok EU-n kívülre történő átadását is magába foglalja, a lenti társaságok mindegyike aláírta az EU által jóváhagyott standard szerződéses kikötéseket azzal a Deloitte tagvállalattal, amelyik az adott ügyféllel szerződéses viszonyban áll, így teljesül a személyes adatok Adatvédelmi Szabályozásban meghatározott megfelelő szintű védelme.

Deloitte Touche Tohmatsu Services, Inc., 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015, USA
Deloitte Support Services India Private Limited, RMZ Futura, Block B, 2nd Floor, Plot No. 14 & 15, Road No. 2, Hi-Tec City Layout, Madhapur, Hyderabad – 500 081, Telangana, India
Deloitte Tax LLP, 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015, USA (Csak adó és GES szolgáltatások esetén)
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA

Az adatkezelők és adatfeldolgozók gondoskodnak az iparágban elfogadott standardoknak megfelelő technológiai, fizikai, adminisztratív és folyamatbeli védelemről annak érdekében, hogy biztosítsák a kezelt/feldolgozott Személyes adatok védelmét, a titoktartást, integritást és hozzáférhetőséget. Ezek az intézkedések a Deloitte CE iránymutatásai és szabályzatai, illetve a vonatkozó Adatvédelmi Szabályozással összhangban megakadályozzák a személyes adatok illetéktelen felhasználását és az azokhoz való illetéktelen hozzáférést, illetve az adatok feltörését (biztonsági incidens). Az ügyfelek adatait feldolgozó Deloitte CE szervezetek ISO 27001 tanúsítvánnyal rendelkeznek (ISO/IEC 27001 információbiztonság-irányítási szabvány).

A Személyes adatok kezelése a szerződésben foglalt szolgáltatások nyújtása érdekében szükséges.

Az érintettek kérhetik az adatkezelőtől a személyes adataikhoz való hozzáférést, illetve azok javítását vagy törlését, valamint megtagadhatják a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulást, korlátozhatják azt, és joguk van az adatok hordozásához. A jelen bekezdésben foglalt jogok e-mailben az adatkezelőnek küldött kéréssel gyakorolhatók: CEprivacy@deloitte.com.

Szintén jogukban áll az érintetteknek a lakóhelyük szerinti felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani, amennyiben úgy ítélik meg, hogy személyes adataik kezelésére az Adatvédelmi szabályozás megsértésével került sor.

Hasznosnak találta?