Tylko 2 miesiące na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Artykuł

Tylko 2 miesiące na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

13 lutego 2020 r.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (“CRBR”, określany również jako „Rejestr UBO”) został uruchomiony 13 października 2019. Przypominamy, że zgłoszeń należy dokonać w terminie sześciu miesięcy od tej daty, czyli do 13 kwietnia 2020.

Podmioty zobowiązane

Zgodnie z ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („ustawa”), przygotowaną w ramach wdrożenia IV Dyrektywy AML, Rejestry UBO powinny powstać w każdym państwie członkowskim, a obowiązek zgłoszenia aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych mają spółki:

 • jawne,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • komandytowe,
 • komandytowo-akcyjne,
 • akcyjne proste (od 1 marca 2020 r.),
 • akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

Beneficjent Rzeczywisty – kim jest?

Beneficjent Rzeczywisty („UBO”, Ultimate Beneficial Owner) to osoba fizyczna, która posiada co najmniej 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji danej spółki. Szczegółową definicję możemy znaleźć w ustawie, według której beneficjentem rzeczywistym spółki jest:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub
 • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
 • w przypadku trustów jest to założyciel, powiernik, nadzorca, beneficjent lub inna osoba sprawująca kontrolę nad trustem.

Gdzie dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych dokonujemy za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów .

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowe czy jawne, których udziały są bezpośrednio posiadane przez osoby fizyczne nie powinny mieć problemu ze zgłoszeniem swojego beneficjenta rzeczywistego, gdyż informacja ta widoczna jest w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego.

Problematyczne natomiast może być zidentyfikowanie oraz zweryfikowanie z użyciem publicznie dostępnych rejestrów złożonej struktury własnościowej spółki, której bezpośrednim lub pośrednim większościowym udziałowcem jest spółka zarejestrowana w innym państwie niż Polska lub gdy własność ta przechodzi przez wiele innych państw zagranicznych.

Kary

Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli informacje nie zostaną zgłoszone do Rejestru w terminie:

 • do 13 kwietnia 2020 r. – w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców przed 13 października 2019 r.;
 • lub 7 dni od wpisu danej spółki do rejestru przedsiębiorców – jeżeli wpis nastąpi 13 października 2019 r. lub później;

na spółkę prawa handlowego może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości nawet do 1 mln zł.

 

W razie trudności ze zidentyfikowaniem beneficjenta rzeczywistego zapraszamy do kontaktu.

Czy ta strona była pomocna?