Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia

Artykuł

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia

Jak ubiegać się o rządowe dofinansowanie?

Fundacja Deloitte 23 marca 2022

Na mocy specustawy każdemu podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi – może być przyznane świadczenie pieniężne z tego tytułu. Jak się o nie ubiegać?

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583) regulującą kwestię udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – każdemu podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa – może być przyznane świadczenie pieniężne z tego tytułu (art. 13 ustawy).

Maksymalną wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunki przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 2022 r., poz. 605). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 16 marca 2022 r.

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

1. Tryb przyznawania świadczenia pieniężnego

Świadczenie pieniężne przyznawane jest na wniosek uprawnionego. Świadczenie będzie wypłacane z dołu na rachunek płatniczy wskazany we wniosku.

 

2. Warunki przyznania świadczenia

Świadczenie przyznawane jest każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie:

  • obywatelom Ukrainy (oraz ich małżonkom niebędącym obywatelami Ukrainy), którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz
  • obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioskodawca zobowiązuje się zapewnić zakwaterowanie, jak również wyżywienie przyjętej osobie lub osobom i oświadcza, że nie zostało pobrane żadne dodatkowe wynagrodzenie za wynajem czy też inne świadczenia z tym związane. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

3. Maksymalna wysokość świadczenia

Maksymalną wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy ustala się w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

Kwota ta może być podwyższona przez wojewodę w przypadku:

1) zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy;

2) gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

 

4. Za jaki okres przysługuje świadczenie?

Świadczenie jest przyznawane za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni.

Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach (szczegóły poniżej).

Choć rozporządzenie wykonawcze do ustawy weszło w życie 16 marca, to wnioskodawcy mogą wystąpić o wypłatę świadczenia wstecz, od 24 lutego 2022 r. Na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia wystarczy zaznaczyć odpowiednie dni z kalendarza, w których została udzielona pomoc.

 

5. Przedłużenie okresu wypłaty świadczenia

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni.
Zgoda wojewody może dotyczyć:

1) indywidualnych spraw – w indywidualnych sprawach okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony na czas określony, na szczegółowo uzasadniony wniosek podmiotu zapewniającego wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy;

2) grupy podmiotów zapewniających wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy na obszarze województwa – w przypadku grupy podmiotów okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony przez wojewodę z urzędu. Zgoda ta jest publikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej wojewody i zawiera termin przedłużenia wypłaty świadczenia, określenie grupy podmiotów oraz uzasadnienie.

 

6. Wniosek

Wniosek o świadczenie pieniężne zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;

2) PESEL lub NIP składającego wniosek;

3) wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;

4) imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada;

5) oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;

6) numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;

7) oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;

8) adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;

9) adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;

10) oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;

11) oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.


Wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz.U. z 2022 r., poz. 608).

Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania.

 

7. Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego należy złożyć we właściwym dla wnioskodawcy urzędzie gminy.

 

8. Termin rozpatrzenia wniosku

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.

 

9. Weryfikacja warunków zakwaterowania i wyżywienia

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

 

10. Odmowa przyznania świadczenia pieniężnego

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego podano nieprawdę.
 

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania
Czy ta strona była pomocna?