Punkty widzenia

Badanie sprawozdań finansowych - nowe unijne zasady

Kolejne wyzwania dla rad nadzorczych i ich komitetów audytu

Październik 2015

Już za rok spółki giełdowe czeka mała rewolucja we współpracy z audytorami oraz w zestawie informacji, jakie spółki będą przekazywały inwestorom. Będzie to efekt wejścia pakietu unijnych przepisów na czele z dyrektywą dotyczącą badania statutowych sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego. - Nowe unijne zasady ustawowego badania sprawozdań finansowych to wynik trzy i pół letnich prac mających na celu stworzenie fundamentu dla Jednolitego Europejskiego Rynku Audytu oraz osiągniętego na ich drodze kompromisu pomiędzy Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską oraz krajami członkowskimi – podkreśla Monika Jakubczyk, partner w dziale audytu Deloitte. W ubiegłym roku firma audytowała w Polsce 230  jednostki zainteresowania publicznego, w tym 54 spółki giełdowe, zyskując w Rankingu Audytorów tytuł „najbardziej aktywnej spółki audytorskiej na giełdzie”.

Inwestorzy giełdowi zobaczą efekty zmian przede wszystkim w opiniach audytorów. - Dyrektywa zmienia formę raportowania biegłego rewidenta. Dotychczasowa jednostronicowa opinia z badania zostanie zastąpiona znacząco rozszerzonym raportem z badania, który będzie obejmował między innymi opis najbardziej znaczących rodzajów ryzyk istotnego zniekształcenia sprawozdania oraz podsumowanie reakcji biegłego rewidenta na te ryzyka – wskazuje przedstawicielka Deloitte. Konsekwencją będzie uzyskanie przez akcjonariuszy nieposiadających swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej, ale też przez innych interesariuszy, szerszej wiedzy na temat kondycji finansowej spółki, a także czynników ryzyk związanych z prowadzoną przez nią działalnością.

Kolejną istotną zmianą będzie konieczność zacieśnienia współpracy między biegłymi rewidentami a komitetami audytu tworzonymi w ramach rad nadzorczych spółek  - wskazuje Monika Jakubczyk. – Zacieśnienie i formalizacja współpracy między audytorem a radą nadzorczą to przede wszystkim określone w nowych regulacjach przejrzyste reguły komunikacji między audytorem a radą. Do chwili obecnej praktyka komunikacji bywała różna: od krótkich spotkań i luźnych prezentacji po czerpanie z najlepszych praktyk zachodnich i regularne spotkania. Dyrektywa wprowadza natomiast wymóg sporządzania przez audytora dodatkowego sprawozdania dla komitetu audytu – wylicza przedstawicielka Deloitte.  - Nowe przepisy szczegółowo regulują zawartość dodatkowego raportu z badania. Powinien on zawierać metodologię badania, ale też opisywać wszelkie napotkane nieprawidłowości w zakresie kontroli i nadzoru.  Będzie musiał zawierać odniesienie i komentarz audytora do wszystkich istotnych kwestii ujawnionych w toku badania.

Skutkiem wejścia w życie nowych przepisów będzie podniesienie rangi komitetów audytu w spółkach. –  Dyrektywa zakłada, iż większość członków komitetu audytu powinna spełniać warunki niezależności. Co istotne – osoba przewodniczącego komitetu audytu również powinna być niezależna. Może to oznaczać istotne zmiany w kompozycji komitetów audytu dla części spółek, w których funkcje te zwyczajowo pełniły osoby powiązane ze spółką – podkreśla Monika Jakubczyk. Dyrektywa ma również na celu wzmocnienie niezależności audytorów: wprowadzona została zasada obowiązkowej rotacji firmy audytorskiej – a nie biegłego – po okresie maksymalnie 10-letniej współpracy (z pewnymi założeniami, co do możliwości przedłużenia okresu tej współpracy).

Dyrektywa wprowadza dodatkowe ograniczenia, co do świadczenia przez firmę audytorską innych usług. – Intencją regulatora było stworzenie warunków, które zachęcą biegłych rewidentów do skupienia się wyłącznie na rzetelnym prowadzeniu badania, a także na zapewnieniu niezależności i swobody formułowania krytycznej oceny przez audytora – podsumowuje Monika Jakubczyk.

Subskrybuj "Biuletyn Rad Nadzorczych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?