Planowane zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego

Artykuł

Planowane zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego

W dniu 27 września 2022 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja jest w początkowej fazie procesu legislacyjnego.

Alert prawny | Postępowania sądowe i arbitraż | 2/2022

Celem projektu jest przyspieszenie postępowań sądowych oraz ułatwienie stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem. Zgodnie z założeniem projektodawców zmiany mają również wyeliminować niesprawdzone i wątpliwe rozwiązania wprowadzone w 2019 r.

Z perspektywy spraw gospodarczych kluczowe zmiany to:

  • wyeliminowanie wątpliwości związanych ze skutecznym wniesieniem drogą pocztową pism, których waga przekracza 2 kg i zostały nadane jako paczka pocztowa, a nie list polecony – dla zachowania terminu procesowego wystarczające będzie nadanie przesyłki za pośrednictwem operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne na terytorium RP albo w zagranicznej placówce operatora z UE świadczącego takie usługi;
  • zmiany w zakresie właściwości rzeczowej sądów okręgowych – będą zajmowały się sporami, których wartość przekracza 100.000 zł, w tym sprawami o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, których wartość przedmiotu sporu przekracza ww. próg (do tej pory – próg wynosił 75.000 zł, a sądy rejonowe były właściwe do rozstrzygania spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej niezależnie od WPS);
  • ograniczenie możliwości zgłoszenia zarzutu potrącenia wierzytelności wynikającej z innego stosunku prawnego do sytuacji, gdy wierzytelność objęta jest prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego lub polubownego albo ugodą zawartą przed takim sądem czy też zatwierdzoną przez sąd ugodą zawartą przed mediatorem, lub została uznana przez powoda (do tej pory przepis wymagał, aby wierzytelność była niesporna lub uprawdopodobniona dokumentem niepochodzącym wyłącznie od pozwanego);
  • poszerzenie uprawnień sądu w zakresie rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym (w tym wprowadzenie możliwości zamknięcia rozprawy na takim posiedzeniu);
  • ułatwienie przeniesienia sporu zawisłego przed sądem powszechnym do arbitrażu – przy przeniesieniu sporu do sądu polubownego powód otrzyma zwrot części opłaty sądowej od pozwu, gdy zmiana nastąpi przed sądem pierwszej instancji;
  • zmiana zasad uiszczania opłaty od wniosku o wykonanie zabezpieczenia przez komornika – w miejsce opłaty stosunkowej wynoszącej 5% wartości świadczenia podlegającego zabezpieczeniu wprowadza się opłatę w wysokości 10% wartości rzeczywiście zabezpieczonego mienia, projekt zakłada uzależnienie wynagrodzenia komornika od sukcesu w wykonaniu zabezpieczenia (aby wszcząć postępowanie będzie wymagana opłata jedynie 300 zł).

Będziemy obserwować postęp prac legislacyjnych oraz informować Państwa o istotnych zmianach na bieżąco.

Czy ta strona była pomocna?