Ulgi we wpłatach na PFRON również dla oddziałów

Analizy

Ulgi we wpłatach na PFRON również dla oddziałów

Alert prawny 1/2018 | 17 stycznia 2018 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z jego treścią wydzielone jednostki organizacyjne wchodzące w skład innych podmiotów (w tym m.in. oddziały spółek), w przypadku ujawnienia danych tych jednostek na fakturze oraz spełnienia pozostałych przesłanek warunkujących uzyskanie ulgi we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), będą należały do kręgu potencjalnych beneficjentów takich ulg.

Dotychczasowe interpretacje

Planowana zmiana legislacyjna stanowi odpowiedź na budzącą wątpliwości, zwłaszcza w przypadku oddziałów będących odrębnymi pracodawcami, treść art. 22 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawierającego katalog warunków, których spełnienie umożliwia skorzystanie z ulgi we wpłatach na PFRON w razie dokonania zakupów od określonych we wskazanej ustawie podmiotów. Przepis ten przewiduje obowiązki o charakterze stricte formalnym, których możliwość spełnienia przez oddziały jest wątpliwa.

Co istotne, wątpliwości te w decyzjach wydawanych przez PFRON na skutek wniosków o interpretację tego kontrowersyjnego przepisu, rozstrzygane były do tej pory na niekorzyść przedsiębiorców posiadających oddziały. PFRON stał bowiem na stanowisku, zgodnie z którym brak możliwości wskazywania oddziałów jako nabywców na fakturach powodował, że nie można ich również jako takich wyszczególnić w formularzu INF-U, co oznacza, że obowiązek udokumentowania zakupu fakturą oraz właściwym formularzem nie jest spełniony, a tym samym oddziały z obniżenia wpłat na PFRON skorzystać nie mogą. Stanowisko to prowadziło z kolei do wniosku, że z jednej strony oddział, jako pracodawca, zobowiązany był do dokonywania wpłat na PFRON, z drugiej natomiast pozbawiony miał być możliwości ich obniżania. Prezentowana przez PFRON rygorystyczna wykładnia nie znajdowała jednak żadnego oparcia w argumentach funkcjonalnych.

Kierunek zmian

Zapowiadana nowelizacja oraz korespondujące z nią najnowsze komunikaty zamieszczone zarówno na stronie PFRON, jak i Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych świadczą jednak o tym, że dostrzeżono konieczność doprecyzowania wątpliwych kwestii, w szczególności w odniesieniu do sposobów wypełniania formularzy INF-U oraz wykazywania danych oddziałów na fakturach.

Wskazówki dotyczące opisywania tych dokumentów dla celów spełnienia obowiązków warunkujących obniżenie wpłat na PFRON zamieszczone zostały we wskazanych wyżej komunikatach. Powyższe sygnały zwiastują zatem pozytywny dla oddziałów kierunek zmian nie tylko interpretacyjnych, ale i legislacyjnych.

Subskrybuj "Alerty prawne"

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych Alertach prawnych Deloitte Legal

Czy ta strona była pomocna?