audyt energetyczny, prawo energetyczne

Analizy

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Minimalizacja negatywnych następstw niewypełnienia obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Alert prawny 7/2017 | 30 października 2017 r.

Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa dotyczył „dużych” przedsiębiorców, czyli przedsiębiorców, którzy w dwóch ostatnich latach obrotowych zatrudniali średniorocznie co najmniej 250 pracowników, lub osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający 50 mln EUR a sumy aktywów ich bilansów sporządzonych na koniec tych lat przekraczały 43 mln EUR. Przedsiębiorcy ci zobowiązani byli do przeprowadzenia audytu energetycznego i poinformowania o jego wynikach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: „Prezes URE”) do początku października 2017 roku. Jak się okazało duża ilość przedsiębiorstw podlegających obowiązkowi nie wywiązała się z niego należycie.

Brak wykonania tego obowiązku powodować może wszczęcie przez Prezesa URE postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej, która wynosić może do 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Jednocześnie właściwe działania przedsiębiorcy, który nie wykonał powyższego obowiązku, powodować mogą, że rzeczywista sankcja będzie zdecydowanie niższa. Należy w tym kontekście zwrócić uwagę na dwie kwestie.

Wykonanie obowiązku

Przeprowadzenie audytu energetycznego z jednej strony ma dostarczyć Prezesowi URE określonych danych statystycznych, a z drugiej uświadomić przedsiębiorcę co do tego, jakie potencjalne oszczędności w bieżących kosztach energii (elektrycznej / ciepła / gazu) można osiągnąć poprzez inwestycje poprawiające efektywność energetyczną. W konsekwencji nawet jeśli audyt zostanie przeprowadzony z pewnym opóźnieniem, to jego cele zostaną zrealizowane a to może mieć wpływ na wynik ewentualnego postępowania administracyjnego w zakresie wymierzenia kary przez Prezesa URE. Z tego wynika, iż podmioty wobec których zostało wszczęte postępowanie administracyjne powinny jak najszybciej przeprowadzić audyt energetyczny i przedstawić jego wyniki Prezesowi URE, najlepiej jeszcze w trakcie trwania postępowania administracyjnego. Pozwoli to Prezesowi URE na uwzględnienie faktu wykonania obowiązku w rozstrzygnięciu kończącym postępowanie.

Historia działań w zakresie efektywności energetycznej i możliwości finansowe

Drugą niezbędną kwestią, na której należy się skupić w ramach postępowania administracyjnego jest wykazanie okoliczności, które zgodnie z ustawą mają wpływ na wysokość kary pieniężnej nakładanej przez Prezesa URE. W tym zakresie kluczowym jest uwzględnienie dwóch głównych obszarów: historii działań przedsiębiorcy w zakresie efektywności energetycznej oraz możliwości finansowych przedsiębiorcy.

Uwypuklenie określonych faktów związanych z efektywnością energetyczną nie powinno sprowadzać się tylko do okoliczności związanych z audytami energetycznymi, ale powinno być zdecydowanie szersze. Winno ono zmierzać do wykazania, że przedsiębiorca podejmował i podejmuje działania promujące efektywność energetyczną.  Tym samym na korzyść przedsiębiorcy działać będzie np. przeprowadzenie inwestycji, która ma polepszać efektywność energetyczną, względnie zapoznanie pracowników z zasadami oszczędności energii.

Aspekty, które powinny zostać poruszone w zakresie możliwości finansowych nie powinny sprowadzać się tylko do przedstawienia wyników spółki ze sprawozdania finansowego, ale powinny iść zdecydowanie dalej i dotyczyć takich okoliczności jak: wydatki, które zostały poniesione w niedawnym czasie na inwestycje w zakresie efektywności energetycznej; planowane inwestycje w zakresie efektywności energetycznej i ich szacunkowe koszty.

Jak wynika z powyższego, potencjalnie wysoka kara pieniężna za brak przeprowadzenia audytu energetycznego może być znacznie ograniczona dzięki właściwemu doborowi argumentów istotnych przez wzgląd na system efektywności energetycznej.

Subskrybuj "Alerty prawne"

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych Alertach prawnych Deloitte Legal

Czy ta strona była pomocna?