Prawo energetyczne, Odnawialne źródła energii

Analizy

Istotne zmiany prawne dla wytwórców energii z OZE i producentów instalacji OZE

Alert prawny 5/2017 | 7 lipca 2017 r.

Ministerstwo Energii opublikowało projekt nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U.2017 poz. 1148 t.j. („Ustawa o OZE”), który wprowadza zmiany istotne w szczególności dla wytwórców energii z OZE oraz producentów instalacji OZE.

Projekt nowelizacji jest obecnie opracowywany na etapie rządowym. Do dnia 14 lipca 2017 można zgłaszać uwagi w ramach konsultacji publicznych. Link do strony Rządowego Centrum Legislacji:  http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299905.

Główne z projektowanych zmian dotyczą:

  1. Uszczegółowienia definicji instalacji hybrydowych, zwiększenia progów kwalifikujących instalacje OZE do kategorii mikro i małych instalacji, a także wprowadzenia definicji modernizacji i toryfikatu;
  2. Sposobu liczenia pomocy publicznej poprzez wprowadzenie instytucji ceny skorygowanej. Istotą tej instytucji jest, że w przypadku wygrania aukcji cena ofertowa ulega pomniejszeniu o sumę wynikającą z uzyskanej już przez wytwórcę pomocy publicznej.  Tym samym w praktyce, podmioty, które przystępując do aukcji uzyskały już wsparcie o charakterze inwestycyjnym nie będą mogły złożyć oferty cenowej uwzględniającej otrzymaną pomoc publiczną;
  3. Zasad wyodrębniania poszczególnych koszyków aukcyjnych oraz rezygnację z odrębnych koszyków dla spółdzielni energetycznych i klastrów energii. Przy czym należy wskazać, że usunięcie ram prawnych wsparcia spółdzielni energetycznych oraz klastrów energii na poziomie systemu aukcyjnego nie należy odczytywać jako zaprzestanie prac nad rozwojem tej koncepcji, a jedynie zaprzestanie prac nad jedną z dróg udzielenia wsparcia; 
  4. Wprowadzenia systemu stałej ceny zakupu dla instalacji biogazowych oraz hydroenergetyki: o mocy poniżej 500 kW w systemie tzw. feed-in-tariff, zakładającym możliwość sprzedaży energii elektrycznej sprzedawcy zobowiązanemu oraz o mocy poniżej 1 MW w systemie tzw. feed-in -premium, zakładającym sprzedaż energii na rynku i wyrównanie wytwórcy ujemnego salda;
  5. Skrócenia czasu na ukończenie realizacji źródła objętego systemem aukcyjnym. Po wprowadzeniu zmian zasadą będzie obowiązek wytworzenia, wprowadzenia do sieci i sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w terminie 36 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji. Termin ten wynosił będzie w przypadku fotowoltaiki – 18 miesięcy, lądowych farm wiatrowych – 24 miesiące, zaś morskich farm wiatrowych – 72 miesiące (dla łatwości zapoznania się z propozycjami nowelizacji, w poniższej tabeli przestawiliśmy wybrane, najważniejsze zmiany).
Czy ta strona była pomocna?