Informacja o warunkach zatrudnienia w nowej odsłonie

Artykuł

Informacja o warunkach zatrudnienia w nowej odsłonie

Termin, forma, zakres, sankcje.

Strefa Pracodawcy 34/2023 | 30 sierpnia 2023 r.

Zatrudnienie pracownika związane jest z szeregiem wymogów formalnych koniecznych do spełnienia po stronie pracodawcy. Jednym ze szczególnie istotnych dokumentów jest informacja o warunkach zatrudnienia. Działając w oparciu o wytyczne dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, polski ustawodawca zaktualizował i rozbudował przepisy Kodeksu Pracy (dalej: k.p.) w tym zakresie, które weszły w życie z dniem 26 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z art. 29 § 3 k.p. Pracodawca ma obowiązek przekazania pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia, w formie papierowej lub elektronicznej, w terminie do 7 dnia od momentu dopuszczenia pracownika do pracy.

Co istotne, w przepisach doprecyzowano również warunki niezbędne do skorzystania z formy elektronicznej dokumentu, wskazując w artykule 29 § 34 k.p., iż pracodawca może przekazać pracownikowi informacje o warunkach zatrudnienia w postaci elektronicznej, jeżeli dokumenty będą dostępne dla pracownika z możliwością ich wydrukowania oraz przechowywania, a pracodawca zachowa dowód ich przekazania lub otrzymania przez pracownika. Ma to szczególnie istotne znaczenie dla pracodawców, którzy posiadają aplikacje płacowo-kadrowe pozwalające na elektroniczny obieg dokumentacji pracowniczej.

Nowe przepisy znacząco rozszerzyły zakres informacji przekazywanych pracownikom przez pracodawcę.

Zgodnie z ich brzmieniem, obowiązująca treść informacji powinna określać zagadnienia takie jak:

 1. obowiązująca pracownika dobowa i tygodniowa norma czasu pracy,
 2. obowiązujący pracownika dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy,
 3. przysługujące pracownikowi przerwy w pracy,
 4. dobowy i tygodniowy odpoczynek przysługujący pracownikowi,
 5. zasady pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią,
 6. zasady dotyczące przechodzenia ze zmiany na zmianę (dotyczy pracy zmianowej),
 7. zasady dotyczące przemieszczania się między miejscami wykonywania prac (w sytuacji, gdy w umowie o pracę wskazano kilka miejsc wykonywania pracy),
 8. przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia oraz świadczenia pieniężne lub rzeczowe niewymienione w umowie o pracę,
 9. wymiar przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego lub jeżeli nie jest możliwe jego określenie w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, o zasadach jego ustalania i przyznawania,
 10. zasady rozwiązywania stosunku pracy (wymogi formalne, informacja o długości okresów wypowiedzenia oraz o terminie odwołania się do sądu pracy lub, jeżeli nie jest możliwe określenie długości okresów wypowiedzenia w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, sposobie ustalania takich okresów wypowiedzenia),
 11. szkolenia zapewniane przez pracodawcę wraz z informacją o polityce szkoleniowej obowiązującej u pracodawcy,
 12. układ zbiorowy pracy lub inne porozumienie zbiorowe, którym pracownik jest objęty, a w przypadku zawarcia porozumienia zbiorowego poza zakładem pracy przez wspólne organy lub instytucje – nazwa takich organów lub instytucji,
 13. termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłacania wynagrodzenia za pracę, pora nocna oraz przyjęty w zakładzie sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy w sytuacji, gdy pracodawca nie ustalił regulaminu pracy.

W związku z aktualizacją przepisów wprowadzono również kilka dodatkowych obowiązków informacyjnych po stronie pracodawcy, wśród których wskazać należy:

 1. Obowiązek przekazywania przez pracodawcę informacji o nazwie instytucji zabezpieczenia społecznego, do których wpływają składki na ubezpieczenia społeczne związane ze stosunkiem pracy oraz informacji na temat ochrony związanej z zabezpieczeniem społecznym, zapewnianej przez pracodawcę.

  Informacja ta powinna zostać przekazana pracownikowi nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jego dopuszczenia do pracy. Przepisu nie stosuje się w sytuacji, gdy pracownik samodzielnie wybiera instytucję zabezpieczenia społecznego.

  W praktyce, dla większości pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę taką instytucją będzie ZUS, stąd zasadnym rozwiązaniem jest dodatkowe umieszczenie tego zapisu w informacji o warunkach zatrudnienia.

  Dodatkowo, pracodawca powinien przekazać informację dotyczącą prowadzonego w zakładzie PPK lub PPE.

 2. Obowiązek informowania o każdorazowej zmianie adresu siedziby lub zamieszkania pracodawcy, w wymaganym terminie - w ciągu 7 dni;
 3. Obowiązek przekazania pracownikowi dodatkowej informacji w sytuacji wyjazdu pracownika do pracy lub w celu wykonania zadania służbowego poza granicami kraju na okres przekraczający 4 kolejne tygodnie. Zakres wymaganych informacji został wskazany w art. 291 § 2 k.p. i jest niezależny zakresem od informacji przekazywanych pracownikowi zgodnie z art. 29 § 3 k.p.

Rozszerzenie zakresu informacji przekazywanych pracownikowi generuje po stronie pracodawcy dodatkowe obowiązki związane z przygotowaniem i aktualizacją informacji o warunkach zatrudnienia, także w przypadku każdorazowej zmiany warunków zatrudnienia.

W związku z powyższym, ustawodawca wprowadził w przepisach dodatkowe regulacje, które w konsekwencji mogą uprościć pracodawcom proces sporządzania wymaganej dokumentacji, a są to:

 • możliwość odwołania się przez pracodawcę w informacji, w ściśle wymienionym w przepisach zakresie, do odpowiednich przepisów prawa pracy oraz prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 29 § 31 k.p.);

  Warto dodać, że powyższe odwołanie do przepisów prawa może wymagać uzupełnienia w postaci treści wynikających z przepisów tak, by informacja była dla pracowników w pełni zrozumiała.
 • możliwość rezygnacji z aktualizacji informacji w sytuacji, gdy zmiana warunków zatrudnienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawnych, przy założeniu, że stosowne przepisy zostały wcześniej już wskazane w informacji przekazanej pracownikowi (art. 29 § 33 k.p.).

Wprowadzone zmiany znalazły również swoje odzwierciedlenie w artykule 281 w § 1 k.p. Dotyczącym wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Zgodnie z jego brzmieniem pracodawca może podlegać karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł, w sytuacji nieprzekazania pracownikowi, w wymaganej formie i terminie, informacji o warunkach zatrudnienia. Dotyczy więc to zarówno sytuacji zatrudnienia nowego pracownika jak i zmiany dotychczasowych warunków zatrudnienia.

Współautorka:
Anna Krajanowska,
Supervisor w Zespole Business Process Solution

Document

Szkolenie on-line: Jak współpracować na podstawie B2B? Zasady, ryzyka i dobre praktyki

Współpraca z osobami prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą z perspektywy prawnej i podatkowej

Otwarte szkolenie on-line: 10 października 2023 r., godz. 10:00 – 14:30

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?