Nowelizacja przepisów z dn. 28 stycznia 2020 roku, dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

Analizy

Nowelizacja przepisów z dn. 28 stycznia 2020 roku, dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Oddelegowania i podróże służbowe w obrębie UE

Strefa pracodawcy: podatki i prawo 04/2020 | 10 lutego 2020 r.

Co dokładnie oznacza nowelizacja przepisów z 28 stycznia 2020 r. dla Pracodawcy? Jaki jest minimalny zakres warunków zatrudnienia? Eksperci Deloitte wyjaśniają poszczególne zmiany, dotyczące delegowania pracowników.

Nowelizacja przepisów dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

28 stycznia 2020 roku został opublikowany projekt zmian ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Proponowana nowelizacja ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. zmieniającą Dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Przepisy nowelizacji polskiej ustawy, dotyczącej pracowników wysyłanych na terytorium Polski, mają wejść w życie 30 lipca 2020 r. Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że pozostałe kraje UE/EOG mogły wprowadzić zmiany już wcześniej, co będzie miało wpływ na zakres obowiązków dotyczących pracowników wysyłanych z Polski za granicę.

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje istotne zmiany w zakresie minimalnych warunków zatrudnienia pracownikom delegowanych do świadczenia usług w Polsce.

1.

Delegowania do 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy)

 

W tym okresie warunki pracy pracownika wysłanego do Polski nie będą mogły być gorsze niż minimalne warunki zatrudnienia w obszarach ściśle wskazanych w ustawie. Przedłużenia obowiązywania powyższych warunków do 18 miesięcy będzie się odbywało poprzez złożenia do Państwowej Inspekcji Pracy pisma motywującego potrzeby świadczenia usługi po upływie standardowego okresu.

Zakres minimalnych warunków zatrudnienia, które będą obowiązkowe dla delegowań trwających maksymalnie do 12 (ewentualnie do 18) miesięcy, będzie pokrywał następujące elementy:

 

pl_strefa_punkt_1.jpg (231×97) Normy i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego;
pl_strefa_punkt_2.jpg (231×97) Wymiar urlopu wypoczynkowego;
pl_strefa_punkt_3.jpg (231×97) Wynagrodzenia za pracę;
pl_strefa_punkt_4.jpg (231×97) Wysokość wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych;
pl_strefa_punkt_5.jpg (231×97) Bezpieczeństwo i higienę pracy;
pl_strefa_punkt_6.jpg (231×97) Ochronę pracownic w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego;
pl_strefa_punkt_7.jpg (231×97) Zatrudniania młodocianych oraz wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko;
pl_strefa_punkt_8.jpg (231×97) Zasady równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu, o których mowa w Kodeksie pracy;
pl_strefa_punkt_9.jpg (231×97) Należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową z miejsca pracy na terytorium Polski, do którego pracownik został delegowany, do innego miejsca pracy na terytorium Polski lub poza terytorium Polski (nowy obszar, który nie wchodził w zakres poprzednio obowiązujących przepisów).

 

Jeśli chodzi o spełnienie minimalnych warunków dotyczących wynagrodzenia za pracę, mają one dotyczyć nie tylko minimalnego wynagrodzenia wynikającego z przepisów (jak miało to miejsce dotychczas), ale wszystkich innych obowiązkowych składników wynagrodzenia wynikających z przepisów prawa pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników.

 

2.

Delegowanie powyżej 12 miesięcy (lub w przypadku oficjalnego przedłużenia – powyżej 18 miesięcy

 

Pracodawca będzie zobowiązany do zagwarantowania pracownikowi wszystkich (nie tylko wymienionych w ustawie) minimalnych warunków zatrudnienia wynikających z prawa pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracownika, z wyjątkiem: przepisów dotyczących zasad i trybu zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz stosowania klauzul o zakazie konkurencji; oraz pracowniczych programów emerytalnych i pracowniczych planów kapitałowych.

Przy obliczaniu okresów delegowania, o których mowa w znowelizowanych przepisach, sumuje się okresy delegowania wszystkich pracowników wysłanych na terytorium RP kolejno przez danego pracodawcę delegującego pracownika na terytorium RP do wykonywania tego samego zadania w tym samym miejscu.

Ponadto projekt ustawy wprowadza szczególne przepisy dotyczące agencji pracy tymczasowej, które delegują pracowników na terytorium Polski.

Zmiany w zakresie obowiązków zagranicznego pracodawcy oraz zadań Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

Niezależnie od zmian dotyczących warunków delegowania uzupełnieniu ma również ulec katalog zadań PIP, która oprócz swoich dotychczasowych obowiązków ma by c również zobowiązana do:

  • przyjmowania wspomnianego wyżej umotywowanego powiadomienia o przedłużeniu delegowania,
  • współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich – mającej na celu zwalczanie nadużyć w zakresie delegowania pracowników,
  • informowania Komisji Europejskiej o przypadkach opóźnień w dostarczaniu informacji dotyczących delegowania pracowników na terytorium lub z terytorium Polski,
  • rozszerzenia zakresu informacji zamieszczanych przez PIP na stronie internetowej (Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy) o informacje dotyczące szerszego poziomu gwarancji warunków zatrudnienia pracownika delegowanego na terytorium RP.

Dodatkowo istotną zmianą będzie zmiana Ordynacji podatkowej w zakresie dodania Państwowej Inspekcji Pracy do katalogu podmiotów, którym udostępniane są informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, w celu realizacji jej zadań ustawowych.

Od strony formalnej i administracyjnej zagraniczni pracodawcy powinni również oczekiwać zmian w zakresie swoich obowiązków związanych z delegowaniem pracowników na terytorium Polski. Forma składania oświadczeń do Państwowej Inspekcji Pracy dotyczących delegowania ma zostać ograniczona jedynie do formy elektronicznej (aktualnie oświadczenia mogą być wysyłane także w formie papierowej).

Ponadto zakres obowiązkowego przechowywania dokumentów dotyczących wynagrodzenia ma zostać znacząco uszczegółowiony, tzn. dokumentacja dotycząca wynagrodzenia pracownika delegowanego do Polski będzie musiała pozwalać na łatwą identyfikację składników, a także zawierać dane dotyczące dokonanych zgodnie z właściwym prawem odliczeń oraz dowody wypłaty pracownikowi wynagrodzenia lub ich kopie.

Rekomendacje

W związku z implementacją zasad wynikających z nowej Dyrektywy w Polsce (ale również spodziewanym wdrożeniem w innych krajach UE/EOG) rekomendujemy przegląd populacji pracowników mobilnych w Państwa firmie pod następującymi kątami:

1.

Pracownicy przyjeżdżający do Polski z zagranicy (z UE, EOG oraz z krajów trzecich):

 
  • czy zagraniczne podmioty dopełniają obowiązków raportowania delegowań do PIP, utrzymywania dokumentacji na terytorium Polski i ustanowienia osoby kontaktowej dla PIP;
  • identyfikacja pracowników wysłanych na terytorium Polski na okresy przekraczające odpowiednio 12 lub 18 miesięcy – w celu określenia dodatkowych obowiązków zagranicznych pracodawców związanych z ich pobytem na terytorium Polski;
  • przeanalizowanie grupy pracowników wysyłanych do Polski w ramach podróży służbowych – czy nie obejmują ich obowiązki wynikające z implementacji przepisów unijnych.

2.

Pracownicy wysyłani z Polski na terytoria państw UE, EOG i Szwajcarii

 
  • wyodrębnienie lokalizacji, do których najczęściej wysyłani są pracownicy (delegowania, podróże służbowe powiązane z wykonywaniem usług);
  • identyfikacja obowiązków zgłoszeniowych oraz dotyczących minimalnych kryteriów zatrudnienia, jakie dotyczą pracowników wysłanych za granicę i spoczywają na pracodawcy wysyłającym.

Prawidłowa identyfikacja statusu pracowników delegowanych do Polski istotna jest z tego względu, że do delegowań trwających w dniu wejścia w życie zmian już od tego dnia zastosowanie będą mieć nowe przepisy. Zwracamy jednocześnie uwagę, że w grudniu 2019 r. Główny Inspektor Pracy przedstawił program działania PIP w 2020 r. Wśród specyficznie wskazanych obszarów nadzoru i kontroli znalazła się, prawidłowości delegowania pracowników na terytorium Polski i z terytorium Polski.

Subskrybuj newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach

Czy ta strona była pomocna?