PPK – jak wybrać instytucję finansową, która będzie zarządzała naszymi pieniędzmi?

Analizy

PPK – jak wybrać instytucję finansową, która będzie zarządzała naszymi pieniędzmi?

Strefa pracodawcy: podatki i prawo 6/2019 | 18 kwietnia 2019 r.

Zbliża się termin wejścia w życie obowiązku wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych przez największych pracodawców. Przed wdrożeniem planu, niezbędny jest wybór instytucji finansowej, która będzie zarządzała gromadzonymi przez pracowników środkami. Podmiotów zainteresowanych zarządzaniem funduszami, w ramach których będą gromadzone środki z PPK, nie brakuje.

Zgodnie z ustawą o PPK będą to mogły być fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusze emerytalne zarządzane przez Pracownicze Towarzystwa Emertytalne, a także zakłady ubezpieczeniowe, wszystkie o ile zostały umieszczone w ewidencji PPK.
 

Dlaczego dokonanie właściwego wyboru instytucji finansowej jest istotne?

W odróżnieniu od regulacji dotyczących OFE, w przypadku PPK pracodawca samodzielnie za wszystkich swoich pracowników dokonuje wyboru instytucji finansowej, która będzie zarządzała olbrzymimi pieniędzmi. Stronie społecznej przyznano prawo do konsultacji z pracodawcą w zakresie tej decyzji, jednak to wyłącznie pracodawca będzie podpisywał umowę z wybraną instytucją i to do niego należy ostateczna decyzja. Dodatkowego znaczenia tej decyzji dodaje fakt, że w przeciwieństwie do PPE, w ramach PPK inwestowane będą również obowiązkowe składki pochodzące bezpośrednio z wynagrodzeń pracowników.  Ustawa o PPK nakłada zatem na pracodawców obowiązek dokonania wyboru mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych. A pracownicy będą z pewnością uważnie przyglądać się wykonaniu tego obowiązku przez pracodawcę.
 

Na co pracodawca powinien zwrócić uwagę?

Biorąc powyższe pod uwagę pracodawca powinien w szczególności oprzeć swój wybór o dokładną analizę ekonomiczno-prawną instytucji finansowych i ich ofert. Z uwagi na to, że działalność funduszy związana jest z nieodłącznym ryzykiem i co za tym idzie, nie można wykluczyć, że środki zgromadzone w funduszach PPK będą czasem także topnieć. Może to powodować wątpliwości lub zaniepokojenie po stronie uczestników.

Baza wiedzy na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych

Przeczytaj więcej

Dlatego bardzo istotne jest oparcie wyboru pomiędzy funduszami o transparentne i obiektywne kryteria.  Pracodawca powinien zatem wykazać, że powierzając środki finansowe pracowników zewnętrznej instytucji działał z najwyższą starannością i gospodarnością. Z kolei pracodawca nie jest już odpowiedzialny za wyniki finansowe wybranej instytucji.

- Agata Jost, Radca prawny, Managing Associate

Agata Jost

Nie tylko koszty są ważne

Kryteria wyboru, o których mowa, nie powinny być ograniczone wyłącznie do wysokości wynagrodzenia lub kosztów zarządzania programem. Są to oczywiście istotne elementy, którymi poszczególne oferty instytucji finansowych mogą się od siebie różnić. Ustawodawca ograniczył potencjalny zakres tych różnic poprzez uregulowanie zasad naliczania wynagrodzenia i kosztów zarządzania funduszami, ograniczających znacznie swobodę poszczególnych instytucji w ich pobieraniu.

Nie ulega wątpliwości, że wyniki osiągane przez poszczególne fundusze PPK (np. stopy zwrotu) będą się od siebie różnić. Nie zmieni tego fakt, że podobnie jak w przypadku kosztów i wynagrodzeń instytucji, również podstawowe wytyczne dotyczące sposobu inwestowania środków przez fundusze (takie jak wymagany udział poszczególnego rodzaju instrumentów finansowych np. akcji, czy papierów dłużnych w portfelach uczestników) zostały wyrażone w ustawie o PPK. Ostateczne wyniki osiągane przez poszczególne fundusze będą jednak zależały od konkretnych działań i inwestycji podmiotów zarządzających. Dlatego przed dokonaniem wyboru instytucji zasadnym będzie uzyskanie jak najwięcej informacji o tym jakie działania kryją się za ofertą instytucji finansowej oraz czym dana instytucja będzie się kierować, żeby zapewnić, że jej inwestycje będą korzystne dla uczestników PPK.  

Pracodawca wybierając ofertę danej instytucji powinien przyjrzeć się jej uważnie pod kątem przykładowo takich kryteriów, jak dotychczasowe wyniki finansowe, doświadczenie, sposób działania i inwestowania. Takie wskaźniki mogą wiele mówić na temat prawdopodobieństwa prawidłowego zarządzania środkami klientów.

Pokazują one także poziom profesjonalizmu i potencjał danej instytucji. Istotne znaczenie mogą mieć także warunki prawne proponowanych umów. Podobnie nie powinna być niedoceniana oferta dla pracodawców, jak i pracowników w zakresie obsługi klienta. Instytucja finansowa powinna też odciążyć pracodawcę w bieżącej obsłudze administracyjnej programu. Ponadto bardzo istotna dla satysfakcji i poczucia bezpieczeństwa pracowników może być możliwość korzystania z przejrzystego i użytecznego narzędzia informatycznego do zarządzania swoim kontem PPK oraz dostępność konsultantów.

Pośpiech bywa złym doradcą, i choć dla niektórych podmiotów termin na wprowadzenie w życie PPK upływa już niedługo, zalecamy poświęcenie czasu na dokładną i przemyślaną analizę dostępnych na rynku opcji. Zwiększy to szanse na uczynienie z PPK prawdziwego instrumentu pogłębiania zadowolenia i poczucia bezpieczeństwa pracowników.

- Grzegorz Olszewski, Radca prawny, Senior Associate

Grzegorz Olszewski
Czy ta strona była pomocna?