Brexit – polska regulacja dotycząca obywateli brytyjskich przebywających w Polsce

Analizy

Brexit – polska regulacja dotycząca obywateli brytyjskich przebywających w Polsce

Strefa pracodawcy: podatki i prawo 1/2019 | 17 stycznia 2019 r.

15 stycznia 2019 r. brytyjski Parlament zdecydował o odrzuceniu porozumienia mającego na celu złagodzenie skutków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Porozumienie zawarte w listopadzie 2018 r. było wynikiem kilkunastu miesięcy negocjacji obydwu stron i zostało zaakceptowane wcześniej przez wszystkie Państwa członkowskie UE. W zakresie swobody przepływu osób przewidywało ono wprowadzenie okresu przejściowego następującego po dacie brexitu i trwającego do 31 grudnia 2020 roku. W czasie trwania okresu przejściowego Wielka Brytania pozostałaby częścią wspólnego rynku UE, a wolny przepływ osób między obydwoma stronami zasadniczo odbywałby się na dotychczasowych warunkach.

Odrzucenie porozumienia oznacza, że szybko przybliżamy się do oficjalnej daty wyjścia Wielkiej Brytanii z UE (29 marca 2019 r.) i w przypadku braku alternatywnych porozumień z UE, będziemy mieli do czynienia z tzw. „twardym brexitem”. Brexit bez porozumienia spowoduje, że swobodny przepływ osób między Wielką Brytanią, a UE przestaje obowiązywać w nocy z 29 na 30 marca 2019 r., a Wielka Brytania staje się krajem trzecim dla pozostałych krajów członkowskich bez odpowiedniego przygotowania i obecności stosownych regulacji prawnych pozwalających na dalsze, płynne funkcjonowanie.

W celu zminimalizowania negatywnych skutków takiego scenariusza Komisja Europejska rozpoczęła pod koniec grudnia 2018 r. wdrożenie planu awaryjnego na wypadek twardego brexitu. Częścią tego planu był także apel Komisji Europejskiej o wdrożenie zmian przepisów regulujących kwestie pobytu obywateli brytyjskich na terytorium państw członkowskich w celu umożliwienia kontynuacji pobytu czy pracy pod warunkiem, że wdrożone ułatwienia zostaną odwzajemnione przez Wielką Brytanię.
 

Polska ustawa o zasadach pobytu obywateli Brytyjskich na terenie RP po brexicie

11 stycznia 2019 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało projekt ustawy mającej na celu uregulowanie zasad pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa i ich rodzin w celu zminimalizowania negatywnych skutków tzw. „twardego brexitu”. Ustawa będzie dotyczyć wszystkich obywateli brytyjskich, którzy wjechali na terytorium Polski przed datą brexitu i którzy najpóźniej do dnia poprzedzającego brexit (29 marca) posiadali prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP. Najważniejszym założeniem tej ustawy jest obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego rejestrację pobytu obywatela UE. Wszyscy Brytyjczycy posiadający ten dokument będą mogli od 30 marca 2019 r. do 31 marca 2020 r. ubiegać się o zezwolenie na pobyt, które zostanie udzielone jednorazowo na okres 3 lat. Natomiast karta pobytu, która będzie udzielona w związku z tym pobytem będzie zawierała adnotację „Brexit”.

Na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielony obywatelom Zjednoczonego Królestwa w związku z brexitem, zachowają oni prawo do pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych warunkach jak obywatele polscy. Obywatele brytyjscy którzy przed datą brexitu posiadali udokumentowane prawo do stałego pobytu na podstawie 5 lat spędzonych na terytorium RP będą mogli ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały, które udzielane jest bezterminowo. Ten rodzaj zezwolenia także umożliwia cudzoziemcom swobodę podejmowania pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Należy tutaj zauważyć, że projekt ustawy będzie miał zastosowanie tylko do tych obywateli Wielkiej Brytanii, którzy obecnie przebywają w Polsce i będą w stanie udokumentować swój legalny pobyt potwierdzeniem rejestracji pobytu obywatela UE lub pobytu stałego obywatela UE. W przypadku Brytyjczyków nieposiadających legalnego pobytu lub przyjeżdżających do Polski po dacie brexitu nie będzie można stosować przepisów tej ustawy. Brytyjczycy będą więc traktowani w Polsce jako obywatele krajów trzecich z obowiązkiem legalizacji pobytu i pracy odpowiednio.

Do daty brexitu pozostaje 70 dni, w czasie których Brytyjczycy mieszkający w Polsce powinni upewnić się, że mają stosowne dokumenty pobytowe. W przeciwnym wypadku mogą być zmuszeniu do opuszczenia terytorium Polski lub legalizacji pobytu lub pracy na warunkach obowiązujących innych cudzoziemców. Czas pozostały do brexitu to ostatni moment na przeanalizowanie przez pracodawców w Polsce sytuacji zatrudnionych pracowników z Wielkiej Brytanii oraz stworzenie i wdrożenie planu na uregulowanie ich statusu pobytowego.

Czy ta strona była pomocna?