Co nowego w PPK?

Analizy

Co nowego w PPK?

Strefa pracodawcy: podatki i prawo 8/2019 | 15 lipca 2019 r.

Z dniem 1 lipca najwięksi pracodawcy zostali objęci obowiązkiem wprowadzenia PPK. Od czerwca publikowane są też oferty instytucji finansowych – na dzień publikacji tego tekstu jest ich 19. Oznacza to, że najbliższe miesiące upłyną największym firmom pod znakiem strategicznych decyzji i obowiązków administracyjnych. W ferworze prac wdrożeniowych warto pamiętać o ważnych zmianach ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), wprowadzonych w czerwcu.

Ustawa o PPK została znowelizowana w odpowiedzi na pytania i wątpliwości podnoszone głównie przez środowisko pracodawców. Część modyfikacji ma charakter wyłącznie porządkujący lub doprecyzowujący zagadnienia budzące dotychczas wątpliwości. Inne mogą wymiernie przełożyć się na praktykę funkcjonowania PPK w firmach.

Baza wiedzy na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych

Przeczytaj więcej

Rodzice na urlopach a PPK

Walor praktyczny ma m.in. rozszerzenie obowiązku automatycznego zapisu do PPK osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych (poprzez rozszerzenie definicji pojęcia osoby zatrudnionej, stosowanej na potrzeby ustawy o PPK). Za osoby te w okresie urlopu nie będą odprowadzane składki. Będzie to jednak konieczne od razu po ich powrocie do pracy, z czego mogą nie zdawać sobie sprawy w związku z długotrwałą nieobecnością. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami ustawy o PPK, pracownicy przebywający na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym podlegali zapisowi do PPK dopiero po powrocie z tego urlopu.

Zasady obliczania składek

Po zmianie ustawy, przy obliczaniu wysokości składek na PPK nie znajdzie zastosowania znany z ubezpieczeń społecznych roczny limit podstawy wymiaru składek (30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego), po osiągnięciu którego płatnik przestaje odprowadzać do ZUS składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w roku 2019 jest to kwota trochę ponad 140.000 zł). W konsekwencji, składki za osoby podlegające PPK będą odprowadzane przez cały rok, bez względu na wysokość ich wynagrodzenia.

Obniżenie składki podstawowej skuteczne dłużej

Dla osób najmniej zarabiających (do 120% minimalnego wynagrodzenia), ustawodawca przewidział możliwość obniżenia wysokości składki podstawowej pracownika z 2% do min. 0,5% wynagrodzenia. Aby obniżyć składkę, pracownik powinien złożyć swojemu pracodawcy odpowiednie oświadczenie. Takie rozwiązanie wynikało już z dotychczasowych przepisów. Jednak przed zmianą oświadczenie pracownika skuteczne było tylko do końca roku kalendarzowego, w którym zostało złożone i po jego upływie konieczne było złożenie nowego. Po nowelizacji ustawy o PPK oświadczenie pracownika skuteczne będzie bezterminowo (o ile wynagrodzenie danego pracownika nie przekroczy progu uprawniającego do obniżenia składki).

PPE a PPK

Doprecyzowane zostały także zasady relacji pracowniczego programu emerytalnego (PPE) i PPK. Znowelizowana ustawa o PPK wyraźnie przewiduje, że nawet jeżeli w firmie funkcjonuje PPE, które zwalnia ją z obowiązku utworzenia PPK, plan kapitałowy można dobrowolnie wprowadzić równolegle. Z kolei podmioty, które zdecydowały się skorzystać ze zwolnienia z obowiązku wdrożenia PPK, powinny pamiętać o tym, że aby utrzymać zwolnienie, partycypacja pracowników w PPE przez cały czas jego istnienia nie może spaść poniżej 25% ogółu zatrudnionych. W przeciwnym wypadku, firma będzie z mocy prawa zobowiązana do utworzenia PPK. Stan partycypacji będzie podlegał kontroli dwa razy do roku

W związku z powyższymi zmianami warto zweryfikować, czy uwzględnienie nieobecnych rodziców nie wpłynie np. na zmianę daty początkowej, od której firma zobowiązana jest wdrożyć PPK, a także poziom partycypacji pracowników w dobrowolnym PPE, będący warunkiem zwolnienia z wdrożenia PPK. Dotychczasowe ustalenia mogą bowiem ulec zmianie. Konieczne może być także uwzględnienie nowych rozwiązań przy budżetowaniu wynagrodzeń na kolejne lata. Z kolei firmy, które zdecydowały się na wdrożenie PPE będą miały dodatkowy obowiązek raportowania.

Anna Skuza, Radca prawny, Senior Managing Associate, Deloitte Legal

Autorzy:

  • Anna Skuza, Radca prawny, Senior Managing Associate, Deloitte Legal
  • Anna Wądołowska, Legal Associate, Deloitte Legal

Subskrybuj newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach

Czy ta strona była pomocna?