Prawo pracy, pracodawcy, Pracownicze plany kapitałowe, PPK

Analizy

4 października 2018 roku Sejm uchwalił Ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Główne założenia dotyczące PPK pozostały bez zmian

Strefa pracodawcy: podatki i prawo 20/2018 | 5 października 2018 r.

Odrzucono poprawki zakładające przesunięcie w czasie obowiązku wprowadzenia PPK. Ustawa ma wejść w życie z początkiem 2019 roku, a pierwsze firmy (zatrudniające powyżej 250 osób) będą zobowiązane do wprowadzenia PPK pół roku później – od lipca 2019 r.

Jako ostatnie – począwszy od stycznia 2021 r. – zobowiązane do wprowadzenia PPK zostaną firmy zatrudniające poniżej 20 osób oraz jednostki wchodzące w skład sektora finansów publicznych. Przy czym osoby zatrudnione, w myśl ustawy, to także zleceniobiorcy lub usługodawcy, a także członkowie rad nadzorczych.

Sejm przyjął założenie projektu zwalniające z wprowadzenia PPK te firmy, które przed powstaniem w stosunku do nich obowiązku wprowadzenia PPK zarejestrują u siebie PPE, o ile PPE będzie przewidywało składkę w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, a liczba uczestników osiągnie co najmniej 25% osób zatrudnionych u danego pracodawcy.

Wpłata podstawowa na PPK wynosić będzie 3,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z czego 2% zapłaci uczestnik programu, a 1,5% podmiot zatrudniający. Uczestnicy PPK, których wynagrodzenie z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekroczy kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, będą mogli obniżyć swoją wpłatę do 0,5%. Ustawa przewiduje też jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł oraz dopłatę roczną w wysokości 240 zł finansowane ze środków Skarbu Państwa.

W celu wprowadzenia PPK firmy będą musiały zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z instytucją finansową. Pomimo dyskusji w Sejmie, utrzymane zostało postanowienie, zakładające że wybór instytucji dokonywany będzie w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, ewentualnie z reprezentacją osób zatrudnionych, gdyby taka organizacja nie została utworzona. Jedynie w razie braku porozumienia na miesiąc przed powstaniem obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, firma będzie mogła dokonać samodzielnego wyboru w tym zakresie.

Ustawa przewiduje kary grzywny za nieprzestrzeganie jej przepisów, w tym nawet do 1.000.000 zł m.in. za niezawarcie na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK czy niezgłoszenie wymaganych danych, a także do 1,5% funduszu wynagrodzeń w poprzedzającym roku obrotowym za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK albo nakłanianie osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK. Sejm zwolnił natomiast pracodawcę z odpowiedzialności za brak lub błędne obliczenie, pobranie lub dokonanie wpłaty na PPK, jeżeli jest to spowodowane przekazaniem przez osobę zatrudnioną błędnych informacji.

Obecnie ustawa zostanie skierowana do Senatu, który będzie miał również możliwość wprowadzenia swoich poprawek. Z uwagi na krótki termin planowego wejścia w życie ustawy, decyzji Senatu należy spodziewać się niebawem. Warto zatem przygotować się na nowe obowiązki i wiążące się z tym dodatkowe koszty. Eksperci Deloitte opracowali materiały służące pomocą w tym zakresie.

Subskrybuj "Strefę pracodawcy"

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych biuletynach. 

Czy ta strona była pomocna?