Tarcza antykryzysowa

Analizy

Tarcza antykryzysowa

Ułatwienia w zakresie pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Polski

Strefa pracodawcy: podatki i prawo 11/2020 | 7 kwietnia 2020

Na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa COVID-19) wprowadzone zostały również regulacje prawne dotyczące cudzoziemców przebywających oraz pracujących w Polsce mające na celu ułatwienia w procedurach imigracyjnych obowiązujących zarówno cudzoziemców jak i pracodawców ich zatrudniających.

Automatyczne przedłużenie dokumentów 

Przepisy wprowadzone na podstawie tzw. Tarczy Antykryzysowej przedłużają ważność dokumentów cudzoziemców legalizujących pracę oraz pobyt, których okres ważności przypada w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 tj. od dnia 14 marca 2020 r. Z mocy prawa, automatycznemu przedłużeniu na cały okres epidemii oraz 30 dni po zakończeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii przedłuża się ważność:

 • Zezwoleń na pobyt cudzoziemców w Polsce oraz kart pobytu,
 • Wiz krajowych typ D,
 • Zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

Przedłużenie legalności ww. dokumentów następuje automatycznie bez konieczności dodatkowych kroków ze strony cudzoziemców oraz pracodawców ich zatrudniających, dla których zostały wydane pozwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu. Przedłużenie wizy krajowej w obecnym trybie nie będzie wiązało się z umieszczeniem nowej wizy w paszporcie. Podobnie nie będą wydawane nowe karty pobytu w przypadku upływu terminu ważności decyzji pobytowych i kart pobytu.

Automatyczne przedłużenie polskich dokumentów pobytowych i wiz nie zezwala na podróżowanie po innych krajach strefy Schengen Unii Europejskiej w przypadku upływu ważności dokumentów, ponieważ przepisy dotyczą legalnego pobytu i pracy w Polsce.

W zakresie legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Polski, automatycznie przedłużenie dokumentów legalizujących ma zastosowanie do:

 • Zezwoleń na pracę cudzoziemca typ A-E,
 • Zezwoleń na pracę sezonową,
 • Oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Pracodawcy muszą jednak pamiętać, że wykonywanie pracy przez cudzoziemców powinno odbywać się na rzecz podmiotu powierzającego pracę i na zasadach określonych w zezwoleniu lub oświadczeniu o powierzeniu pracy. Nie ma więc możliwości swobodnej zmiany warunków pracy cudzoziemców, w tym obniżania wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy bez wcześniejszej zmiany zezwolenia lub oświadczenia.

Nowe regulacje nie zwalniają natomiast pracodawców z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę czy oświadczenia o powierzeniu pracy przez pracodawcę w przypadku zamiaru zatrudnienia nowego cudzoziemca.

Webcast: Tarcza antykryzysowa - wsparcie dla pracowników i pracodawców

Seminarium on-line, 9 kwietnia 2020 r., godz. 10:00-11:00

Zarejestruj się
Przesunięcie terminów urzędowych

Automatycznemu przesunięciu na okres 30 dni po zakończeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii ulegają terminy na złożenie wniosków o:

 • Przedłużenie wizy krajowej (wiza typ D) oraz wizy Schengen UE (wiza typ C),
 • Przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego – dotyczy tylko wybranych krajów, w przypadku gdy umowa o ruchu bezwizowym przewiduje taką możliwość,
 • Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
 • Udzielenie zezwolenia na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Wszystkie wyżej wymienione procedury administracyjne wymagają złożenia wniosku do urzędu wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu lub zamieszkania cudzoziemca na terytorium Polski. W niektórych procedurach (pobyt czasowy i stały) wymagane jest osobiste stawiennictwo cudzoziemca w urzędzie. Ze względu na restrykcje związane z epidemią i faktycznie ograniczenia w obsłudze procedur przez urzędy wojewódzkie, cudzoziemcy otrzymują dodatkowy czas w okresie trwania stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego na złożenie stosownych wniosków po zakończeniu tego stanu. Ich pobyt w tym czasie uznawany jest za legalny w rozumieniu przepisów ustawy o cudzoziemcach jeśli stosowne wnioski zostaną złożone w terminie przewidzianym przez przepisy Tarczy Antykryzysowej (30 dni od dnia następującego po zakończeniu specjalnego statusu spowodowanego epidemią COVID-19).

W przypadku terminów zobowiązujących cudzoziemców do obowiązkowego opuszczenia terytorium Polski w związku z odmową udzielenia wizy, odmową udzielenia zezwolenia na pobyt lub cofnięciem wizy lub cofnięcia prawa pobytu, zostają one również automatycznie zawieszone na 30 dni po upływie okresu epidemii.

Inne uregulowania dotyczące cudzoziemców

Na podstawie ustawy COVID-19 świadczenie postojowe wprowadzone tymi przepisami przysługuje także cudzoziemcom zamieszkującym terytorium Polski jeśli są:

 • Obywatelami państw członkowskich UE, innych państw strefy EOG niebędących członkami UE oraz Szwajcarii mającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Polski, lub
 • Cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Polski.

Kwestia legalnego i zarejestrowanego pobytu cudzoziemców jest w obecnych czasach szczególnie ważna ze względy na warunek dotyczący prawa do świadczenia mogących być przyznanym na podstawie tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Podsumowanie 
Reasumując, wprowadzone mechanizmy automatycznego wydłużeniu okresu ważności dokumentów pobytowych i regulujących pracę cudzoziemców, jak i wydłużenie terminów na złożenie nowych wniosków pozwolą zarówno cudzoziemcom jaki i pracodawcom ich obecnie zatrudniającym na chwilowe przeczekanie trudnego okresu epidemii COVID-19. Należy jednak pamiętać, iż w momencie zakończenia oficjalnego statusu epidemii i przywrócenia dostępności urzędów wojewódzkich zarówno cudzoziemcy jak i pracodawcy będą mieli relatywnie krótki okres 30 dni na dopełnienie wszystkich wymogów formalnych, które zostały odłożone na czas epidemii co może spowodować paraliż urzędów i wydłużenie się czasu poświęconego na rozpatrywanie poszczególnych spraw.

Cykl webcastów: Tarcza antykryzysowa


Tarcza antykryzysowa - Rządowe drogowskazy dla przedsiębiorców w obliczu pandemii

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Wpływ COVID-19 na inwestorów działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Nowe możliwości finansowego wsparcia dla pracodawców w walce z COVID-19

> Odsłuchaj nagranie

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Subskrybuj newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach

Czy ta strona była pomocna?