Ulga na powrót, czyli zwolnienie z PIT dla osób przenoszących rezydencję podatkową do Polski

Artykuł

Ulga na powrót, czyli zwolnienie z PIT dla osób przenoszących rezydencję podatkową do Polski

Na co zwrócić uwagę?

Strefa pracodawcy 14/2022 | 13 września 2022 r.

Ulga na powrót jest jednym z ważnych zwolnień z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które zostały wprowadzone 1 stycznia 2022 r. w ramach pakietu nowelizacji „Polski Ład”. Choć można by uznać, że nazwa ulgi wskazuje, że jest ona adresowana wyłącznie do Polaków powracających do Polski z zagranicy, w rzeczywistości skorzystać może z niej również cudzoziemiec, który po 1 stycznia 2022 r. przeniesie swoje miejsce zamieszkania do Polski (i który wcześniej w Polsce nie mieszkał, a zatem nie tyle wraca do Polski, co się relokuje celem zamieszkania). Atrakcyjność tego zwolnienia dodatkowo zwiększa fakt, że roczna kwota zwolnienia wynosi do 85 528 zł przychodu w danym roku, a podatnik może skorzystać z ulgi aż przez cztery kolejno po sobie następujące lata podatkowe. Dodatkowo, podatnik może zdecydować czy zwolnienie będzie stosowane począwszy od roku, w którym przeniósł do Polski swoją rezydencję podatkową (jeśli nastąpiło to w trakcie roku), czy od początku kolejnego roku, a także czy będzie ono stosowane od razu w trakcie roku przez płatnika (na pisemny wniosek podatnika), czy dopiero w zeznaniu rocznym za dany rok podatkowy.

Warunki do skorzystania z ulgi na powrót

Przeniesienie rezydencji podatkowej do Polski (tj. uzyskanie statusu osoby podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) to podstawowy warunek do skorzystania ze zwolnienia, ale nie jedyny. Ustawodawca uzależnił bowiem możliwość zastosowania ulgi od szeregu dodatkowych ustanowionych warunków, które musi spełnić podatnik.

 

 

Warunki dotyczące podatnika

Przypomnijmy, że w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa PDOF) osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w Polsce dla celów podatkowych (będąc rezydentem podatkowym tj. podlegając nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), jeśli posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Jeśli więc choć jeden z tych warunków został spełniony przez podatnika, staje się on polskim rezydentem podatkowym (przy czym należy pamiętać, że przepisy te stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania). Ustawodawca wskazał jednak, że poza spełnieniem tego podstawowego warunku konieczne jest, aby jednocześnie podatnik nie był polskim rezydentem podatkowym w okresie co najmniej trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania oraz do dnia zmiany rezydencji, jeśli nastąpiło to w trakcie roku podatkowego.

Ponadto, jak już wspomnieliśmy, zwolnieniem mogą być objęci obywatele polscy oraz cudzoziemcy, którzy spełnią chociaż jeden z poniższych warunków:

  1. posiadają Kartę Polaka lub są obywatelami krajów UE, EOG, Szwajcarii lub
  2. posiadali nieprzerwanie przez trzy lata kalendarzowe oraz także w roku zmiany rezydencji na polską, rezydencję podatkową w państwie UE, EOG, Szwajcarii, Australii, Chile, Izraelu, Japonii, Kanadzie, Meksyku, Nowej Zelandii, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii, USA lub
  3. przed wyjazdem z Polski na okres co najmniej 3 lat kalendarzowych byli polskimi rezydentami podatkowymi nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych.

 

Warunki dotyczące dokumentów

Ustawodawca wprost wskazał, że podatnik, który chciałby skorzystać z ulgi na powrót musi posiadać certyfikaty rezydencji podatkowej lub inne dokumenty potwierdzające jego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych za granicą w ww. okresach.

Dodatkowo, jeśli podatnik chciałby, aby płatnik uwzględnił wskazaną ulgę rozliczając jego miesięczne przychody, konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia (ulga nie jest stosowana automatycznie), że podatnik spełnia wszystkie ustawowe wymogi. Należy podkreślić, że oświadczenie takie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. W związku z tym, przed złożeniem oświadczenia, należałoby zweryfikować nie tylko, czy zostały spełnione warunki dotyczące podatnika, ale również sprawdzić, czy będzie możliwe uzyskanie dokumentów potwierdzających rezydencję podatkową za granicą.

 

Jakie przychody są objęte ulgą na powrót?

Ustawodawca wskazał również, jakie przychody mogą być zwolnione do limitu 85 528 zł. Są to m.in. przychody ze stosunku pracy, z umów zlecenia czy z działalności gospodarczej (opodatkowanej progresywnie, liniowo lub w sposób przewidziany dla dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej albo zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych). Dzięki przepisom nowelizującym Polski Ład (tj. ustawa – Niskie podatki lub Polski Ład 2.0), także zasiłek macierzyński od 1 lipca 2022 r. (z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 r.) został dodany do katalogu przychodów kwalifikujących się do tej ulgi.

 

 

Ulga na powrót a inne ulgi

Należy pamiętać, że jeśli podatnik jest uprawniony do skorzystania również z innych ulg, tj. ulgi dla młodych, ulgi dla pracujących seniorów czy ulgi dla rodzin z co najmniej czworgiem dzieci, limit 85 528 zł dotyczy wszystkich wskazanych ulg. Jeśli zatem podatnik osiąga przychody większe niż 85 528 zł i mógłby skorzystać z kilku ulg, to łączne zwolnienie z opodatkowania nie może przekroczyć kwoty 85 528 zł.

 

Podsumowanie

Ulga na powrót jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób przyjeżdżających bądź powracających do Polski. Nie wiadomo jednak, jak dużym zainteresowaniem będzie się cieszyła z uwagi na liczne wymogi, również w zakresie dokumentów, które podatnik powinien przedstawić na ewentualne żądanie urzędu skarbowego.

W praktyce, pracodawcy zatrudniający cudzoziemców mogą wesprzeć swoich pracowników poprzez przekazanie im informacji o uldze, celem umożliwienia pracownikowi przeanalizowania swojej sytuacji i ustalenia, czy ulga na powrót może być w jego przypadku zastosowana (co znajduje wyraz w złożeniu przez podatnika stosowanego oświadczenia do pracodawcy, pod rygorem odpowiedzialności karnej). W przypadku złożenia oświadczenia, płatnik nie może dokonać naliczenia zaliczek od przychodu do wskazanego limitu (85 528 zł). Należy jednak wskazać, że odpowiedzialność za samo złożenie oświadczenia pracodawcy o spełnieniu warunków, a także za prawidłowe rozliczenie podatków w zeznaniu rocznym, spoczywa na podatniku.

Jeśli chcielibyście Państwo skonsultować Wasz przypadek albo potrzebowalibyście Państwo innego rodzaju wsparcia w zakresie możliwości zastosowania ulgi na powrót, zapraszamy do kontaktu.


Autor:
Paulina Skonieczna
, Starsza Konsultantka w Zespole ds. rozwiązań dla pracodawców

Document

Webinar: Polski Ład 2.0 – podsumowanie zmian z perspektywy płatnika

Bezpłatne seminarium on-line: 22 września 2022 r., godz. 10:00 - 11:00

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?