zalozenia-do-ustawy-o-pracowniczych-planach

Analizy

Założenia do ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Wreszcie oficjalnie potwierdzone

Strefa pracodawcy (26/2017) | 10 listopada 2017 r.

W dniu 8 listopada 2017 roku zostały opublikowane oficjalne założenia do projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Założenia przybliżają kształt planowanej reformy, jednak pomimo wcześniejszych zapowiedzi projekt ustawy wciąż nie został udostępniony.

Co się potwierdziło?

Ostatecznie do utworzenia powszechnych PPK zobowiązane będą podmioty zatrudniające choćby jednego pracownika lub współpracownika, niezależnie od postawy zatrudnienia (umowa o pracę, czy umowa cywilnoprawna). Z utworzenia PPK zwolnione będą osoby zatrudniające wyłącznie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Do PPK automatycznie przystępować będą osoby w wieku 19-55 lat. Osoby starsze będą mogły przystąpić dobrowolnie.

Tak jak informowano dotychczas, pracodawcy będą zobowiązani do zawierania z instytucjami finansowymi w imieniu i na rzecz osób przez nich zatrudnionych umów o prowadzenie PPK, których przedmiotem będzie gromadzenie środków w ramach PPK.

Składka będzie liczona od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Minimalna wysokość składki pracownika będzie wynosiła 2%, a pracodawcy – 1,5% podstawy. Pracownik będzie mógł opłacać dodatkową (dobrowolną) składkę w wysokość do 2%, a pracodawca do 2,5%.

Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, ustawa ma umożliwić jednorazowe wykorzystanie środków zgromadzonych w PPK na sfinansowanie wkładu własnego przy zakupie mieszkania lub budynku mieszkalnego z obowiązkiem nieoprocentowanej spłaty w ciągu 10 lat. Możliwe ma być także wykorzystanie części (do 25%) środków zgromadzonych w PPK w związku z trwałą niezdolnością do pracy lub poważnym zachorowaniem osoby objętej PPK, jego współmałżonka lub dziecka, bez obowiązku zwrotu wykorzystanych w tym celu środków

Ustawa ma określić zasady współfinansowania PPK ze strony państwa, w postaci zachęt fiskalnych, tj. dopłat do programu oraz zwolnień ze składek na ubezpieczenia społeczne po stronie pracodawcy. Ministerstwo Finansów informuje, że jednorazowa składka powitalna ze strony państwa wynosić ma 250 zł, a dopłata roczna – 240 zł.

Przewidziana zostanie także możliwość zawieszenia oszczędzania w PPK oraz odstąpienia od udziału w programie.

Ustawa określi również wymagania dotyczące instytucji finansowych obsługujących PPK. Wprowadzony zostanie limit opłat za zarządzanie programami na poziomie do 0,6% wartości aktywów netto.

W założeniach do projektu ustawy brak wyraźnego potwierdzenie, że wprowadzenie przez pracodawcę pracowniczych programów emerytalnych zwolni ich z obowiązku objęcia pracowników działaniem PPK, choć takie zapewnienie można znaleźć we wczorajszej notce opublikowanej na stronie Ministerstwa Finansów.

Pracownicze Plany Kapitałowe – od kiedy?

Z informacji prasowej opublikowanej na stronie Ministerstwa Finansów wynika, że pierwsza grupa pracodawców mogłaby zostać objęta PPK najwcześniej od stycznia 2019 roku, choć termin ten nie został wyraźnie wskazany w założeniach do ustawy. Wprowadzanie ustawy w życie ma jednak następować etapowo. Początkowo PPK zostaną objęci przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 250 osób. Najmniejsze podmioty objęte zostaną działaniem PPK od 1 lipca 2020 roku.

Brak jednak ciągle daty publikacji projektu ustawy. 

Utworzenie PPK i przystąpienie do pracowniczych planów kapitałowych pierwszych grup pracodawców (od 1 stycznia 2019 roku) oznaczać także będzie dodatkowe zwiększenie kosztów pracowniczych (ze względu na składkę podstawową finansowaną przez pracodawcę, która ma wynosić 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe). W praktyce, co do zasady oznacza to konieczność uwzględnienia od 2019 roku dodatkowych obciążeń dla pracodawcy w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto danego pracownika.

***

The official assumptions with regard to the planned introduction of obligatory employee savings plans to the Polish pension system were published on 8 November 2018

The main points are that:

  1. all entities employing at least one person (regardless of whether as an employee or on a civil-law basis) will be covered by the obligation to have an new employee savings scheme;
  2. employees/contractors between the ages of 19 and 55 will be enrolled automatically and employees/contractors over the age of 55 will be entitled to join voluntarily;
  3. employers will not be required to actually introduce any savings plans (as in the case of voluntary employee pension plans), instead they will only act as attorneys-in-fact for employees/contractors, enrolling them in schemes offered by third parties;
  4. the basic monthly contribution will be 2% of a salary for employees/contractors and 1.5% for employers – additional monthly contributions may also be made up to 2% by employees/contractors and up to 2.5% by employers);
  5. employees/contractors will be free to withdraw from employee savings plans or to suspend participation in them for some time;
  6. under some circumstances, resources gathered in an employee savings plan may be used for housing loans or to make payments related to serious disease;
  7. the state will contribute to individual savings schemes by paying a one-off start-up contribution of PLN 250 and annual contributions of PLN 240 per person.

It is unclear whether operating employee pension plans will exempt the employers from the obligation to have a PPK, as it was not confirmed in the assumptions.

The draft bill has not been officially published yet and neither has the planned date on which the new system will enter into force. However, according to information on the Ministry of Finance’s website companies which employ more than 250 persons will be covered by the new arrangements from 1 January 2019 and companies and companies which employ between 1 and 20 persons – from 1 July 2020. Additional employment-related costs will need to be included when preparing budgets for 2019 onwards.

Subskrybuj newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach

Czy ta strona była pomocna?