Monitoring praktyk płatniczych - opracowane przez Deloitte narzędzie wspierające raportowanie praktyk płatniczych

Usługi

Monitoring praktyk płatniczych - opracowane przez Deloitte narzędzie wspierające raportowanie praktyk płatniczych

Kwiecień 2021

Ograniczenie zatorów płatniczych to główny cel ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Od 1 stycznia 2020 r. nowe regulacje zmuszają przedsiębiorców do zweryfikowania wielu procesów wewnętrznych, dodają największym z nich nowych obowiązków, w szczególności sprawozdawczych, a przy tym pozostawiają wiele wątpliwości interpretacyjnych w kwestiach, które w praktyce wymagają zero-jedynkowej odpowiedzi.

Wzmożone postępowania UOKiKu związane ze zwalczaniem tzw. „zatorów płatniczych” są dodatkową motywacją dla opracowania przemyślanego i konsekwentnego podejścia do tych regulacji. Jednak nawet w przypadku bardzo dobrze zorganizowanych organizacji odnalezienie się wśród tych nowych wymagań nie zawsze jest łatwe.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku oraz wsłuchując się w głos naszych Klientów, Deloitte przygotował rozwiązanie wspierające analizę praktyk płatniczych w kontekście wspomnianych wymagań. Rozwiązanie umożliwia bieżące monitorowanie stosowanych w praktyce terminów płatności i opóźnień w regulowaniu należności i zobowiązań, śledzenie zbliżających się zaległości i notyfikowanie o potencjalnych przekroczeniach dopuszczalnych limitów opóźnień, a także przygotowanie do ewentualnego postępowania przed Prezesem UOKiK.

 

Jak działa narzędzie do monitoringu praktyk płatniczych?

Narzędzie proponowane przez multidyscyplinarny zespół Deloitte pozwala na zaciągnięcie wyselekcjonowanych danych z systemu księgowego i automatycznie przeprowadza kalkulacje. Umożliwia też bieżące gromadzenie danych niezbędnych do dopełnienia nowego obowiązku sprawozdawczego i wygenerowania zestawu danych w układzie odpowiadającym ustawowym wymogom sprawozdawczym.

Nasze rozwiązanie zostało opracowane w oparciu o funkcjonalności aplikacji Microsoft PowerBI. Powszechność tego programu powoduje, że istotne zautomatyzowanie procesu raportowania praktyk płatniczych nie musi wiązać się z koniecznością dokonywania kosztownych zmian w systemach finansowo-księgowych.

Kluczowe funkcjonalności rozwiązania do monitorowania zatorów płatniczych

Wprowadzanie przez użytkownika i edycja danych o kontrahentach:

 • Nazwa kontrahenta
 • Numer referencyjny kontrahenta

Wprowadzanie przez użytkownika i edycja następujących parametrów kontrahenta:

 • Status kontrahenta (Duży, MŚP, Publiczny)
 • Informacja, czy kontrahent jest podmiotem publicznym będącym podmiotem leczniczym

 

Zasilanie danymi o kontrahentach z plików przygotowanych przez użytkownika o wcześniej ustalonej strukturze

Wprowadzanie i edycja danych o fakturach:

 • Numer transakcji
 • Numer referencyjny kontrahenta
 • Nazwa kontrahenta
 • Rodzaj transakcji (transakcja handlowa / inna transakcja)
 • Rodzaj płatności (należność / zobowiązanie)
 • Wartość płatności (w PLN)
 • Data wystawienia faktury
 • Data otrzymania faktury
 • Data płatności
 • Data rozliczenia

Analiza faktur o określonych (nieustawowych) terminach płatności

Generowanie listy faktur o terminach płatności przekraczających określoną ilość dni

Zasilanie danymi o transakcjach z przygotowanych przez użytkownika plików zewnętrznych o wcześniej ustalonej strukturze

Sortowanie i wyszukiwanie danych dotyczących faktur w oparciu o uprzednio zdefiniowane kryteria

 • Wybór analizowanego kontrahenta
 • Wybór okresu analizy
 • Kalkulacja liczby świadczeń otrzymanych/nieotrzymanych w terminie
 • Kalkulacja wartości świadczeń otrzymanych/nieotrzymanych w terminie w podziale na przedziały terminów płatności
 • Kalkulacja liczby świadczeń rozliczonych/nierozliczonych w terminie
 • Kalkulacja wartości świadczeń rozliczonych/nierozliczonych w terminie w podziale na przedziały terminów płatności
 • Generowanie bądź podświetlanie listy faktur powiązanych z danym wynikiem analiz
 • Eksport wyników analiz do plików PDF

 • Wybór daty oraz okresu raportu
 • Kalkulacja wartości i liczby świadczeń, do których otrzymania/spełnienia podmiot jest uprawniony/zobowiązany w analizowanym roku
 • Kalkulacja wartości świadczeń otrzymanych/spełnionych w terminie w podziale na przedziały terminów płatności
 • Kalkulacja wartości świadczeń nieotrzymanych/nierozliczonych w terminie
 • Kalkulacja procentowego udziału świadczeń nieotrzymanych/niespełnionych w terminie w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których otrzymania/spełnienia uprawniony/zobowiązany jest podmiot
 • Generowanie bądź podświetlanie listy faktur powiązanych z danym wynikiem analiz
 • Generowanie raportu z praktyk płatniczych
 • Eksport wyników analiz do plików PDF

 • Wybór daty analizy
 • Przeprowadzanie analizy w okresach 3-miesięcznych mogących podlegać postępowaniu UOKiK
 • Przeprowadzanie analizy dla trzech przyszłych 3-miesięcznych okresów w celu bieżącej kontroli nad ryzykiem przekroczenia dopuszczalnych limitów opóźnień w płatnościach
 • Generowanie bądź podświetlanie informacji o przekroczeniu dozwolonych limitów w okresach 3-miesięcznych
 • Kalkulacja ilości i sumy niespełnionych świadczeń w okresach 3-miesięcznych
 • Kalkulacja szacunkowej wartości kary UOKiK zgodnie ze wzorem opisanym w Ustawie
 • Generowanie listy faktur powiązanych z danym wynikiem analiz
 • Eksport wyników analiz do plików PDF

Zakres naszego wsparcia

Ograniczony przegląd prawny w ramach 20 godzin (czas szacunkowy) wsparcia prawników Deloitte Legal, mający na celu wskazanie kluczowych zasad i reguł wspierających wyodrębnienie specyficznych danych, niezbędnych do prawidłowego przygotowania raportu z praktyk płatniczych oraz, w dalszej perspektywie, monitorowania praktyk płatniczych Spółki.

Na etapie ograniczonego przeglądu prawnego wyodrębnione zostaną, we współpracy ze Spółką, podstawowe kategorie:

 • transakcji,
 • kontrahentów,
 • uregulowań umownych i faktycznej praktyki w zakresie płatności występujące w Spółce.

Na bazie tych generalnych kategorii zostaną sformułowane bardziej uniwersalne reguły klasyfikacji faktycznych zdarzeń i przyporządkowywania ich do określonych Ustawą danych istotnych z punktu widzenia monitorowania i raportowania praktyk płatniczych.

Zebrane dane będą również pomocne, jako dane wejściowe do Narzędzia, o którym mowa w punkcie 3 poniżej, gdyby zdecydowali się Państwo na jego wdrożenie.

Bieżące doradztwo prawne związane ze szczegółowymi zagadnieniami wynikającymi dla Spółki z konieczności stosowania Ustawy (zidentyfikowanymi w ramach „Ograniczonego przeglądu prawnego” lub samodzielnie przez Spółkę) i wymagające pogłębionej analizy oraz ewentualnej opinii prawnej.

Wdrożenie Narzędzia pozwala na przeprowadzenie weryfikacji zgodności praktyk płatniczych z wymogami Ustawy, bieżącą analizę terminów płatności i opóźnień w regulowaniu należności i zobowiązań, okresowe raportowanie praktyk płatniczych oraz przygotowanie do ewentualnego postępowania przed UOKiK.

Kluczowe funkcjonalności rozwiązania obejmują:

 • wsparcie merytoryczne w przygotowaniu logiki przetwarzania danych,
 • integrację systemów źródłowych z Narzędziem,
 • implementacja w Narzędziu zdefiniowanych reguł biznesowych,
 • ewidencjonowanie należności i zobowiązań podlegających rygorom Ustawy,
 • możliwość przeprowadzenia analizy biznesowej praktyk płatniczych,
 • możliwość generowania raportu z praktyk płatniczych,
 • analizę praktyk płatniczych w okresach 3-miesięcznych

– szkolenie merytoryczno-techniczne, przygotowujące do stosowania narzędzia oraz omawiające podstawowe aspekty prawne, dla których opracowane zostało Narzędzie.

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. Chętnie pogłębimy ten temat podczas indywidualnej rozmowy. Być może będziemy mogli pomóc Państwu w znalezieniu rozwiązań problemów, które zidentyfikowali Państwo w swojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu.


Webinar: Zatory płatnicze – półmetek wdrażania nowych obowiązków dla przedsiębiorców

Zobacz nagranie

Robert Karczmarczyk, FRM

Robert Karczmarczyk, FRM

Dyrektor, Risk Advisory, Corporate Risk & Energy

Robert specjalizuje się w realizacji prac doradczych w obszarze energetyki, w tym odnawialnej, zarządzania finansami i płynnością oraz modelowania i inżynierii finansowej. Robert zarządzał projektami ... Więcej

Szymon Kamiński, CQF, PRM

Szymon Kamiński, CQF, PRM

Senior Manager, Risk Advisory, Corporate Risk

Szymon specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem ryzykiem finansowym. W swojej karierze realizował projekty dla wiodących instytucji finansowych oraz firm energetycznych w różnych kra... Więcej