Jak podtrzymać zaangażowanie pracowników w warunkach pracy hybrydowej?

Artykuł

Jak podtrzymać zaangażowanie pracowników w warunkach pracy hybrydowej?

Hybrid Team Scan

PLEASE SCROLL DOWN FOR THE ENGLISH VERSION

Po niemal dwóch latach pracy zdalnej firmy na całym świecie muszą rozwiązać nowy problem jakim jest odbudowanie poczucia przynależności pracowników i z powrotem przybliżyć im system wartości i kierunek działania firmy. Długi okres oddalenia od firmy i praca z domu nie wpłynęły pozytywnie na zaangażowanie i wydajność personelu. Pojawiło się też ryzyko utraty najlepiej wykwalifikowanych pracowników, bo wszyscy walczą, by zdobyć poszukiwanych specjalistów. W tym kontekście szczególne znaczenie ma poczucie przynależności do firmy.

Pracodawcy poszukują sposobów rozwiązania problemu. Zmieniło się też ich spojrzenie na pracę, ponieważ chcieliby zachować pozytywne aspekty pracy z domu, takie jak wysoko ceniona przez pracowników elastyczność, a jednocześnie wzmocnić poczucie przynależności do zespołu. Przyjęte rozwiązania różnią się w zależności od przedsiębiorstwa, ale najlepsze wykorzystują koncepcję biura jako miejsca spotkań i budowania relacji międzyludzkich.

Praca hybrydowa - nasza przyszłość

Najpopularniejszy scenariusz zakłada przejście na pracę hybrydową - czyli połączenie pracy w biurze ze zdalną. Z najnowszych badań Deloitte wynika, że niemal 85% prezesów firm i szefów działów kadr planuje wprowadzenie modelu hybrydowego. Argumentują to koniecznością zatrzymania w firmie talentów, redukcji kosztów i chęcią podtrzymania najlepszych praktyk sprawdzonych w okresie pandemii. Jeżeli chodzi o pracowników, to ponad połowa twierdzi, że chcą pracować w biurze od dwóch do trzech dni w tygodniu, ponieważ praca w biurze sprzyja realizacji takich zadań jak burza mózgów czy innych działań o charakterze kreatywnym.

Choć większość firm zgadza się, że model hybrydowy jest najlepszym rozwiązaniem na przyszłość to mało która wie, jak go zastosować. W tym przypadku nie ma bowiem rozwiązań uniwersalnych, dobrych dla każdego. To, co sprawdzi się doskonale u jednego pracodawcy lub w jednym zespole niekoniecznie będzie działać w innej firmie czy nawet w innym dziale. Przed wprowadzeniem modelu hybrydowego trzeba podjąć wiele decyzji, na przykład ile dni w tygodniu dany zespół ma pracować w biurze, jak to biuro ma być urządzone i jak ma wyglądać dzień pracy.

Specyfika zespołu

Mając na celu ułatwienie klientom poruszanie się w nowych realiach Deloitte opracował narzędzie diagnostyczne pod nazwą Hybrid Team Scan. Ma ono formę ankiety przeznaczonej do oceny dwóch czynników: po pierwsze - efektywności działania zespołu w warunkach pracy zdalnej czy hybrydowej, a po drugie - nastawienia pracowników do różnych form takiej pracy oraz ich opinii dotyczących własnej przyszłości - na przykład nastawienia do różnych opcji powrotu do biura.

Hybrid Team Scan różni się od innych ankiet tym, że celem pytań jest uzyskanie odpowiedzi umożliwiających podjęcie określonych działań. Respondentów prosi się nie tylko o wyrażenie opinii na temat wydajności zespołu, w którym pracują, ale też o wskazanie obszarów, w których ich zdaniem należy wprowadzić zmiany. Nasza metodologia koncentruje się na zespole, jesteśmy bowiem zdania, że najważniejsze decyzje dotyczące pracy hybrydowej powinny zapadać właśnie w zespołach, ponieważ wydajność tego rozwiązania jest ściśle uzależniona od tych działań zespołu, które decydują o jego sprawności i wydajności (takich jak zarządzanie celami, kreatywność, zdobywanie wiedzy czy budowanie relacji w zespole).

Ankieta sprawdziła się zarówno w Deloitte, jak i w firmach naszych klientów z różnych branż. Jest dobrze dopasowana do różnorodnych programów zwiększania zaangażowania i wydajności pracy. Punktem wyjścia jest badanie, które pomoże firmie zmierzyć efektywność zespołów przechodzących na model hybrydowy, a także poznać oczekiwania i nastawienie pracowników w różnych jego wariantach.

ENGLISH VERSION

Fostering workforce engagement through hybrid work

After almost two years of remote work organizations are facing a new challenge: how to rebuild a sense of belonging among employees and bring them back close to their company’s values and direction. With workers dispersed at homes during these long months of the COVID-19 pandemic, their engagement and productivity suffered. Risks also emerged that organizations will lose the most skilled workforce during the ongoing war for talent unless they take steps to foster a sense of connectedness.

To address these issues, companies are now looking for a new way of work that would include both positive aspects of much-enjoyed home office flexibility and enhance a feeling of togetherness and shared purpose. The solutions vary depending on the organization, but the best options are set to include the office as a place where workers meet and have a chance to interact and build relations.

Hybrid is the future

The basic scenario that most organizations seek to implement is going hybrid – a combination of work from home and the office. In Deloitte’s recent surveys, around 85 percent of CEOs and human resources managers said that they plan to introduce a hybrid work model, quoting the ongoing war for talent, cost efficiency, and a willingness to continue best practices in the pandemic. As for employees, more than a half stated that they would like to work from the office 2-3 days per week, arguing that working from the office has a positive impact on interpersonal tasks such as brainstorming or creative activities.

Even though a majority of organizations agree that hybrid work is the best solution in the new reality, few of them know how to do it. There is no ‘one size fits all’ model in this case. What may work well in one company or in one of its teams does not necessarily mean that it will be easily applicable in another company or even in another team within the same organization. This includes a wide range of issues that need to be decided on at the start of hybrid work, such as the number of days a team should work from the office, the role and arrangement of office space, or daily team activities.

Team insight

To help organizations navigate through this unknown territory Deloitte has developed a diagnostic tool: the Hybrid Team Scan. It is based on a survey and designed to measure two things: first, it shows how teams are doing in remote or hybrid work, and secondly it gauges their attitudes towards various hybrid work options and how employees see their future, for example, what their emotions are with regards to various approaches to a planned return to the office.

What distinguishes Deloitte’s Scan from job satisfaction surveys is that its questions are focused on an actionable feedback. Respondents are asked not only how they view the effectiveness of their teams but also in what areas they would like to see change. Moreover, our approach focuses on the team, as we believe that the most important decisions regarding hybrid work should be made at the team level. Effective hybrid work largely depends on team activities, which determine the team’s success in areas such as goal management, creativity, learning and building relationships within and between teams.

The survey, which has been successfully applied in Deloitte’s as well as our clients’ offices in multiple industries, fits well with a wide range of programs aimed at boosting engagement and productivity. It allows organizations to measure the efficiency of teams already implementing hybrid work as well as to discover the expectations and attitudes of employees considering different hybrid work models.

Czy ta strona była pomocna?