PODCAST: C-suite@Transformation

Punkty widzenia

PODCAST: C-suite@Transformation

#11 Mikołaj Woźniak o tym, dlaczego liderzy powinni wsłuchiwać się w potrzeby swoich pracowników

Data emisji: 9 lipca 2021

C-suite@Transformation to podcast, w którym ja, John Guziak, prowadzę rozmowy o nowym wymiarze przywództwa w erze transformacji technologicznej, a także o usytuowaniu człowieka w centrum uwagi. Do swoich rozmów zapraszam ekspertów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej, C-suite.

FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN

cq5dam.web.1400.350.desktop.jpeg (1280×320)

 

W kolejnym odcinku podcastu C-suite@Transformation rozmawiam z Mikołajem Woźniakiem o tym jaki wpływ miała pandemia COVID-19 na branżę motoryzacyjną oraz jak Grupa Volkswagen poradziła sobie ze zmianami podczas kryzysu. Rozmawiamy również o tym jak będzie wyglądać przyszłość pracy po zakończeniu pandemii, a także w jaki sposób liderzy mogą pomóc swoim zespołom, by ich praca była bardziej efektywna.

Mikołaj Woźniak - Prezes Zarządu Volkswagen Financial Services, gdzie odpowiedzialny jest za opracowanie i realizację strategii na polskim rynku (leasing, zarządzanie flotą, pośrednictwo ubezpieczeniowe). Bezpośrednio odpowiada za strategię, rozwój, a także sprzedaż oraz marketing produktów leasingowych, ubezpieczeniowych i bankowych dostarczanych przez polski oddział Volkswagen Bank GmbH.

Mikołaj Woźniak uważa, że kluczem do sprawnego działania organizacji jest poznanie i zrozumienie potrzeb swojego zespołu. Istotnym elementem jest również dobra komunikacja, która w trakcie pandemii i pracy zdalnej może być utrudniona. Mój rozmówca radzi liderom, aby słuchali swoich pracowników i byli wobec nich szczerzy. Ważne jest, by lider, który podejmuje jakąś decyzję wytłumaczył czym ona jest podyktowana. Wzmacnia to zaufanie w zespole i poczcie bycia częścią organizacji.

Zdaniem mojego rozmówcy liderzy powinni dobrze planować cele długoterminowe. Cele te mogą zostać zrealizowane tylko dzięki efektywnej pracy zespołu. Zbyt duża ilość projektów i spotkań, a także zbyt długie spotkania mogą obniżyć ich motywację. Warto zastanowić się czy pracownicy nie są przeciążeni obowiązkami i czy nie należy zmienić swojego planu, dostosować go do możliwości zespołu.

Mikołaj Woźniak porównuje organizację do jazdy samochodem, gdzie z jednej strony rozwój technologii następuje bardzo szybko, jak podróż sportowym autem, a z drugiej strony działanie liderów powinno być jak jazda klasycznym samochodem - wolniejsze, gdzie liderzy mają możliwość nie tylko skupić się na drodze - na wyznaczonych celach, ale również na otoczeniu i zmianach w nim zachodzących.

Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy.

Subskrybuj podcast "CAPITAL H"

Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach podcastu:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify

ENGLISH VERSION

 

PODCAST: C-suite@Transformation

C-suite@Transformation is a podcast in which I, John Guziak, talk to experts and C-suite representatives about a new level of leadership in the age of technological transformation as well as about putting humans at the centre.

 

In another episode of the C-suite@Transformation podcast I am taking with Mikołaj Woźniak about the impact of the COVID-19 pandemic on the automotive industry and how the Volkswagen Group has coped with changes during crisis. We are discussing what the future of work will look like once the pandemic is over and how leaders can help their teams make work more efficient.

Mikołaj Woźniak - President of the Management Board at Volkswagen Financial Services, accountable for strategy development and delivery on the Polish market (lease, fleet management, insurance intermediary). His direct area of responsibility includes strategy, growth, sales and marketing of lease, insurance and banking products offered by the Polish branch of Volkswagen Bank GmbH.

According to Mikołaj Woźniak recognizing and understanding the needs of your team is a key to efficient functioning of an organization. Good communication, which might be hindered by the pandemic and remote work, also makes an essential element. My guest’s advice to leaders is to listen to their employees and to be honest with them. It is important that leaders explain what prompted them to take a given decision. This strengthens trust within the team and the sense of belonging to the organization.

Also, my interlocutor is of the opinion that leaders should plan well long-term goals as they can only be attained through efficient work of a team. Too many projects and meetings, lengthy meetings, may reduce their motivation. It is worthwhile to take a look whether employees are not overburdened and consider changing the preliminary plan by adjusting it to the team’s capacity.

Mikołaj Woźniak compares an organization to driving a car - on the one hand technology advances at speed, so it is like driving a sports car, while on the other leaders should act as if they were driving a classic vehicle - take their time and focus on the road, i.e. the set goals, environment and the ongoing changes.

Let me invite you to listen to our discussion!
 

Subscribe the "CAPITAL H" podcast

Receive notifications about new meetings:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify
Czy ta strona była pomocna?