PODCAST: C-suite@Transformation

Punkty widzenia

PODCAST: C-suite@Transformation

#24 Piotr Hołownia – Transformation means the right state of mind

08.02.2023

C-suite@Transformation is a podcast in which I, John Guziak, talk to experts and C-suite representatives about a new level of leadership in the age of technological transformation as well as about putting humans at the centre.

WERSJA POLSKA PONIŻEJ

In this podcast, I am talking to Piotr Hołownia, CDO (Country Digital Manager or Chief Digital Officer) in IKEA. My guest originates from a small city in north-eastern Poland and has gained vast professional experience in a variety of industries: from banking and finance to telco and retail, combining business with technology background.

As a kid, he was fascinated with Lego blocks, which for him meant the world of entirely new possibilities, the freedom to arrange things. At that time, such blocks were hard to purchase in Poland and expensive, but he had some sets and used them to imagine and check possibilities. These were his first steps towards transformation.

Now transformation is what he directs, manages, and lives in. His idea of transformation involves two aspects: the need to change a part of business and a way of doing things, which involves finding a new identity in the changing world. IKEA is a very good example of such transformation: from a traditional firm, practically limited to brick-and-mortar shops, it has evolved into a hybrid sales company.

He believes that transformation is not as much about processes as about the people: how they think, do things, approach one another, communicate, and cooperate. It is about developing the right mindset and getting ready to operate in under new conditions.

Regardless of which definition we choose, though, for transformation to be successful, good cooperation between business and technology people is necessary. Technology people have a good foresight and hindsight of what has been happening and are able to better prepare their organisation for the anticipated change. They can truly contribute and add value to business transformation, so they make valuable partners for the business side.
Technology and business need to work together from the beginning to be successful. Sharing goals, quantifying, and defining how to reach them is the key.

The frequently observed conflict between business and technology is caused by the old ways of thinking, qualifying people as “us” and “them” instead of cocreating and team building. To be successful, a technical background is not essential for a company leader; entrepreneurial spirit and curiosity will do. Just put people together and make them work together, break the existing silos.

To make transformation possible, an enterprise needs to change its culture. Since transformation and change are constant, culture should be perceived as a process, not a state. Transparency and awareness are what we need to start from. We must define and decide about the desirable pace and extent of the ongoing change. And, most importantly, we need to determine the key values, strengths we will build on, and supply them with a set of new values necessary for our company to thrive.

My guest often refers to his current experience gathered with IKEA, the firm that has apparently succeeded in changing the mindset, as demonstrated by the fact that the issuing of its flagship product catalogue has been discontinued, being replaced by digital solutions. For IKEA fans and old clients, this is a true revolution and also a vivid sign of a transformation into a digital dimension.

If you want to learn why the company has made such a decision (and more), listen to the podcast!

 

WERSJA POLSKA 

PODCAST: C-suite@Transformation

#24 Piotr Hołownia – Transformacja - to przede wszystkim odpowiednie podejście

C-suite@Transformation to podcast, w którym ja, John Guziak, rozmawiam z ekspertami i przedstawicielami kadry kierowniczej najwyższego szczebla o nowych aspektach przywództwa w przełomowym okresie transformacji technologicznej, a także o tym, że również w biznesie najważniejszy w jest człowiek.

Moim gościem jest Piotr Hołownia, CDO (Country Digital Manager albo Chief Digital Officer) w IKEA. Pochodzi z niewielkiej miejscowości w północno-wschodniej Polsce. Ma ogromne doświadczenie zawodowe, obejmujące różnorodne branże: od bankowości i finansów do telekomunikacji i handlu detalicznego. Zna się zarówno na biznesie, jak i na technologii.

Jako dziecko fascynował się klockami Lego - był to świat zupełnie nowych możliwości i swobody twórczej. W tym czasie klocki Lego były drogie, a w Polsce trudno było je kupić, ale miał kilka zestawów i z ich pomocą sprawdzał granice, jakie rzeczywistość stawia wyobraźni. To były jego pierwsze próby transformacji.

Teraz kieruje, zarządza i żyje transformacją. Uważa, że transformacja ma dwa aspekty: konieczność wprowadzenia zmian w pewnych obszarach działalności oraz w sposobie działania, co z kolei oznacza konieczność wypracowania nowej tożsamości firmy w zmieniającym się świecie. Dobrym przykładem takiej transformacji jest właśnie IKEA, która przekształciła się z tradycyjnej firmy, prowadzącej wyłącznie sprzedaż stacjonarną, w nowoczesne przedsiębiorstwo handlujące w systemie hybrydowym.

Zdaniem mojego gościa transformacja dotyczy nie tyle procesów, co ludzi - tego, jak myślą, działają, komunikują się i współpracują. Chodzi zatem o wypracowanie odpowiedniego podejścia i osiągnięcie stanu gotowości do działania w nowych warunkach.

Niezależnie do przyjętej definicji transformacji, jej sukces zależy przede wszystkim od udanej współpracy między przedstawicielami biznesu i IT. Ci ostatni doskonale orientują się w przeszłych, bieżących i prognozowanych trendach, mogą zatem dobrze przygotować przedsiębiorstwo na przewidywane zmiany. Wkład merytoryczny i wartość dodana, jaką wnoszą do procesu transformacji, czynią z nich wartościowych partnerów dla biznesu.

Wobec tego sprawna współpraca biznesu i IT - i to od samego początku procesu - jest warunkiem jego powodzenia. Trzeba wyznaczyć wspólne cele, skwantyfikować je i określić metody ich osiągnięcia.

Często występujący konflikt między ludźmi biznesu a IT wynika ze starego sposobu myślenia w kategoriach „my” i „oni”. Czas z tym skończyć. Potrzebne jest twórcze współdziałanie i budowanie zespołu. Szef firmy nie musi mieć wykształcenia technicznego, by sprawnie przeprowadzić proces transformacji. Wystarczy, by był przedsiębiorczy i otwarty na nowe pomysły, by starał się zbudować jeden zespół i zlikwidować tradycyjne podziały organizacyjne.

Kolejnym warunkiem transformacji jest zmiana kultury organizacyjnej. Ponieważ transformacja i zmiana są zjawiskiem stałym, kulturę należy pojmować jako proces, nie stan. Najlepiej zacząć od zapewnienia przejrzystości dostępu do informacji. Trzeba określić pożądane tempo i zakres zachodzących zmian i podjąć odpowiednie decyzje. Co najważniejsze jednak, należy zdefiniować podstawowe wartości, które stanowią o sile i tożsamości przedsiębiorstwa i uzupełnić je systemem nowych wartości, od których zależy jego sukces.

Mój gość często odwołuje się do swoich doświadczeń w IKEA - firmie, której udało się radykalnie zmienić sposób myślenia, czego dowodzi choćby fakt, że po wielu latach zrezygnowała z wydawania katalogu produktów, swojej sztandarowej publikacji, która została zastąpiona rozwiązaniami cyfrowymi. Dla miłośników marki i starych klientów firmy jest to prawdziwa rewolucja, a także świetny przykład transformacji w cyfrowy wymiar,

Tych, którzy chcą się dowiedzieć, dlaczego firma podjęła taką decyzję (i nie tylko tego), zapraszam do wysłuchania podcastu!

Subskrybuj podcast "CAPITAL H"

Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach podcastu:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify
Czy ta strona była pomocna?