HR: Diversity&Inclusion Rating

Usługi

Diversity&Inclusion Rating

Jak określić poziom zaawansowania firmy w procesie budowania włączającej organizacji otwartej na różnorodność pracowniczek i pracowników? Jak zademonstrować rynkowi zaangażowanie firmy na rzecz upowszechniania różnorodności?

Przesuń stronę do:

Zespół Sustainability Consulting Deloitte Polska wraz z zespołem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce, przygotował usługę pozwalającą na mierzenie poziomu zaawansowania firmy w obszarze Diversity&Inclusion. Podstawą do stworzenia narzędzia były doświadczenia i metodyki polskie i międzynarodowe.

 

Część opłaty za usługę przekazywana jest każdorazowo przez firmę Deloitte na wsparcie programu Karta Różnorodności. W ten sposób firmy uczestniczące w Ratingu wspierają równocześnie działania misyjne Karty Różnorodności na rzecz upowszechnienia zarządzania różnorodnością w Polsce.

Diversity&Inclusion Rating

Na czym polega usługa?

  • Wypełnienie rozbudowanego kwestionariusza obejmującego 4 obszary tematyczne
  • Weryfikacja odpowiedzi przez audytora Deloitte w siedzibie firmy
  • Wyliczenie ratingu dla firmy, opracowanie wniosków i rekomendacji
  • Prezentacja wyników ratingu oraz rekomendacji dla zespołu Klienta
  • 1,5h konsultacji z ekspertem ds. różnorodności

Jaki jest efekt usługi?

  • Ocena dojrzałości firmy w odniesieniu do zarządzania różnorodnością wraz z wnioskami i rekomendacjami

 

Jakie korzyści daje usługa?

01 Obiektywna i transparentna ocena firmy w obszarze różnorodności
02 Informacja zwrotna dotycząca poziomu zaawansowania i obszarów do poprawy
03 Możliwość porównania się z innymi firmami1
04 Wsparcie w rozwoju działań w obszarze różnorodności
05 Możliwość zbudowania zaangażowania Zarządu w oparciu o wyniki ratingu i rekomendacje


1
 Funkcjonalność planowana do wprowadzenia

Diversity&Inclusion Rating pozwala na obiektywną i przejrzystą ocenę zarządzania różnorodnością w organizacji. Pracodawca może ją wykorzystać m.in. do wyznaczenia mierzalnych celów i budowy planów działań. Poddanie się ocenie pozwala lepiej zdefiniować szanse i ryzyka związane z zarządzaniem różnorodnością oraz obszary do rozwoju w procesie budowania włączającej organizacji, otwartej na różnorodne pracowniczki i pracowników.

Narzędzie obejmuje 4 obszary:

  • Podstawy zarządcze
  • Programy działań
  • Wskaźniki rezultatów
  • Budowanie zaangażowania (Engagement&inclusion).

Pytania w ramach kwestionariusza zostały przygotowane z uwzględnieniem wytycznych ISO 26000 (w zakresie wybranych obszarów społecznej odpowiedzialności m.in. praw człowieka oraz praktyk z zakresu pracy), GRI Standards (w zakresie różnorodności i równości szans), a także wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (w zakresie zaleceń dotyczących Zatrudnienia i stosunków pracowniczych). 

PATRON MEDIALNY:

Kontakt:

Rafał Rudzki

Rafał Rudzki

Dyrektor

Jest doradcą w obszarze zrównoważonego rozwoju i badania wpływu. Od kilkunastu lat prowadzi projekty dla klientów prywatnych i publicznych z Polski oraz zagranicy dotyczące m.in. projektowania strateg... Więcej

Marta Orzęcka

Marta Orzęcka

Senior Consultant

Marta w zespole Sustainability Consulting Central Europe Deloitte specjalizuje się w projektach związanych z weryfikacją sprawozdawczości pozafinansowej w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiativ... Więcej