Postawy inwestorów na walnych zgromadzeniach w sezonie 2021

Analizy

Postawy inwestorów na walnych zgromadzeniach w sezonie 2021

Większe zaangażowanie

Grudzień 2021

Na obecną sytuację przedsiębiorstw znaczący wpływ mają zmienne oczekiwania inwestorów, którzy coraz mocniej się angażują, aktywnie uczestniczą w kształtowaniu polityki firmy, głosują na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy i chcą oddziaływać na prezentowane postawy i podejmowane działania. Wiąże się z tym ryzyko chaosu, powodowanego różnorodnością głosów i dążeń: dawna bierność inwestorów ograniczających się do uczestnictwa w badaniach rynku ustąpiła miejsca opiniom, stanowiącym podstawę opracowywania szerokiej gamy zasad i wytycznych. Zmiana taka w pewnym stopniu zależy od profilu danego inwestora instytucjonalnego, miejsca prowadzenia działalności oraz obowiązującego prawa. Niespójność polityki oraz naciski wywierane w różnych obszarach oddziaływania inwestorów mogą dodatkowo utrudnić i tak trudne zadania kierownictwa firmy, obejmujące nadzorowanie realizacji strategii, działalności firmy, systemu wynagrodzeń i wiele innych kwestii, w tym sprawozdawczość dla inwestorów. Jeżeli zanalizujemy rozbieżności między wytycznymi dotyczącymi głosowania, przekazywanych inwestorom (czyli na co - jak deklarują - będą głosować) a faktycznymi wynikami głosowania, uświadomimy sobie, że stanowi to spore wyzwanie. Nasz raport - to pierwsza tego rodzaju analiza różnych aktualnych zagadnień, poświęcona identyfikacji trendów obserwowanych na dorocznych walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Kontrastuje ona z publikowanymi wytycznymi w sprawie głosowania, przeznaczonymi dla inwestorów instytucjonalnych - od funduszy emerytalnych do państwowych funduszy inwestycyjnych. Spojrzenie wstecz na tegoroczny sezon walnych zgromadzeń jest dobrą okazją do refleksji na temat oczekiwań inwestorów na poziomie globalnym oraz sprawdzenia, czy wystarczająco starannie planują podejmowane działania. Mamy nadzieję, że nasz raport zainteresuje Czytelników równie mocno, jak nas w toku opracowywania go.

Najważniejsze wnioski z raportu

  • Analiza wytycznych w sprawie głosowania, wydanych przez inwestorów instytucjonalnych w Azji, Europie i obu Amerykach, wskazuje na ogromne różnice, dotyczące sytuacji, w których odwołuje się dyrektorów, popiera propozycje akcjonariuszy czy rezolucje dotyczące wynagrodzenia członków zarządu. Trudno jest porównywać różnorodne postawy inwestorów, trudno też dostrzec takie różnice, zwłaszcza że zdarzają się sprzeczności.
  • W pewnych dobrze znanych kwestiach, takich jak mianowanie członków zarządu czy ustalanie ich wynagrodzenia, burzliwe dyskusje między emitentami a inwestorami często skutkują wycofywaniem propozycji uchwał.
  • Kwestie społeczne, słynne „S” ze skrótu ESG, nabrały szczególnego znaczenia wraz z wybuchem pandemii. Inwestorzy częściej niż przedtem przedstawiają propozycje akcjonariuszy z wyraźnymi akcentami społecznymi, a trend ten nie ogranicza się do USA: propozycje akcjonariuszy dotyczące zróżnicowania zatrudnienia, zasad rekrutacji i retencji pracowników (i wielu innych kwestii) trafiają do zarządów firm działających zarówno w Korei, jak i w Kanadzie.

 

Wnioski z walnych zgromadzeń w sezonie 2021:

Tegoroczne walne zgromadzenia odbywają się w drugim roku pandemii. Oznacza to, że pewne trendy obserwowane w sezonie poprzednim - w tym zebrania w formie zdalnej lub hybrydowej1 - będą w jakimś stopniu kontynuowane. Pandemia zmusiła firmy do zwiększenia zaangażowania w dialog z inwestorami, dotyczący kwestii społecznych2, które w skrótowcu ESG symbolizuje litera S. Trendowi temu poświęcono szczególną uwagę w raporcie Black Rock dotyczącym sezonu 2020. W czerwcu 2020 roku Larry Fink oświadczył: „Skupiamy się na równości rasowej i sprawiedliwości społecznej w naszej działalności inwestycyjnej i nadzorczej, by móc lepiej spełniać oczekiwania klientów.” Dlatego propagujemy podnoszenie jakości ujawnianych informacji, by umożliwić opinii publicznej lepsze poznanie działań podejmowanych przez firmy w procesie tworzenia kultury zapobiegającej wykluczeniu i propagującej zróżnicowanie.”3 Oddziaływanie pandemii na zaangażowanie inwestorów i ich zachowanie w trakcie głosowań da się odczuć również w innych obszarach. Przykładem może być znaczący wzrost zainteresowania wynikiem głosowań dotyczących wynagrodzenia zarządu w spółkach, które otrzymały wsparcie finansowe od rządu i jeszcze nie uregulowały związanych z tym zobowiązań. Obserwując działania władz państwowych, których celem jest wzmocnienie odporności gospodarki4, inwestorzy zadają pytania dotyczące perspektyw budowania pozycji firmy w szeroko pojętym społeczeństwie, z uwzględnieniem pracowników jako odrębnej grupy. Mówi się o konieczności zastąpienia skrótowca ESG innym: EESG, uwzględniającym pracowników jako interesariuszy (Employee, Environmental, Social and Governance)5, ponieważ inwestorzy już w zeszłym roku przejawiali duże zainteresowanie kwestiami ochrony środowiska, zaangażowania społecznego i ładu korporacyjnego6. Zmiana klimatu i kwestie społeczne - zwłaszcza różnorodność i zapobieganie wykluczeniu - są dla inwestorów równie istotne jak pandemia. Wyraźnie ilustrują to działania podejmowane przez regulatorów. W Europie w marcu 2021 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Jest to element procesu tworzenia Europejskiego Zielonego Ładu i może dodatkowo nasilić pewne już widoczne trendy, takie jak podejmowanie przez akcjonariuszy uchwał proklimatycznych czy dotyczących wynagradzania kierownictwa firmy.

Raport - Investor Behavior in the 2021 Proxy Season

Deeper Engagement

Investor Behavior in the 2021 Proxy Season

Today, a climate of dynamic, shifting expectations among investors is changing the corporate landscape. Investors are stepping up their engagement and raising their voices through policy and voting as they seek to influence corporate policies, mindsets and activities.

Pobierz raport [ENG]

Subskrybuj "Biuletyn Rad Nadzorczych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?