Global Powers of Construction 2021

Analizy

Global Powers of Construction 2021

Strategie, kluczowe czynniki napędzające rozwój i aktualna sytuacja ekonomiczna branży budowlanej

Sierpień 2022

Mimo skutków pandemii i zmian globalnych priorytetów inwestycyjnych w roku 2021 branża budowlana rozwijała się stabilnie we wszystkich regionach na świecie. Choć w roku 2021 prace budowlane w większości krajów uznano za działalność o podstawowym znaczeniu, oczekuje się spowolnienia globalnego wzrostu z 6,1% w roku 2021 do 3,6% w latach 2022 i 2023. Branża dowiodła wprawdzie odporności na kryzys, ale musi poradzić sobie z wyzwaniami wynikającymi z ograniczonej dostępności materiałów, wzrostu cen i globalnego ukierunkowania na zrównoważoną infrastrukturę, ponieważ od tych czynników będzie zależał jej przyszły rozwój.

Choć prognozy gospodarcze dotyczące branży uwzględniają spowolnienie spowodowane kolejnymi falami pandemii i rosyjską inwazją na Ukrainę, przewidywania dotyczące wartości wskaźników nadal są pozytywne. Ogólną wartość rynku budowlanego w roku 2021 oszacowano na 7,28 bln USD. Oczekuje się, że do roku 2030 osiągnie on wartość 14.41 bln USD. W najbliższych latach o rozwoju branży będą decydować przede wszystkim takie czynniki, jak wzrost liczebności populacji na rynkach wschodzących, starzenie się społeczeństwa w krajach rozwiniętych, nasilenie urbanizacji i koncentracja w megamiastach, dekarbonizacja gospodarki i transformacja cyfrowa.

Raport „The Global Powers of Construction 2021” przedstawia ranking stu największych firm budowlanych, uszeregowanych według wielkości sprzedaży, a także 30 największych firm ocenianych na podstawie kapitalizacji rynkowej. Podobnie jak w latach ubiegłych, raport przedstawia aktualne wskaźniki makroekonomiczne dla sektora budowlanego oraz oczekiwania na nadchodzące lata na poziomie globalnym. Analizuje kluczowe wskaźniki efektywności czołowych firm z sektor - przychody, kapitalizację rynkową, działalność międzynarodową, dywersyfikację, rentowność, zadłużenie i inne wskaźniki finansowe. Jeden z rozdziałów poświęcony jest analizie różnorodnych trendów kształtujących ten sektor w ciągu ostatnich kilku lat, które będą nadal wywierać na niego istotny wpływ w najbliższej przyszłości, z uwzględnieniem popandemicznej zmiany priorytetów.


Najważniejsze wnioski:

  • W roku 2021 sumaryczne przychody pierwszej setki firm z rankingu wzrosły o 14,1% i osiągnęły wartość 1.819 bln USD, zaś kapitalizacja rynkowa wzrosła o 13,3% do kwoty 662.460 mln USD.
  • Największą reprezentację w czołowej setce ma Europa - 40 grup kapitałowych. Na drugim miejscu są Japonia i USA - po 14 spółek każde.
  • 55% przychodów wygenerowały przedsiębiorstwa mające siedziby w Chinach, pozostałą część - firmy z Europy, Japonii, USA i Korei Południowej.
  • Wyniki finansowe czołowej trzydziestki różniły się w zależności od kraju pochodzenia i prowadzonej działalności. Sumaryczna kapitalizacja rynkowa wzrosła o 10,8%, dochód netto - o 21%, a przychody - o 16%.
  • W przypadku czołowej trzydziestki przychody ze sprzedaży międzynarodowej spadły do 15% (z 17% notowanych w roku 2020 i 19% w roku 2019).
  • 25% całkowitych przychodów ujawnionych w raporcie pochodzi z działalności pozabudowlanej. Firmy europejskie odznaczały się największą dywersyfikacją (ok. 32% całkowitej wartości sprzedaży), podczas gdy w przypadku przedsiębiorstw z USA i Azji przychody pozabudowlane stanowiły około 24% całkowitej wartości sprzedaży.
  • Działalność na międzynarodową skalę i dywersyfikacja pozwalają na zrównoważenie ryzyka, co ma szczególne znaczenie w kontekście utrzymującej się niepewności makroekonomicznej.
Global Powers of Construction 2021

Global Powers of Construction 2021

Global Powers of Construction 2021

Strategie, kluczowe czynniki napędzające rozwój i aktualna sytuacja ekonomiczna branży budowlanej

Sierpień 2022

Pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?