Nowe standardy raportowania zrównoważonego rozwoju

Artykuł

Nowe standardy raportowania zrównoważonego rozwoju

Kiedy wejdą w życie i jakie przedsiębiorstwa obejmą?

Zgodnie z założeniami dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) firmy będą zobowiązane do przygotowywania raportów zrównoważonego rozwoju w znacznie szerszym zakresie niż dzieje się to obecnie na podstawie dyrektywy NFRD (Non-financial Reporting Directive). Raportowanie będzie się odbywać według określonych, jednolitych standardów – ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Ostateczna treść projektów ESRS została przekazana przez EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) do Komisji Europejskiej 22 listopada 2022 r., a sam proces opracowywania ich treści uwzględniał szerokie konsultacje publiczne.

Struktura ESRS

W swoich raportach firmy będą ujawniać trzy poziomy wskaźników: niezależne od sektora, specyficzne dla sektora oraz specyficzne dla danego podmiotu.

Poznaliśmy już pierwszy zestaw standardów, który będzie obejmować wszystkie firmy niezależnie od sektora i branży, w której działają. 12 opublikowanych standardów dzielimy na standardy przekrojowe, środowiskowe (E), społeczne (S) i dotyczące ładu korporacyjnego (G). Łącznie zawierają one 84 wymagań ujawnień, zarówno ilościowych jak i jakościowych.

Chcesz wiedzieć więcej o zrównoważonym rozwoju?

Subskrybuj newsletter "Sustainability Insights"

open in new window Zapisz się

Kolejne publikacje – standardów sektorowych, będą odbywać się w trzech etapach w listopadzie 2023, 2024 i 2025 r. W pierwszej kolejności obejmą następujące sektory: rolnictwo, przemysł chemiczny, paliwa kopalne, leśnictwo, górnictwo, transport drogowy, tekstylia oraz przemysł spożywczy. Ponadto EFRAG będzie opracowywał uproszczone standardy dla MŚP oraz standardy dla przedsiębiorstw pozaeuropejskich.

ESRS - kiedy i jakie przedsiębiorstwa obejmą nowe standardy raportowania?

Obowiązek raportowania zgodnie ze standardami obejmie wszystkie firmy objęte dyrektywą CSRD. Treść dyrektywy, a tym samym zakres objętych jednostek, została zatwierdzona przez Parlament Europejski dn. 10.11.2022 r.

Kluczowe zmiany po konsultacjach standardów

W wyniku konsultacji społecznych nastąpiło kilka znaczących zmian w stosunku do propozycji standardów z kwietnia tego roku, m.in.:

  • Podwójna istotność – zrezygnowano z elementu tzw. „rebuttable presumption” (eliminacja konieczności uzasadnienia pominięcia określonych informacji). Opublikowany obecnie projekt rozróżnia ujawnienia, które podlegają raportowaniu niezależnie od analizy istotności oraz te, które mogą być wyłączone z wymogu raportowania ze względu na kryteria istotności.
  • Nacisk na ujawnienia klimatyczne – cały standard „Zmiana klimatu” (zawierający m.in. postawione cele klimatyczne oraz wskaźniki emisji w 3 zakresach) będzie obowiązkowy do zaraportowania przez wszystkie jednostki, niezależnie od oceny istotności.
  • Mniej informacji – liczba ujawnień została zmniejszona ze 136 do 84, a liczba danych (ilościowych i jakościowych) z 2161 do 1144.
  • 12 ESRS – początkowo w części dotyczącej ładu korporacyjnego były dwa standardy, jeden z nich został wyeliminowany ze względu na węższy zakres części zarządczej w dyrektywie CSRD. Część ujawnień z tego standardu znalazła się w standardach przekrojowych.
  • Łańcuch wartości – podejście do łańcucha wartości zostało doprecyzowane, skupiono się na istotności informacji dotyczących łańcucha wartości. Ujawnienia uwzględniają okres 3 lat i część z nich na początku będzie obowiązywać w ograniczonym zakresie, który następnie będzie stopniowo zwiększany (tzw. phase-in).

Jak się przygotować?

  1. Sprawdź od kiedy Twoja firma zostanie objęta obowiązkiem raportowania zgodnego z dyrektywą CSRD.
  2. Zapoznaj się ze standardami dostępnymi na stronie EFRAG (link).
  3. Sprawdź czy Twoja firma jest gotowa do przygotowywania ujawnień (wdrożyła odpowiednie procesy, mierzy wymagane wskaźniki, posiada odpowiednie struktury zarządcze i dokumenty).
  4. Sprawdź czy Twoja firma jest gotowa do przejścia przez proces przygotowania raportu. Rozważ wdrożenie systemu do zbierania danych ESG.
  5. Zacznij raportować już teraz. Wytyczne europejskie są spójne z innymi unijnymi przepisami (np. Taksonomią, SFDR) oraz czerpią z międzynarodowych standardów i wytycznych, m.in. GRI, SASB, TCFD, TNFD. Przygotowanie się do nowych wytycznych będzie łatwiejsze dla firm, które przygotowały już raport zrównoważonego rozwoju i przeanalizowały ryzyka klimatyczne zgodnie z wytycznymi TCFD.

Jak możemy pomóc?

Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu się do konkretnych ujawnień, a może chcesz się zapoznać bardziej szczegółowo z wymaganiami lub sprawdzić gotowość swojej firmy na nadchodzące regulacje? Skontaktuj się z nami. Eksperci Deloitte są zaangażowani w proces tworzenia standardów ESRS na poziomie grup roboczych EFRAG.

Czy ta strona była pomocna?