MSSF 16 Leasing

Artykuł

Co się zmieni?

MSSF 16 Leasing

Leasingobiorcy zawierający umowy, które wg MSR 17 były klasyfikowane jako leasing operacyjny, będą pod nowym standardem ujmować w bilansie prawo do użytkowania składnika aktywów stanowiących przedmiot umowy wraz z odpowiednim zobowiązaniem z tytułu leasingu.

Poza koniecznością ujęcia w bilansie nowych składników aktywów i zobowiązań MSSF 16 wpłynie również na wysokość ujmowanego zysku, wartości przepływów pieniężnych w poszczególnych kategoriach oraz na większą część powszechnie stosowanych wskaźników finansowych, np. wskaźniki efektywności, takie jak EBITDA. Możliwe, że zmiana definicji leasingu spowoduje włączenie w zakres standardu umów, które przedtem nie były traktowane jako leasing.

  • Do identyfikacji umów leasingu MSSF 16 stosuje model kontroli, wprowadzając rozróżnienie na umowy leasingu i umowy o świadczenie usług w zależności od tego, czy występuje składnik aktywów kontrolowany przez klienta.
  • Wprowadzono znaczące zmiany do rozliczeń po stronie leasingobiorcy, w tym zrezygnowano z rozróżniania leasingu operacyjnego i finansowego. W odniesieniu do wszystkich umów leasingu rozpoznaje się aktywa i zobowiązania (z wyjątkiem umów krótkoterminowych i leasingu przedmiotów niskowartościowych).
  • Ujmowanie prawa do użytkowania składnika aktywów stanowiącego przedmiot leasingu i zobowiązania z tytułu leasingu wymaga uwzględnienia amortyzacji, najczęściej stosując metodę liniową, a także kosztów odsetkowych - jako składnik kosztów finansowych. Powoduje to wzrost EBIT, a w szczególności EBITDA.
  • Standard nie wprowadza znaczących zmian do wymogów dotyczących leasingodawców. Jednostki będą musiały przeanalizować wpływ zmian wprowadzonych przez nowy standard, na przykład na systemy informatyczne i mechanizmy kontroli wewnętrznej.

Nowy standard dotyczy wszystkich umów leasingu, w tym umów podnajmu aktywów stanowiących przedmiot leasingu, z wyjątkiem pewnych pozycji, wchodzących w zakres innych standardów.

Dowiedz się więcej na temat MSSF 16

Czy ta strona była pomocna?