Klimat & Dekarbonizacja

Usługi

Klimat & Dekarbonizacja

Odpowiedź na zmiany klimatu i redukcja ryzyk

Wspieramy przedsiębiorstwa w podejmowaniu aktywnej odpowiedzi na zmiany klimatu, zwiększając tym samym odporność biznesu na ryzyka klimatyczne.

Regulacje europejskie i krajowe wyznaczają coraz bardziej ambitne cele redukcji emisji dwutlenku węgla. Zauważalna jest również rosnąca presja ze strony inwestorów, konsumentów i interesariuszy wewnętrznych na podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu oraz bardziej sformalizowane i transparentne podejście do zarządzania kwestiami wpływu na środowisko.

Jako Deloitte, kompleksowo wspieramy organizacje w ich transformacji biznesowej, opracowaniu strategii neutralności klimatycznej oraz identyfikacji i wdrażaniu rozwiązań mitygujących ryzyka klimatyczne.


Usługi Deloitte w obszarze klimatu

Opracowanie strategii dekarbonizacji zgodnie z metodyką Science-Based Target initative

 • Opracowanie celów dekarbonizacji, wraz ze zdefiniowaniem projektów dekarbonizacyjnych
 • Wsparcie w przystąpieniu do inicjatywy Science-Based Target
 • Opracowanie dashboard’u do monitoringu zdefiniowanych celów na poziomie firmy lub grupy kapitałowej
 • Uzupełnienie strategii biznesowej o aspekty klimatyczne
 • Identyfikacja i ocena możliwych technologii dekarbonizacji
 • Wsparcie w opracowaniu polityki klimatycznej

Opracowanie polityki offsetowania emisji GHG (Greenhouse Gas)

 • Wsparcie w opracowaniu optymalnego podejścia do offsetowania emisji (identyfikacja możliwych opcji i wsparcie w wyborze wiarygodnych źródeł offsetu), wraz z oceną towarzyszących kosztów


Szkolenia i poszerzanie wiedzy na temat zmian klimatu

 • Organizacja warsztatów „Climate Capsule” dla kadry zarządzającej – autorskie warsztaty Deloitte, budujące świadomość klimatyczną kadry zarządzającej
 • Definiowanie programów „capacity building” dla firm (pracowników) i ich partnerów biznesowych/dostawców
 • Kompleksowe szkolenia dla pracowników dot. zmian klimatu i ich wpływu na biznes

Kalkulacja śladu węglowego organizacji

 • Kalkulacja śladu węglowego wg metodyki GHG Protocol Standard w zakresie 1, 2 oraz 3; kalkulacja spójna z wymaganiami organizacji Science-Based Target Initative
 • Weryfikacja emisji GHG (Greenhouse Gas) organizacji
 • Definiowanie i wdrożenie narzędzi do zbierania danych w zakresie emisji

Kalkulacja śladu węglowego produktów

 • Kalkulacja emisji produktów wg standardu ISO 14067:2018 lub/ oraz założeń LCA (Life Cycle Assessment)
 • Weryfikacja emisji GHG produktu

Dekarbonizacja i angażowanie łańcucha dostaw

 • Zdefiniowanie programu zaangażowania dla dostawców (w tym: określenie zasad programu, identyfikacja kluczowych dostawców z perspektywy realizacji celów dekarbonizacyjnych Klienta)
 • Przeprowadzenie szkolenia dla działu zakupów nt. zarządzania zmianami klimatu i kwestiami środowiskowymi w łańcuchu dostaw, a także uwzględniania ich w procesie kwalifikacji dostawców
 • Wsparcie w opracowaniu polityki oceny dostawców pod kątem aspektów klimatycznych

Uwzględnienie aspektów klimatycznych w procesach inwestycyjnych i rozwojowych

 • Wsparcie w uzupełnieniu procedury zarządzania projektami o aspekty klimatyczne
 • Ocena inwestycji z punktu widzenia celów dekarbonizacji
 • Zdefiniowanie metodyki oceny ryzyk i szans klimatycznych inwestycji lub projektu
 • Wypracowanie modelu i zasad stosowania Internal-carbon pricing w procesach inwestycyjnych
 • Przegląd projektów pod kątem technicznych kryteriów klasyfikacji wynikających z unijnej taksonomii

Wypracowywanie wskaźników ESG na potrzeby pozyskania zrównoważonego finansowania

 • Wsparcie w wyborze zielonych i zrównoważonych instrumentów finansowych
 • Wypracowanie mierzalnych celów klimatycznych (KPI) na potrzeby zawieranych umów w zakresie zielonego lub zrównoważonego finansowania
 • Opracowanie ram finansowania zielonych i zrównoważonych obligacji
 • Wsparcie w opracowaniu odpowiednich zapisów umowy kredytowej, które będą spełniały wymagania Green Loan Principles (w przypadku zielonego kredytu) lub Sustainability-linked Loan Principles (w przypadku kredytu powiązanego ze zrównoważonym rozwojem)
 • Opracowanie raportów z alokacji środków oraz raportów wpływu
 • Weryfikacja projektów oraz wskaźników związanych z zielonym i zrównoważonym finansowaniem
 • Realizacja usług przeglądu i weryfikacji typu – Second Party Opinion

Wsparcie w pozyskaniu cPPA/ inwestycji w RES

 • Kompleksowe wsparcie w procesie zakontraktowania zakupu energii elektrycznej z OZE w formie cPPA – od zebrania ofert, poprzez strukturyzację umowy cPPA, kończąc na negocjacjach i egzekucji pełnej dokumentacji
 • Wsparcie w poszukiwaniu odpowiednich aktywów OZE w celach inwestycyjnych oraz kompleksowa koordynacja procesu nabycia

Wsparcie w identyfikacji możliwych źródeł finansowania transformacji klimatycznej

 • Identyfikacja możliwych źródeł finansowania niekomercyjnego, w tym analiza działań i kosztów kwalifikujących się do wsparcia, zbudowanie koncepcji projektów i zaprezentowanie dostępnych instrumentów, w tym finansowanych ze środków UE dostępnych na poziomie Komisji Europejskiej i krajowym
 • Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do pozyskania dofinansowania
 • Wsparcie w rozliczaniu przyznanego wsparcia

Opracowanie analiz regulacyjnym w obszarze klimatu

 • Identyfikacja regulacji klimatycznych/ środowiskowych wpływających na organizację, związanych z obowiązkowym raportowaniem i zarządzaniem klimatycznym, wraz z oceną ich wpływu na organizację

Ocena ryzyk i szans klimatycznych oraz ujawnienia zgodnie z rekomendacjami TCFD

 • Wsparcie w opracowaniu metodyki oceny ryzyk i szans klimatycznych
 • Wsparcie w integracji ryzyk klimatycznych do obowiązującego w organizacji systemu zarządzania ryzykiem
 • Wsparcie w uzupełnieniu polityk i procedur w zakresie zarządzania ryzykiem o kwestie ryzyk klimatycznych
 • Wsparcie w sporządzeniu raportu i ujawnienia informacji na temat działań na rzecz klimatu zgodnie z rekomendacjami TCFD
 • Opracowanie polityk klimatycznych w tym - polityk mitygacji i adaptacji do zmian klimatu

Dostosowanie raportowania ESG do aktualnych standardów w obszarze klimatycznym

 • Wsparcie w wypracowaniu ujawnień z zakresu zrównoważonego rozwoju, Raportu ESG przy uwzględnieniu obowiązujących i przyszłych wymagań regulacyjnych (NFRD, CSRD)
 • Wsparcie w raportowaniu wpływu na klimat, ryzyk i szans w całym łańcuchu wartości

Wsparcie w podniesieniu oceny ratingów ESG w obszarze klimatu

 • Wsparcie w dołączeniu do ratingu CDP oraz identyfikacja działań w celu podniesienia oceny
 • Wparcie w poprawie wyników ratingów ESG (e.g. EcoVadis, Sustainalytics, MCSI), poprzez rekomendacje działań w zakresie klimatu

Dlaczego Deloitte?

Nasi specjaliści ds. zrównoważonego rozwoju pomagają firmom budować solidne strategie transformacji klimatycznej, w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i spełnienia nowych standardów zrównoważonego rozwoju.

Dzięki naszej kulturze współpracy dążymy do tego, aby odpowiadać na potrzeby klientów, poprzez zapewnianie lokalnego wsparcia w poruszaniu się po złożonych zagadnieniach, związanych z transformacją biznesową i ryzykami klimatycznymi. Dysponujemy wiedzą, doświadczeniem i narzędziami pozwalającymi wdrożyć w firmach skuteczne działania mające na celu łagodzenie skutków zmian klimatu, a także wykorzystać możliwości, jakie niesie ze sobą przejście do gospodarki niskoemisyjnej.

Kontakt:

Tomasz Gasiński

Tomasz Gasiński

ESG Risks @ Climate Change

Tomek ma ponad 20 lat doświadczenia zawodowego, od lat angażuje się w promowanie koncepcji i praktycznego zastosowania zarządzania ryzykiem i zrównoważonego rozwoju. Doświadczony w zarządzaniu projekt... Więcej