Tarcza Antykryzysowa: Limity przyznawanych ulg a podatek od nieruchomości

Analizy

Tarcza Antykryzysowa: Limity przyznawanych ulg a podatek od nieruchomości

Omówienie kwestii limitów ulg udzielanych przedsiębiorcom

Ekspres RET 5/2020 | 18 czerwca 2020 r.

W dobie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 przedsiębiorcy chętnie korzystają z oferowanej przez państwo pomocy, chcąc zrekompensować lub przynajmniej zminimalizować starty wynikające z zastoju gospodarczego. Przykładami takiej pomocy są ulgi podatkowe związane z podatkiem od nieruchomości, zarówno te istniejące dotychczas w postaci np. pomocy de minimis, jak również nowopowstałe w tzw. Ramach Tymczasowych.

Pomoc de minimis a Ramy Tymczasowe

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wyraża generalną zasadę o braku możliwości przyznawania przez poszczególne państwa członkowskie przedsiębiorcom pomocy publicznej, której udzielenie zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji na unijnym rynku wewnętrznym. Cechy zakłócenia konkurencyjności jest pozbawiona pomoc de minimis, czyli rodzaj wsparcia publicznego opierającego się na założeniu, że nie narusza zasad konkurencji pomoc przedsiębiorcy w niskiej – przynajmniej z punktu widzenia państwa - wysokości.

Należy wskazać, że przedsiębiorcy przed pandemią COVID-19 również mogli wnioskować do lokalnych organów podatkowych o ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej (art. 67a-67e), które polegają na odroczeniu terminu płatności podatku lub rozłożeniu jego zapłaty na raty, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę albo umorzeniu w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłat prolongacyjnych. Tego typu ulga – przyznana w związku z podatkami i opłatami lokalnymi – co do zasady zawsze będzie miała wymiar krajowy i nie powinna zakłócić konkurencyjności z przedsiębiorcami z innych państw unijnych, dlatego będzie stanowić modelowy przykład pomocy de minimis.

Jednocześnie nowelizacja ustawy wprowadzającej tzw. Tarczę Antykryzysową wyposażyła rady gmin w możliwość uchwalenia pomocy wskazanej grupie przedsiębiorców w zakresie podatku od nieruchomości. Zgodnie z postanowieniami Tarczy Antykryzysowej może ona polegać na zwolnieniu z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej albo odroczeniu terminów płatności rat podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

Wskazane w Tarczy Antykryzysowej ulgi w zakresie podatku od nieruchomości nie będą jednak stanowić pomocy de minimis, bowiem w myśl art. 15zzzh tejże ustawy stanowią one odrębny rodzaj ulg i należy je traktować jako pomoc publiczną udzielaną w związku z pandemią COVID-19 zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz.Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1; dalej: Ramy Tymczasowe).

Co istotne, na podstawie tego samego przepisu Tarczy Antykryzysowej również pomoc otrzymana przez przedsiębiorców w omawianym wcześniej trybie Ordynacji podatkowej, w oderwaniu od postanowień samej Tarczy Antykryzysowej, ale udzielona zgodne z warunkami zawartymi w Ramach Tymczasowych w związku z pandemią COVID-19 także będzie stanowiła pomoc publiczną w rozumieniu Ram Tymczasowych, a nie jak dotychczas pomoc de minimis.

Komisja z odsieczą

Dotychczas na gruncie Rozporządzenia Komisji Europejskiej 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. generalna wysokość kwoty pomocy de minimis przyznanej przez poszczególne państwa członkowskie pojedynczemu przedsiębiorcy nie mogła przekroczyć 200.000 euro w okresie trzech lat podatkowych. Wobec powyższego, przedsiębiorcy, którzy w przeszłości wykorzystali w części lub całości wskazany limit, a chcieliby w dobie kryzysu ponownie uzyskać przedmiotową pomoc znaleźli się w trudnej sytuacji. Komisja postanowiła jednak wyciągnąć do nich pomocną dłoń w postaci właśnie Ram Tymczasowych, które dla nowych rodzajów ulg stworzonych na ich podstawie ustanawiały limit udzielnej pomocy do wykorzystania w roku 2020 na poziomie 800.000 euro.

Dzięki nowemu wyższemu limitowi przedsiębiorcy chcący skorzystać z ulg w zakresie podatku od nieruchomości złapali drugi oddech. Korzystnym rozstrzygnięciem jest dla nich fakt, że oba limity nie kumulują się, tj. stanowią odrębną od siebie pulę, w związku z czym nawet po przekroczeniu na przestrzeni trzech lat obrotowych limitu 200.000 euro otrzymanej pomocy de minimis, przedsiębiorca dalej ma możliwość uzyskania w roku 2020 do 800.000 euro pomocy w ramach Ram Tymczasowych.

Należy jednak zwrócić uwagę, że powiększony limit dotyczy jedynie ulg w podatku od nieruchomości uzyskanych na podstawie Ram Tymczasowych, tj. uchwał rad gminy, o których mowa w Tarczy Antykryzysowej albo w ramach Ordynacji podatkowej, o ile każde z nich zostało udzielone w związku z pandemią COVID-19. Wobec powyższego, przedsiębiorcy ubiegający się o ulgi niezwiązane z kryzysem wywołanym koronawirusem w trybie Ordynacji podatkowej muszą dalej uważnie monitorować wysokość kwot otrzymanej pomocy w celu zachowania limitu 200.000 euro w ciągu trzech lat obrotowych.

Współautor:

Mateusz Gębarowski, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego

Subskrybuj "Ekspres RET"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?