Kontenery i hale namiotowe

Analizy

Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego 

Ryzyko poważnych zmian w podatku od nieruchomości

Ekspres RET 8/2016 | 4 listopada 2016 r.

Jak już informowaliśmy (zobacz webcast: Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Czy czekają nas zmiany w podatku od nieruchomości?) przygotowywany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego (dalej: Kodeks) niesie ze sobą ryzyko poważnych zmian w podatku od nieruchomości.

Należy wyjaśnić, że Kodeks ma zastąpić ustawę Prawo budowlane, do której odwołują się przepisy regulujące podatek od nieruchomości (tj. przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych), i w szczególności zmienić zawarte w niej definicje obiektu budowlanego, budynku i budowli. Tym samym, z uwagi na ścisły związek przepisów regulujących podatek od nieruchomości z prawem budowlanym, zmianie może ulec także zakres przedmiotowy podatku od nieruchomości.

Poniżej pragniemy zaprezentować najistotniejsze zmiany proponowane przez Kodeks, które mogą zrewolucjonizować system opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Urządzenia techniczne

Największe wątpliwości budzić może kwestia, czy zgodnie z nową definicją budowli zawartą w Kodeksie opodatkowaniu będą podlegać urządzenia techniczne oraz maszyny zlokalizowane wewnątrz budynków i stanowiące ich wyposażenie. Nie jest bowiem jasne, czy obiekty takie nie zostaną uznane za „techniczne obiekty przemysłowe” wskazane wprost w Kodeksie jako przykład budowli.

Powyższe wątpliwości dotyczą także urządzeń technicznych położonych poza budynkami. Na bazie obecnie obowiązujących przepisów opodatkowaniu podlegają - co do zasady - tyko elementy budowlane urządzeń technicznych lub tzw. wolnostojące urządzenia techniczne. Istnieje ryzyko, że po wejściu w życie Kodeksu organy podatkowe będą w całości traktowały takie obiekty jako „techniczne obiekty przemysłowe”. Tym samym, nowa definicja budowli może oznaczać, że objęte podatkiem od nieruchomości zostaną obiekty, które dotychczas nie podlegały opodatkowaniu.

O tym, że sprawa ta może mieć doniosłe znaczenie dla podatników podatku od nieruchomości świadczą wyniki ankiety przeprowadzonej wśród podatników podatku od nieruchomości uczestniczących w naszym webcaście:

By jeszcze lepiej zobrazować skalę problemy poprosiliśmy o odpowiedź na pytanie o to jaki może być szacunkowy wpływ zmiany definicji budowli na rozliczenia podatników. Poniższe odpowiedzi nie pozostawiają wątpliwości, że sformułowanie „rewolucyjny” nie jest w tym przypadku określeniem na wyrost.

Kable w kanalizacji kablowej

Zmiany w zakresie definicji budowli oraz obiektu liniowego zaproponowane w Kodeksie polegają także na usunięciu doprecyzowania, że kable w kanalizacji kablowej nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego. Modyfikacja ta może sugerować, iż intencją Projektodawcy jest rozszerzenie pojęcia obiektu liniowego (a w konsekwencji budowli) na kable umieszczone w kanalizacji kablowej. Wydaje się, że zgodnie z zawartą w Kodeksie definicją obiektu liniowego kable umieszczone w kanalizacji kablowej zostaną uznane za budowle jako urządzenia związane z kanalizacją kablową.

Budowla jako „obiekt”

Zwracamy również uwagę na pewną z pozoru kosmetyczną zmianę w definicji budowli, która może mieć niebagatelne znaczenie dla podatku od nieruchomości. Budowlą, zgodnie z Kodeksem, jest bowiem „obiekt” a nie jak dotychczas „obiekt budowlany”. Tym samym, jeśli budowlą jest „obiekt” a nie „obiekt budowlany”, to za budowlę będzie można uznać w zasadzie wszystko, co nie mieści się jednocześnie w pojęciu budynku lub obiektu małej architektury.

W naszej ocenie zmiana ta może istotnie rozszerzyć zakres przedmiotowy podatku od nieruchomości, gdyż stwarza okazję do bardzo dużej swobody interpretacji pojęcia „obiekt” – obecnie nie ma wątpliwości, że budowla musi mieć charakter budowlany (gdyż jest obiektem budowlanym), po zmianie nie będzie jasne czy budowlą może być tylko obiekt wytworzony w procesie budowlanym. Stwarza to zatem ryzyko do objęcia przedmiotem opodatkowania w zasadzie każdego majątku przedsiębiorcy, który jednocześnie nie spełnia definicji budynku lub obiektu małej architektury.

Kiedy Kodeks wejdzie w życie?

Wciąż nie jest jasne kiedy Kodeks wejdzie w życie (wydaje się, że najwcześniej będzie to 1 stycznia 2018 r.). Bez odpowiednich zmian możliwe zatem, że od 2018 roku czekać nas będą bardzo poważne zmiany w podatku od nieruchomości. 

Podatek od nieruchmości - najnowsze informacje

Subskrybuj "Ekspres RET"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?