Wakacje podatkowe możliwe również przy zakupie nowo wybudowanej nieruchomości?

Analizy

Wakacje podatkowe możliwe również przy zakupie nowo wybudowanej nieruchomości?

Ekspres RET 12/2020 | 24 listopada 2020 r.

Określony w przepisie art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (u.p.o.l.) moment powstania obowiązku podatkowego dotyczy wszystkich nowo wybudowanych budynków, budowli lub ich części, niezależnie od tego, czy ich właścicielem lub posiadaczem jest inwestor, czy też nabywca – tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 6 czerwca 2020 r. (sygn. akt I SA/Go 128/20).

Karencja obowiązku podatkowego w odniesieniu do nowych nieruchomości

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 u.p.o.l. jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. Wskazany przepis stanowi swoistą zachętę do inwestycji, pozwalając podatnikom na opłacanie podatku od nowo powstałych nieruchomości (budynku lub budowli) począwszy od 1 stycznia roku następującego po zakończeniu ich budowy lub rozpoczęciu ich użytkowania (zamiast od miesiąca następującego po miesiącu wystąpienia jednej z tych przesłanek). Korzyści podatkowe płynące z omawianej regulacji bywają przy tym wymierne, gdyż ukończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowania obiektu budowlanego, np. w styczniu danego roku, pozwala na w pełni zgodne z prawem uniknięcie konieczności opłacania podatku od nieruchomości od tego obiektu aż do początku następnego roku.

Niestety nie wszystkie aspekty stosowania omawianej – korzystnej dla podatników – regulacji pozostają jasne, zarówno dla posiadaczy nieruchomości, jak i dla organów podatkowych. Przykładowo, w wielu wypadkach wątpliwości budzi określenie momentu ukończenia budowy obiektu lub rozpoczęcia jego użytkowania, które nie zostały odrębnie zdefiniowane w u.p.o.l., w związku z czym przy ich interpretacji należy posiłkować się przepisami Prawa budowlanego oraz orzecznictwem (szerzej o tym w Ekspresie RET nr 1/2020). Problematyczne dla przedsiębiorców bywa również stosowanie wskazanego przepisu w odniesieniu do modernizacji lub ulepszeń istniejącego już środka trwałego podlegającego opodatkowaniu. Jak się okazuje, omawiany przepis nie jest ponadto klarowny w odniesieniu do określenia podmiotów, które są uprawnione do skorzystania z „wakacji podatkowych” dla nowo wybudowanych nieruchomości.

Webinar

Deklaracja na podatek od nieruchomości w 2021 r.

Zmiany w przepisach, przegląd orzecznictwa i automatyzacja procesu składania deklaracji

1 grudnia 2020 r., godz. 10.00-11.00

open in new window Zarejestruj się

Krąg uprawnionych do odroczenia podatku

W odniesieniu do ostatniego z przywołanych problemów wskazać należy, że niewątpliwie do kręgu podmiotów, które mogą skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 6 ust. 2 u.p.o.l. należą podatnicy, którzy ponieśli nakłady na wzniesienie budynku lub budowli, z których zamierzają korzystać dla własnych potrzeb. W tym miejscu powstaje jednak pytanie, czy opisany w analizowanym przepisie tzw. "odroczony" moment powstania tego obowiązku można odnosić jedynie do podmiotów, które wybudowały budynek lub budowlę, czy również do tych podmiotów, które w roku zakończenia budowy albo rozpoczęcia użytkowania przykładowo nabyły ów nowo wybudowany budynek lub budowlę bądź ich część.

Powyższa wątpliwość była przedmiotem analizy przez WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 6 czerwca 2020 r. (sygn. akt I SA/Go 128/20). W stanie faktycznym niniejszej sprawy podatnik nabył w 2019 r. od dewelopera własność m.in. nowo wybudowanego lokalu wraz z garażem oraz komórką lokatorską, nie wykazując (pomimo wezwań organu podatkowego) wskazanych nieruchomości do opodatkowania podatkiem od nieruchomości w 2019 r. W wydanych decyzjach określających wysokość zobowiązania podatkowego organy podatkowe obu instancji stwierdziły, że podatnik, będąc jedynie nabywcą nowo wybudowanych nieruchomości (nie zaś podmiotem, który wzniósł te nieruchomości), nie jest uprawniony do odroczenia podatku od nieruchomości na podstawie art. 6 ust. 2 u.p.o.l.

Jak zauważył Sąd w uzasadnieniu omawianego wyroku, analizowana kwestia doczekała się w doktrynie dwóch przeciwstawnych poglądów. Sąd opowiedział się przy tym za stanowiskiem podatnika, zgodnie z którym adresatem wskazanego szczególnego unormowania nie można czynić tylko tych podmiotów, dla których bezpośrednim źródłem powstania obowiązku podatkowego jest samo zaistnienie budynku, budowli (tj. inwestorów). Powyższe Sąd wywiódł z literalnej, systemowej oraz celowościowej wykładni omawianego przepisu podkreślając, że w powyższej sytuacji niedozwolone jest różnicowanie sytuacji podatnika ze względu na nieobecne w ustawie kryterium podmiotowe. Tym samym określony w przepisie art. 6 ust. 2 u.p.o.l. moment powstania obowiązku podatkowego dotyczy wszystkich nowo wybudowanych budynków, budowli lub ich części, niezależnie od tego, czy ich właścicielem lub posiadaczem jest inwestor, czy też nabywca.

Analizowane orzeczenie należy ocenić pozytywnie zarówno pod kątem dokonanej przez sąd wykładni promującej równość opodatkowania, jak i płynących z niego korzyści dla podmiotów, które staną się właścicielami lub posiadaczami nowo wybudowanych nieruchomości na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Należy bowiem zauważyć, że w omawianym wyroku Sąd nie ograniczył zakresu zdarzeń prawnych, na podstawie których dany podmiot będzie uprawniony do odroczenia podatku stwierdzając, że obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości związany jest z własnością lub posiadaniem nieruchomości, które to stany mogą być wynikiem różnych zdarzeń faktycznych lub prawnych. Tym samym powołana argumentacja może mieć zastosowanie nie tylko do nabywców nowo powstałych nieruchomości, ale również potencjalnie do np. najemców czy dzierżawców takich obiektów, o czym warto pamiętać w świetle zbliżającego się nowego roku podatkowego oraz związanego z nim obowiązku złożenia deklaracji rocznej na podatek od nieruchomości.

Współautor:
Michał Kamiński, Starszy Konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego

Subskrybuj "Ekspres RET"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?