Czy hala namiotowa jest budowlą podlegającą opodatkowaniu?

Analizy

Czy hala namiotowa jest budowlą podlegającą opodatkowaniu?

Ekspres RET 11/2020 | 5 listopada 2020 r.

Pogląd o tym, że niepołączone trwale z gruntem hale i różnego typu przekrycia namiotowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wydawał się dość powszechnie utrwalony. Tymczasem, jak wynika z najświeższego orzecznictwa, organy podatkowe i sądy administracyjne, kwalifikują hale namiotowe nad boiskami sportowymi do kategorii budowli podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Opodatkowanie hal namiotowych – orzecznictwo

Co do zasady hale namiotowe stanowią tymczasowe obiekty budowlane, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (dalej: UPB / Prawo budowlane). W konsekwencji, w myśl uchwały 7 sędziów NSA z 3 lutego 2014 r. (II FPS 11/13), skoro będące tymczasowymi obiektami budowlanymi hale namiotowe nie zostały wymienione wprost w definicji budowli z art. 3 pkt 3 UPB, to nie mogą być one budowlą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Powyższy wniosek był jednym z argumentów, którym posługiwał się podatnik w sprawie rozstrzygniętej wyrokiem NSA z dnia 30 czerwca 2020 r. (II FSK 839/20). NSA oddalił skargę kasacyjną podatnika, przechylając się tym samym do poglądu organów podatkowych i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie o zasadności objęcia obowiązkiem podatkowym posiadanej przez podatnika niepołączonej trwale z gruntem hali namiotowej nad boiskiem do gry w piłkę nożną. NSA zaznaczył, że w pewnych okolicznościach, również halę namiotową będącą tymczasowym obiektem budowlanym należy uznać za budowlę w rozumieniu przepisów o podatku od nieruchomości, a rozwiązanie to jest całkowicie zgodne z ww. uchwałą 7 sędziów NSA. W omawianej sprawie kluczowym aspektem przemawiającym za zasadnością zakwalifikowania spornej hali namiotowej do kategorii budowli było to, że została ona wzniesiona nad boiskiem do gry w piłkę nożną. NSA uznał, że w okolicznościach rozstrzyganej sprawy, halę namiotową wraz z boiskiem do gry w piłkę nożną trzeba rozpatrywać łącznie jako jeden obiekt – budowlę sportową. W związku z tym, skoro „budowla sportowa” jest wymieniona wprost w definicji budowli z art. 3 pkt 3 UPB, to hala namiotowa okrywająca boisko do gry w piłkę nożną (stanowiąc z tym boiskiem jeden obiekt), powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowla.

Podobną argumentację przedstawił NSA w wyroku z dnia 31 lipca 2019 r. (II FSK 2823/17), stwierdzając, że kort tenisowy wraz z zadaszeniem (w postaci stalowej konstrukcji pokrytej „poduszką” z PCV) jest budowlą sportową podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Webinar

Potencjalne zmiany w podatku od nieruchomości w kontekście wrześniowej nowelizacji prawa budowlanego

Jakie czynności należy rozważyć finalizując inwestycję budowlaną by nie narazić się na ryzyko rozszerzenia zakresu opodatkowania. W jaki sposób przygotować się do zmian?

18 listopada 2020 r., godz. 10.00-11.00

open in new window Dowiedz się więcej i zarejestruj się

Wątpliwości pojawiające się w praktyce

Koncepcja prezentowana przez NSA oznacza zatem, że w praktyce obiekty o niemal takich samych lub bardzo zbliżonych cechach fizycznych, w jednych przypadkach będą budowlą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (gdy zostaną rozłożone nad boiskami sportowymi lub innymi „terenami” przeznaczonymi do uprawiania sportu), a w innych nie będą przedmiotem opodatkowania (np. hale namiotowe przeznaczone na organizację różnych imprez okolicznościowych). Co więcej, kolejną zastanawiającą kwestią, jest to jak szeroko rozumieć „obiekt przeznaczony do uprawienia sportu” – czy w ramach budowli sportowej stanowiącej całość o tym konkretnym przeznaczeniu, na potrzeby podatku od nieruchomości, oprócz boiska i zadaszenia, zgodnie z podejściem NSA, należałoby ująć np. postawione obok boiska tymczasowe kontenery na sprzęt sportowy etc.?

Powyższe prowadzi zatem do wniosku, że stanowisko NSA przedstawione w omawianym wyroku wydaje się wątpliwe w aspekcie zasady zakazu wykładni rozszerzającej na niekorzyść podatników.

Omawiane stanowisko jest potencjalnie groźne również dla podatników posiadających inne, „niesportowe” hale namiotowe. W definicji budowli w Prawie budowlanym wymienia się bowiem np. lotniska, składowiska odpadów czy oczyszczalnie ścieków – zgodnie z logiką zaprezentowaną w wyroku hale namiotowe wchodzące w skład tego rodzaju majątku można by uznać za opodatkowane budowle.

Warto ponadto podkreślić, że oprócz ryzyka uznania hal namiotowych za budowlę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, podatnicy powinni mieć także na uwadze, że obiekty określane mianem „hal namiotowych” nierzadko są kwalifikowane jako budynki. Oczywiście, hale namiotowe są przeważnie lekkimi, łatwymi w montażu i demontażu obiektami, pozbawionymi trwałego związania z gruntem i fundamentów. Jednakże w praktyce często pojawiają się „hale namiotowe”, które posiadają wszystkie cechy przewidziane w definicji budynku stanowiącego przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości (tj. są obiektami budowlanymi, trwale związanymi z gruntem, posiadającymi fundament i dach, wyodrębnionymi z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych). W zależności od przypadku, spełnienie przez dany obiekt przesłanek uznania go za budynek, może być mniej lub bardziej wątpliwe, co bardzo często staje się przedmiotem sporów toczonych między podatnikami i organami podatkowymi.

Niepewność co do statusu podatkowego różnego rodzaju majątku, który do tej pory traktowany był jako znajdujący się poza zakresem opodatkowania podatkiem od nieruchomości, powoduje również ostatnia nowelizacja przepisów Prawa budowlanego z 19 września 2020 r. Dotyczy to w szczególności specyficznych rodzajów kontenerów i urządzeń technicznych, które zostały wprost wymienione w nowym brzmieniu UPB, co może być uznane za argument za ich opodatkowaniem.

Współautor:
Daria Jankowska, Starszy Konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego

Subskrybuj "Ekspres RET"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?