Przywozisz smary z zagranicy? Wkrótce URE sprawdzi, czy wywiązujesz się z recyklingu olejów.

Artykuł

Przywozisz smary z zagranicy? Wkrótce URE sprawdzi, czy wywiązujesz się z recyklingu olejów.

Nowy projekt zmian prawa energetycznego – uszczelnienie szarej strefy w opłacie produktowej.

Ekspres ESG podatkowym okiem 2/2023 |28 marca 2023 r.

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ustawy – Prawo energetyczne, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt”). Ścieżkę legislacyjną Projektu można śledzić na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod numerem druku UD325.

O co chodzi?

W ostatnim czasie pojawił się nowy Projekt, który wprowadzi istotne zmiany w zakresie smarów, wprowadzając między innymi kontrolę wykonania obowiązków środowiskowych. Ocena Skutków Regulacji tego Projektu wskazuje na potrzebę wprowadzenia nowych rozwiązań, aby uszczelnić system kontroli w zakresie obrotu paliwami silnikowymi takimi jak benzyny, oleje napędowe, smary i gaz LPG (autogaz). Dokument wskazuje, że pomimo działań Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz Ministra Finansów i organu Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), takich jak np. wdrożenie pakietu paliwowego i pakietu przewozowego, na rynku obrotu paliwami nadal istnieje możliwość wprowadzania do obrotu m.in. na stacjach paliw produktów ropopochodnych (odbarwiony olej napędowy pierwotnie przeznaczony do celów opałowych, produkty z ponad 30% dodatkiem OXO, oleje smarowe) niespełniających wymogów określonych w przepisach odrębnych dla paliw silnikowych. Nowe rozwiązania mają doprowadzić do uporządkowania rynku w Polsce i zmniejszenia szarej strefy w podatku CIT, podatku od towarów i usług, a także w opłacie produktowej związanej z obowiązkiem recyklingu i odzysku olejów przepracowanych.

Zapisz się do Ekspresu ESG podatkowym okiem

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

open in new window Zarejestruj się

Co to oznacza w praktyce?

Projektowane zmiany dotyczą rozwiązań legislacyjnych, których zasadniczym celem jest m.in. zmiana wymogów uzyskania wpisu do rejestru podmiotów przywożących oraz objęcie wybranych typów działalności w zakresie smarów wymogiem uzyskania koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych i koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą.

Zgodnie z Projektem, podmiot ubiegający się o wpis do rejestru podmiotów przywożących czy też o koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych czy o koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą będzie musiał wykazać, że posiada zdolności organizacyjne, finansowe oraz techniczne do samodzielnego wypełniania obowiązku odzysku i recyklingu olejów odpadowych z tytułu przywozu smarów lub że zawarł umowę na wykonanie tych obowiązków z organizacją odzysku zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Ponadto, wprowadzono nowe przesłanki wykreślenia z rejestru podmiotów przywożących, w tym prowadzenie przywozu smarów, z naruszeniem ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, pomimo dwukrotnego wezwania przez marszałka województwa do usunięcia tego naruszenia, czyli na przykład bez wpisu do rejestru BDO. Analogiczna przesłanka została zaproponowana do cofnięcia koncesji.

Uzasadnienie do Projektu wskazuje dodatkowo, że wnioski o koncesję będą konsultowane przez Prezesa URE z właściwymi miejscowo marszałkami województw. Zatem właściwy miejscowo marszałek województwa uzyska informację o zamiarze podjęcia działalności przez przedsiębiorcę już na etapie uzyskiwania koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą w zakresie smarów. Dzięki temu organ będzie mógł zweryfikować zdolności danego podmiotu do wypełniania obowiązków w zakresie olejów odpadowych i przekazać swoją opinię do Prezesa URE, co wzmocni nadzór koncesyjny nad rynkiem.

Co dalej?

Projekt jest kolejnym krokiem w kierunku uszczelniania rynku w zakresie obowiązków środowiskowych przedsiębiorców w prawodawstwie niezwiązanym bezpośrednio z ochroną środowiska. Jest to dowód, że tematy „zielone” zyskują na znaczeniu i kontrola nad prawidłowym wypełnianiem obowiązków środowiskowych będzie rosła, a tym samym wszelkie nieprawidłowości będą szybciej wykrywane.

Biorąc to uwagę nadchodzące zmiany rekomendujemy weryfikację, czy i w jaki sposób przedsiębiorstwo wypełnia już dziś obowiązki środowiskowe związane z zasadą rozszerzonej odpowiedzialności producenta w obszarach nią objętych, takich jak:

  • oleje, smary, opony,
  • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • baterie i akumulatory,
  • opakowania i odpady.

Przedsiębiorcy często nawet nie zdają sobie sprawy, że podlegają pod wspomniane obowiązki środowiskowe o charakterze podatkowym. Przy okazji weryfikacji spełnienia wymogów ustawowych przez przedsiębiorstwo warto zacząć od sprawdzenia wpisu w ogólnodostępnym rejestrze Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, a także skorzystać z naszych materiałów: poprzedniego wydania newslettera ESG na temat prawidłowego prowadzenia ewidencji opakowań oraz GREEN SCANu. Zapraszamy również do obejrzenia webinaru przybliżającego opisywane obowiązki: Webinar: ESG - Perspektywa podatkowa | Deloitte.

Czy ta strona była pomocna?