Q&A: Elektronizacja podatku akcyzowego – kolejne etapy w 2023 r.

Artykuł

Q&A: Elektronizacja podatku akcyzowego – kolejne etapy w 2023 r.

Odpowiedzi na najczęstsze wątpliwości podatników dotyczące zmian w akcyzie w 2023 r.

Elektronizacja podatku akcyzowego – kolejne etapy w 2023 r., 9 stycznia 2023 r.

Podczas webinaru "Elektronizacja podatku akcyzowego – kolejne etapy w 2023 r." pojawiło się wiele pytań od uczestników. Aby ułatwić Państwu przygotowanie się do zmian, które czekają nas w 2023 roku w zakresie akcyzy, a także wyjaśnić najczęściej pojawiające się wątpliwości, przygotowaliśmy odpowiedzi na wybrane pytania.

Elektronizacja podatku akcyzowego – kolejne etapy w 2023 r.

e-SAD oraz inne planowane zmiany

Nagranie webinaru

Obejrzyj nagranie

Zgodnie z przepisami obowiązek stosowania e-SAD będzie dotyczył wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym oraz alkoholu całkowicie skażonego. W przypadku olejów i preparatów o kodach CN 2710 19 71 - 2710 19 99 oraz CN 3403, a więc spoza załącznika nr 2 nie będzie konieczności stosowania e-SAD. Natomiast w obrocie występują także oleje smarowe klasyfikowane w ramach CN 2710 19 43 lub CN 2710 20 90, przemieszczanie takich wyrobów w ramach WNT lub WDT będzie wiązało się z koniecznością zastosowania e-SAD.

Z uwagi na to, że przepisy nie regulują precyzyjnie jak należy postąpić, jeśli system do obsługi e-SAD nie zostanie wdrożony w niektórych państwach członkowskich, należy się spodziewać, że jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce zostaną wydane odpowiednie regulacje określające sposób postępowania. Biorąc pod uwagę, że w takim przypadku uprawniony odbiorca nie będzie miał możliwości wystawienia raportu odbioru w systemie EMCS, jednym ze sposobów postępowania w takiej sytuacji wydaje się zastosowanie tzw. procedury awaryjnej polegającej na złożeniu odpowiednich dokumentów w US.

Jak wynika z dodanego art. 63 ust. 1b ustawy o podatku akcyzowym, wszelkie zobowiązania powstałe lub mogące powstać w związku z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych w Systemie EMCS, mogą być objęte jednym zabezpieczeniem generalnym lub ryczałtowym. Przykładowo zatem, jeżeli podmiot prowadzący skład podatkowy posiada złożone zabezpieczenie w związku z przemieszczaniem wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z wykorzystaniem systemu EMCS, zabezpieczenie to będzie mogło być stosowane także w związku z dokonywaniem WNT wyrobów na podstawie e-SAD. Natomiast podmioty które dysponują tylko statusem uprawnionego odbiorcy będą zobligowane do złożenia odrębnego zabezpieczenia akcyzowego.

W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów przemieszczanych na e-SAD, nie będzie obowiązku składania powiadomień o planowanym WNT. Począwszy od 13 lutego 2023 r. obowiązek składania powiadomień o planowanym WNT wyrobów znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy będzie znajdował zastosowanie jedynie w odniesieniu do WNT wyrobów spoza załącznika nr 2 ustawy o podatku akcyzowym, podlegających efektywnej stawce akcyzy (np. oleje smarowe, płyny do e-papierosów).

Obowiązek uzyskania statusu uprawnionego odbiorcy będzie ciążył na podmiotach, które zamierzają dokonywać WNT poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej oraz alkoholu całkowicie skażonego (czyli wyrobów przemieszczanych na podstawie e-SAD).

Zgodnie z podejściem prezentowanym dotychczas przez organy podatkowe za podmiot dokonujący WNT dla potrzeb akcyzy uznaje się podmiot, który dokonuje fizycznego odbioru towarów przemieszczanych do Polski z innego państwa UE. Zatem podmiot, który będzie odbierał wyroby przemieszczane na e-SAD powinien posiadać status uprawnionego odbiorcy. Pewne wątpliwości może budzić natomiast to, czy podmiot, świadczący usługi magazynowania, który odbiera wyroby wysyłane z innych państw UE nie będąc ich właścicielem, również powinien uzyskać numer uprawnionego odbiorcy.

Już od stycznia 2023 r. podmioty zainteresowane mają możliwość składania wniosków o nadanie numeru uprawnionego wysyłającego oraz uprawnionego odbiorcy oraz będą mogły złożyć zabezpieczenie akcyzowe. Wnioski o nadanie numeru uprawnionego odbiorcy oraz uprawnionego wysyłającego będzie można składać za pośrednictwem portalu PUESC wypełniając odpowiednie formularze.

Czy ta strona była pomocna?