Slim VAT 3 – pakiet zmian w VAT obejmie również kasy rejestrujące

Artykuł

Slim VAT 3 – pakiet zmian w VAT obejmie również kasy rejestrujące

Podatki, 8 września 2022 r.

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. Slim VAT 3, to kolejny pakiet zmian, który wprowadzi zmiany w wybranych obszarach VAT. Projektowane regulacje będą miały wpływ również na prawa i obowiązki podatników ewidencjonujących sprzedaż przy pomocy kas fiskalnych.

Rezygnacja z obowiązku drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych

W ramach pakietu Slim VAT 3 przewiduje się rezygnację z obowiązku drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych wystawianych przez podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Omawiana zmiana umożliwi wybór sposobu przechowywania tych dokumentów i pozwoli na poprzestanie na elektronicznej formie ich archiwizacji. Należy podkreślić, że brak obowiązku wydruku nie oznacza braku konieczności m.in. wystawiania raportów fiskalnych. W świetle planowanych zmian te dokumenty będą mogły być generowane wyłącznie w postaci elektronicznej. Proponowane regulacje nie wpłyną na konstrukcję kas rejestrujących, a nowelizacja ustawy o VAT nie powinna w tym zakresie skutkować potrzebą wymiany dotychczas używanych urządzeń fiskalnych. Niemniej, w związku z planowaną ww. zmianą oraz modyfikacją delegacji ustawowej należy spodziewać się zmiany lub wydania nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Powyższa zmiana wpisuje się w trend rozwiązań polegających na stopniowym przejściu z wystawiania dokumentów w postaci papierowej do generowania ich w postaci elektronicznej. Przykładowo ustawa o VAT już teraz przewiduje dla kas online możliwość wystawiania i wydawania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej. W tym kontekście pakiet Slim VAT 3 przewiduje również zmiany dostosowujące przepisy dotyczące obowiązku dołączenia paragonu do faktury, gdy dana sprzedaż została zaewidencjonowana na kasie rejestrującej i udokumentowana paragonem, do którego następnie zostaje wystawiona faktura VAT. Zgodnie z planowaną nowelizacją ustawy o VAT zamiast dołączenia do faktury pozostającego u podatnika paragonu fiskalnego w postaci papierowej, możliwe będzie pozostawienie w dokumentacji numeru paragonu w postaci elektronicznej oraz numeru unikatowego kasy rejestrującej.

Szybszy zwrot VAT – liberalizacja warunków skorzystania z preferencji

Już od początku 2022 roku przepisy ustawy o VAT przewidują, że tzw. podatnikom bezgotówkowym, czyli podatnikom spełniającym określone w ustawie kryteria, przysługuje zwrot VAT w ciągu 15 dni. Założeniem tej preferencji jest popularyzacja obrotu bezgotówkowego poprzez wprowadzenie zachęty podatkowej kierowanej do podatników przyjmujących w zdecydowanej większości płatności bezgotówkowe. Możliwość skorzystania z tego szybszego zwrotu VAT jest jednak ograniczona szeregiem warunków. SLIM VAT 3 przewiduje liberalizację części z nich. Projekt ustawy przewiduje, że złagodzenie niektórych kryteriów będzie miało charakter stały, a innych czasowy.

Jeśli chodzi o zmiany na stałe, dotyczą one m.in. ograniczenia związanego z okresem posiadania wyłącznie kas online lub wirtualnych. Obecnie, aby móc skorzystać z szybszego zwrotu VAT wymagane jest, aby w każdym okresie rozliczeniowym w przeciągu kolejnych 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, wartość ewidencjonowanej przez niego na kasie online sprzedaży brutto (tj. łącznie z podatkiem VAT), nie mogła być niższa niż 50 tys. PLN. Pakiet Slim VAT 3 przewiduje skrócenie badanego okresu z 12 do 6 miesięcy oraz obniżenie wymaganej wartości sprzedaży brutto do 40 tys. PLN. Zmiany o charakterze czasowym zakładają z kolei modyfikację wybranych ekonomicznych warunków zwrotu.

Ulga na zakup kas online mniej sformalizowana dla podatników zwolnionych podmiotowo

Podatnicy, u których powstał obowiązek zakupu i używania kas rejestrujących online w związku z przepisami ustawy o VAT, a także podatnicy, którzy dotychczas nie mieli obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie, a którzy dobrowolnie rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online i dotychczas nie stosowali kas rejestrujących, mają prawo do skorzystania z ulgi podatkowej związanej z zakupem tych urządzeń. Wynosi ona 90% ceny netto kasy, lecz nie więcej niż 700 PLN.

Podatnicy zwolnieni od podatku, aby uzyskać zwrot kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej muszą złożyć, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, wniosek w tej sprawie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania takiego wniosku, pakiet Slim VAT 3 przewiduje, aby w przypadku wniosku, który nie budzi wątpliwości, organ podatkowy dokonywał zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej bez wydawania decyzji.

Document

Webinar: Kasy fiskalne w pigułce
Co warto wiedzieć i co się zmienia w 2023 roku?

Bezpłatne spotkanie on-line: 16 września 2022 r., godz. 10:00 - 11:00

Szczegóły i rejestracja
Czy ta strona była pomocna?