TSUE zajmie się kwestią zawyżonego VAT na paragonie fiskalnym

Artykuł

TSUE zajmie się kwestią zawyżonego VAT na paragonie fiskalnym

Podatki, 15 lipca 2022 r.

Naczelny Sąd Administracyjny skierował pytanie prejudycjalne w zakresie korekty sprzedaży udokumentowanej paragonem fiskalnym.

Postanowieniem z dnia 23 czerwca 2022 r. (sygn. I FSK 1225/18) Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w celu ustalenia, czy regulacje Dyrektywy VAT oraz zasady neutralności, proporcjonalności oraz równego traktowania stoją na przeszkodzie praktyce organów podatkowych w zakresie, w jakim nie dopuszcza ona korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego przy niezmienionej w wyniku tej korekty cenie, jeżeli sprzedaż towarów i usług konsumentom z zawyżoną stawką VAT jest potwierdzona paragonami fiskalnymi, a nie fakturami VAT.

Praktyka organów podatkowych wskazuje, że gdy sprzedawca nie zwróci nabywcy różnicy w cenie odpowiadającej wysokości zawyżonego VAT, to nie można dokonać korekty nienależnie zadeklarowanego VAT. Zdaniem organów podatkowych taka korekta VAT, a w konsekwencji zwrot podatku VAT sprzedawcy, który nie poniósł ekonomicznego ciężaru podatku, prowadziłby do bezpodstawnego wzbogacenia.

Orzecznictwo sądów administracyjnych w przedmiotowej kwestii jest niejednolite. Znane są wyroki NSA pozytywne dla podatników, w których wskazywano m.in. na brak warunku wykazania uszczerbku majątkowego w przepisach dotyczących nadpłaty podatku. NSA podnosił także, że przyjęcie argumentacji organów podatkowych oznaczałoby, że w takim przypadku w ogóle nie byłoby podmiotu uprawnionego do zwrotu nadpłaty podatku. Z drugiej strony w orzecznictwie NSA prezentowane jest także stanowisko negatywne dla podatników, w których Sąd podziela stanowisko organów podatkowych m.in. wskazując, że kwestia poniesienia ciężaru ekonomicznego ma znaczenie dla powstania nadpłaty. Stąd, wyrok TSUE może pozwolić na ujednolicenie orzecznictwa sądów administracyjnych oraz ewentualną zmianę podejścia organów podatkowych w tym zakresie.

CJEU to consider the issue of overstated VAT on fiscal receipt

(English version)

Read article
Czy ta strona była pomocna?