Pakiet SLIM VAT 3 ogłoszony

Artykuł

Pakiet SLIM VAT 3 ogłoszony

SLIM VAT 3: Zmiany w większości wejdą w życie od 1 lipca 2023 r.

Alert podatkowy 6/2023 | 9 czerwca 2023 r.

Podobnie jak miało to miejsce wcześniej, w odniesieniu do pakietów SLIM VAT 1 oraz SLIM VAT 2, komentowana zmiana przepisów ma na celu dalsze uproszczenie regulacji dot. rozliczeń dokonywanych przez podatników VAT. Pakiet SLIM VAT 3 obejmuje m.in. następujące zmiany:

Ułatwienia w rozliczaniu WNT i WDT
 • Rezygnacja z obowiązku posiadania faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) przy odliczaniu podatku VAT naliczonego, jako dopełnienie implementacji wyroku TSUE w polskiej sprawie C-895/19 z 2021 r., dokonanej częściowo jeszcze w ramach pakietu Slim VAT 2. Dotychczas podatnik musiał kontrolować, czy otrzymał fakturę dokumentującą WNT. W przypadku jej braku po upływie 3 miesięcy, podatnik był obowiązany do korekty wcześniej wykazanego podatku naliczonego. Nowe przepisy znoszą ten obowiązek. Zmiana ta zapewnia neutralne ujęcie WNT w rozliczeniach VAT bez czasowych obciążeń finansowych oraz bez konieczności monitorowania terminu 3 miesięcy na otrzymanie faktury.
 • Dookreślenie momentu korygowania raportowania VAT od transakcji WDT, opodatkowanych stawką VAT krajową, w przypadku, gdy podatnik pozyskał z opóźnieniem dokumenty dla zastosowania stawki VAT 0%. Do tej pory korekta JPK i informacji podsumowujących VAT-UE dotyczyła okresu rozliczeniowego, w którym została dokonana dostawa. Według nowych zasad korekta będzie dokonywana za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Faktury korygujące i kursy walutowe
 • Doprecyzowanie zasad przeliczenia kwot w walutach obcych dla faktur korygujących. Zgodnie z przyjętymi zmianami, przy korektach „in plus”, jak i „in minus”, zastosowany powinien być kurs, po którym pierwotnie została przeliczona faktura. W przypadku korekt zbiorczych będzie mógł być stosowany kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wystawienie zbiorczej faktury korygującej.
Mechanizm podzielonej płatności i odpowiedzialność solidarna
 • Rozszerzenie podmiotów mogących korzystać z przywilejów wynikających ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności (niestosowanie sankcji VAT oraz podwyższonych odsetek od zaległości). Zmiana odnosi się do sytuacji zapłaty kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury również przez podatnika innego niż wskazany na fakturze np. faktora.
 • Rozszerzenie pomiotów wyłączonych z odpowiedzialności solidarnej za podatek nierozliczony przez sprzedawcę - zmiana dodaje podatników wskazanych w umowie o nabyciu wierzytelności (tj. nabywców wierzytelności np. faktorów) i dotyczy kwoty otrzymanej przez nich na rachunek VAT.
Rachunek VAT
 • Rozszerzenie katalogu możliwości wydatkowania środków zgromadzonych na rachunku VAT (środki te będą mogły zostać wydatkowane na uregulowanie zobowiązań np. w zakresie podatku od kopalin, podatku od sprzedaży detalicznej, opłaty od środków spożywczych tzw. opłaty cukrowej, czy też opłaty od tzw. małpek).
 • Uregulowanie kwestii przekazywania środków między rachunkami VAT w grupie VAT.
Współczynnik VAT
 • Zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%. W sytuacji, gdy proporcja przekroczyła 98%, pełne prawo do odliczenia będzie przysługiwało pod warunkiem, że potencjalna kwota niepodlegająca odliczeniu według proporcji nie przekroczy 10 000 zł (dotychczas limit ten wynosił 500 zł).
 • Możliwość rezygnacji z korekty współczynnika VAT, gdy różnica między proporcją wstępną a ostateczną nie przekroczy 2% oraz gdy podatek naliczony niepodlegający odliczeniu wynikający z różnicy między ustalonymi proporcjami oraz z korekty wieloletniej (mającej zastosowanie do niektórych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) nie przekroczy łącznie kwoty 10 000 zł.
Wiążące Informacje – moc wiążąca, ważność i proces uzyskania
 • Rozszerzenie zakresu mocy wiążącej WIS (wiążącej informacji o stawce VAT) - Zgodnie z nowymi przepisami, w okresie ważności WIS, decyzja będzie wiązać zarówno podatnika, dla którego wydano WIS, jak i organy podatkowe.
 • Doprecyzowanie okresu ważności WIS. Dotychczas WISy były ważne przez okres 5 lat od dnia ich wydania. Zgodnie z przyjętymi zmianami, decyzja WIS jest ważna od dnia następującego po dniu jej doręczenia przez okres 5 lat, chyba, że wcześniej doszło do jej zmiany, uchylenia lub wygaśnięcia.
 • Zniesienie opłaty za wydanie WIS.
 • Wyznaczenie jednego organu - Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej do wydawania: WIA (wiążącej informacji akcyzowej), WIT (wiążącej informacji taryfowej), WIP (wiążącej informacji o pochodzeniu) oraz WIS (wiążącej informacji o stawce VAT).
Sankcja VAT

Nowe zasady naliczania sankcji VAT. Zgodnie z brzmieniem nowych przepisów, obowiązującym już od 6 czerwca br., sankcja będzie stosowana przez organy w sposób zindywidualizowany w zależności m.in. od okoliczności powstania nieprawidłowości i wysokości uchybienia.

Korekty deklaracji poza systemem OSS i IOSS
 • Wprowadzenie przepisów umożliwiających składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS (bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego) w określonych przypadkach (np. po upływie 3-letniego okresu liczonego terminu na złożenie pierwotnej deklaracji, czy w sytuacji zaprzestania stosowania jednej z powyższych procedur).
Zmiany w ramach systemu TAX FREE
 • Wprowadzenie możliwości dokonywania korekt podatku należnego od dostawy towarów dokonanej dla podróżnego w ramach systemu TAX FREE w przypadku, gdy zwrot podatku nastąpił w formie wypłaty gotówkowej po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której rozliczona została dana dostawa.
Mali podatnicy
 • Zwiększenie limitu sprzedaży brutto u małego podatnika z kwoty 1,2 mln EUR do kwoty 2 mln EUR - zmiana pozwoli szerszej grupie podmiotów stosować metodę kasową oraz kwartalne rozliczenia w VAT.
Czy ta strona była pomocna?