VAT w erze wyzwań cyfrowych - pakiet ,,VAT in Digitial Age”

Artykuł

VAT w erze wyzwań cyfrowych - pakiet ,,VAT in Digitial Age”

Jakie zmiany w obszarze unijnego systemu VAT czekają nas w latach 2024-2028?

Alert podatkowy 25/2022 | 15 grudnia 2022 r.

8 grudnia 2022 r. Komisja Europejska opublikowała propozycję zmian VAT mających na celu dostosowanie rozliczeń VAT do wyzwań ery cyfrowej. Pakiet zmian jest efektem intensywnych prac organów UE w ramach tzw. inicjatywy VAT in Digital Age (ViDA). Obecne działania mają na celu przede wszystkim modernizację i dostosowanie obowiązków sprawozdawczych w zakresie podatku VAT do nowych wyzwań rynkowych oraz dalsze wprowadzanie mechanizmów uszczelniających rozliczenia VAT (przeciwdziałanie tzw. luce VAT). Zmiany będą wprowadzane stopniowo w latach 2024-2028 i dotkną praktycznie wszystkich podatników VAT. Co jest istotne, przewidują również kolejne specyficzne obowiązki w obszarze VAT dla platform cyfrowych ułatwiających innym sprzedawcom dokonywanie określonych transakcji.

Oblikowany przez Komisję Europejską pakiet zmian zawiera przepisy zmieniające Dyrektywę VAT (Dyrektywę 2006/112/EC), Rozporządzenie Rady w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku (Rozporządzenie 904/2010) i Rozporządzenie wykonawcze (Rozporządzenie 282/2011).

Kluczowe zmiany reformy VAT in Digital Age można podzielić na trzy główne filary:

1. Modernizację zasad sprawozdawczości VAT i dostosowanie tej sprawozdawczości do wyzwań ery cyfrowej (DRR – Digital Reporting Requirements)

Zmiany w tym obszarze dotyczyć mają m.in.:

 • wprowadzenia obowiązkowego e-fakturowania w czasie rzeczywistym i w ustrukturyzowanej formie dla wszystkich podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych – w skróconym terminie 2 dni od daty transakcji;
 • raportowanie w czasie rzeczywistym informacji o transakcjach wewnątrzwspólnotowych – w terminie 2 dni od daty faktury (rozwiązanie to zastąpi informacje podsumowujące VAT-UE).

Wprowadzenie kluczowych zmian w tym obszarze zaplanowane zostało na 2028 r. Pewne zmiany w tej materii miałyby zostać wprowadzone jednak już od 2024 r. (m.in. dotyczące opcji wprowadzenia przez kraje członkowskie UE obowiązkowego e-fakturowania na poziomie krajowym).

2. Dalsze zmiany dotyczące obowiązków dla platform cyfrowych

W ocenie organów unijnych platformy cyfrowe stanowią kluczowe podmioty nie tylko dla rozwoju gospodarki cyfrowej, a także dla wsparcia procesu uszczelniania poboru podatku VAT w segmencie e-commerce. Konsekwencją takiego podejścia do roli platform cyfrowych jest nakładanie na nie dodatkowych obowiązków w obszarze VAT obejmujących m.in. rozszerzenie roli platform jako deemed supplier (uznany sprzedawca) w obszarze ułatwianych przez daną platformę transakcji / operacji dotyczących:

 • usług krótkoterminowego zakwaterowania oraz usług transportu pasażerskiego (świadczonych przez podmioty nierozliczające VAT od tych transakcji);
 • wszystkich transakcji towarowych w UE ułatwianych przez platformę (bez względu na pochodzenie faktycznego sprzedawcy i status nabywcy (B2C i B2B); przewidziano jedynie wyłączenie dla platform działających tylko w jednym kraju UE i ułatwiających transakcje tylko w tym jednym kraju);
 • przemieszczeń towarów faktycznego sprzedawcy między krajami UE dla potrzeb działalności prowadzonej na platformie (np. w modelach fulfilemnt center wspieranych przez platformę).

Wprowadzenie kluczowych zmian w tym obszarze zaplanowane zostało na 2025 r.

Webinar: Zmiany podatkowo-prawne dla branży e-commerce: Pakiet VAT e-commerce, DAC-7, Dyrektywa Omnibus

Podsumowanie doświadczeń z wdrożenia pakietu VAT e-commerce oraz nowe obowiązki dla wybranych podmiotów działających on-line

Dowiedz się więcej
3. Zmiany w obszarze rejestracji VAT zgodnie z koncepcją pojedynczej rejestracji VAT (SVR - Single VAT Registration)

Celem ułatwienia działalności na terenie UE planowane są zmiany mające ograniczyć obowiązek posiadania rejestracji VAT w różnych krajach UE. Koncepcja pojedynczej rejestracji VAT (SVR - Single VAT Registration) realizowana ma być m.in. poprzez:

 • rozszerzenie procedury szczególnej OSS również na:
  • dostawy towarowe do nie-podatników (oraz podatników i osoby prawne niebędące zobowiązane do deklarowania WNT),
  • dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków w ramach procedury szczególnej VAT marża oraz
  • na przemieszczenie towarów własnych w ramach UE (z wyłączeniem dóbr inwestycyjnych i towarów, w przypadku których nie ma pełnego prawa do odliczenia VAT w tym innym kraju UE) - efektem tej zmiany będzie likwidacja uproszczeń dla przemieszczeń towarów do magazynu call-off stock;
 • wprowadzenie obowiązkowego odwrotnego obciążenia (reverse charge) dla rozliczania transakcji realizowanych przez sprzedawcę niemającego rejestracji VAT w innym kraju UE (w przypadku realizacji transakcji opodatkowanych w innych krajach niż np. kraj siedziby i macierzystej rejestracji VAT), jeżeli nabywca taką rejestrację VAT w danym kraju posiada;
 • wprowadzenie obowiązku rozliczania VAT przez platformy w procedurze IOSS dla transakcji sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI);
 • rozszerzenie procedury szczególnej OSS nieunijny na dostawy do wszystkich nabywców nie-podatników (nie tylko tych z UE);
 • doprecyzowanie zasad stosowania uproszczenia dla transakcji B2C w obszarze usług TBE (telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych) i wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) realizowanych do progu 10.000 EUR dla (próg należy odnosić wyłącznie dla dostaw WSTO z kraju siedziby).

Zmiany w tym obszarze miałyby zacząć obowiązywać w głównej mierze od 2025 r.

 

***

Zdaniem Komisji Europejskiej wprowadzenie powyższych rozwiązań pozwoli osiągnąć zamierzone efekty w zakresie modernizacji rozliczeń VAT, ale przede wszystkim w wygenerowaniu dodatkowych wpływów podatkowych związanych z efektywniejszym poborem VAT i przeciwdziałaniem nadużyciom. Jak wynika z szacunków Komisji Europejskiej tzw. luka VAT za 2020 r. wyniosła 93 mld EUR, z czego istotna część strat w dalszym ciągu ma być efektem nadużyć dotyczących tzw. znikającego podatnika w transakcjach wewnątrzwspólnotowych.

Opublikowany pakiet zmian musi obecnie przejść standardową ścieżkę legislacyjną na poziomie UE. Następnie, w związku z tym, iż zmiany mają być wprowadzane stopniowo i etapami, wymagane będzie jeszcze sukcesywne dostosowywanie przepisów krajowych w krajach UE celem implementacji tych rozwiązań do lokalnego prawodawstwa.

W razie pytań prosimy o kontakt z ekspertami w zakresie podatku VAT.

Pakiet VAT e-commerce - jak możemy pomóc?

Wsparcie Deloitte w dostosowaniu raportowania VAT do nowych realiów handlu elektronicznego

Dowiedz się więcej

Podatki w handlu i e-commerce

Nowe regulacje, interpretacje, praktyka organów podatkowych

Analizujemy najważniejsze dla branży handlowej zmiany w otoczeniu podatkowym takie jakie: pakiet VAT w e-commerce, podatek od sprzedaży detalicznej, podatek cukrowy, tzw. opłata małpkowa, nowa matryca stawek VAT oraz WIS, obowiązek stosowania kas fiskalnych on-line czy system TAX FREE.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?