Polski Ład

Artykuł

Zmiany w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych

Kolejna nowelizacja tzw. Polskiego Ładu 

Alert podatkowy (14/2022) | 2 września 2022 r.

Planowana nowelizacja Polskiego Ładu wprowadza liczne zmiany dla przedsiębiorców. Wśród najkorzystniejszych warto wymienić zwolnienie z poboru minimalnego podatku dochodowego aż do końca 2023 r., uchylenie przepisów dotyczących ukrytej dywidendy oraz wyeliminowanie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej dla pośrednich transakcji dokonywanych z podmiotami z rajów podatkowych.

Kolejna nowelizacja tzw. Polskiego Ładu trafiła do Sejmu – podatników czekają duże zmiany przede wszystkim w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych

Zakończyły się konsultacje publiczne dotyczące planowanych zmian w przepisach podatkowych wprowadzonych jako część tzw. Polskiego Ładu – projekt został już zaakceptowany przez Radę Ministrów, aktualnie oczekuje na pierwsze czytanie w Sejmie.

Cześć postulatów zgłaszanych do projektu nowelizacji przez przedsiębiorców, doradców podatkowych i organizacje branżowe zostało uwzględnionych – za niewątpliwie korzystne zmiany należy uznać zwolnienie z poboru minimalnego podatku dochodowego aż do końca 2023 r., uchylenie przepisów dotyczących ukrytej dywidendy oraz wyeliminowanie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej dla pośrednich transakcji dokonywanych z podmiotami z rajów podatkowych.

 

Planowane zmiany

Ukryta dywidenda

Jedną z najważniejszych zmian przewidzianych w projekcie nowelizacja Polskiego Ładu jest uchylenie przepisów wprowadzających opodatkowanie tzw. ukrytej dywidendy. W uzasadnieniu do projektu Ministerstwo Finansów (MF) wskazało na liczne wątpliwości interpretacyjne, w tym dotyczące hierarchii różnych norm antyabuzywnych oraz niepewną sytuację gospodarczą.

 

Minimalny podatek dochodowy

MF zdecydowało się na wydłużenie pierwotnie zakładanego okresu odroczenia konieczności zapłaty minimalnego podatku dochodowego. Aktualny projekt nowelizacji zakłada dwuletnie zwolnienie z opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym – danina ta nie będzie uiszczana w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.
Ponadto, nowelizacja zakłada zmianę samej konstrukcji podatku minimalnego poprzez:

 • podwyższenie do 2%, wskaźnika rentowności, przy jednoczesnej zmianie metodologii jego wyliczania: m.in. poprzez wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu (KUP) opłat leasingowych dot. środków trwałych, czy przychodów należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów faktoringowych,
 • obniżenie podstawy opodatkowania,
 • wprowadzenie alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania – wg wyboru podatnika,
 • rozszerzenie katalogu włączeń podmiotowych z opodatkowania podatkiem minimalnym CIT, m.in. o spółki komunalne, podatników osiągających przede wszystkim przychody w obszarze ochrony zdrowia, małych podatników oraz podatników, których rentowność w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%, a także podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji.

 

Przepisy regulujące obowiązki w zakresie Transfer Pricing

Kolejną korzystną zmianą przewidzianą przez aktualnie procedowany projekt nowelizacji jest całkowite uchylenie przepisu art. 11o ust. 1a oraz 1b ustawy o CIT, który nakładał na podatników obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dla transakcji pośrednich dokonywanych z podmiotami z rajów podatkowych.

Wskazane przepisy mają zostać uchylone wstecz, tj. od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2020 r.

Ponadto zakładane jest także podniesienie progów dla transakcji zawieranych bezpośrednio z podmiotami z rajów podatkowych, do kwoty:

 • 2,5 mln PLN dla transakcji finansowych oraz
 • 500 tys. PLN dla pozostałych transakcji.

 
Opodatkowanie przerzuconych dochodów

Uwzględniając uwagi zgłoszone do projektu nowelizacji w trakcie konsultacji publicznych, MF dodało do projektu nowelizacji przepisy precyzujące warunek zastosowania przepisów o przerzucanych dochodach odnoszący się do zasad preferencyjnego opodatkowania przerzucanych dochodów. Warunek będzie spełniony, jeżeli według przepisów prawa podatkowego, obowiązujących w państwie siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia podmiotu powiązanego, dochód (przychód) tego podmiotu uzyskany z tytułów wprost wymienionych w przepisie (np. z tytułu wynagrodzenia za usługi niematerialne, opłat za korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych czy opłat i wynagrodzeń za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk) podlega:

 • opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego niższej niż 14,25% lub
 • zwolnieniu/wyłączeniu z opodatkowania.

Aktualna wersja projektu nowelizacji zakłada, że warunek niższego opodatkowania nie dotyczy faktycznie zapłaconego podatku, kalkulowanego w odniesieniu do całokształtu działalności lub całkowitego dochodu podmiotu powiązanego, a referuje do przychodów podmiotu powiązanego uzyskanych z jednego z poszczególnych tytułów wymienionych w art. 24aa ust. 3 pkt 1-5 ustawy o CIT.

Ponadto planowane zmiany w zakresie podatku od przerzuconych dochodów koncentrują się głównie na doprecyzowaniu regulacji w celu ograniczenia wątpliwości interpretacyjnych tych przepisów i zakładają:

 • objęcie podatkiem wyłącznie poniesionych kosztów zaliczonych do KUP,
 • doprecyzowanie, że podmiotem powiązanym, na rzecz którego ponoszone są koszty uznane za przerzucane dochody jest podmiot będący nierezydentem,
 • doprecyzowanie warunku dotyczącego 50% przychodów uzyskiwanych przez podmiot powiązany oraz warunku dotyczącego przenoszenia przychodów na rzecz innego podmiotu (co najmniej 10%),
 • wprowadzenie zasady odpowiedniego stosowania przepisów o podatku od przerzuconych dochodów do określonych schematów z udziałem spółek transparentnych podatkowo bądź z podmiotami zagranicznymi przenoszącymi przychody do innych podmiotów zagranicznych korzystających z niskiego opodatkowania.

 

Podatek u źródła

Korzystne – przede wszystkim dla płatników – zmiany wprowadzone mają zostać również w zakresie przepisów regulujących podatek u źródła. Planowane jest m. in.:

 • wydłużenie ważności złożonego oświadczenia WH-OSC z aktualnie obowiązujących dwóch miesięcy, aż do końca roku podatkowego, w którym płatnik złożył oświadczenie,
 • wyłączenie stosowania niektórych obowiązków szeroko rozumianych płatników (tj. zarówno emitenta jako płatnika sensu stricto, jak i podmiotu będącego tzw. płatnikiem technicznym) w zakresie opodatkowania u źródła odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych (tj. bonów i obligacji skarbowych).

 
Ponadto MF zapowiedziało także doprecyzowanie wymogu dochowania należytej staranności w zakresie podatku u źródła w odniesieniu do płatności okresowych z tytułu jednej umowy bądź jednego rodzaju usługi – nie zdecydowano się jednak na uregulowanie tej kwestii w przepisach ustawy o CIT, a w projektowanych objaśnieniach podatkowych (co należy potraktować jako zapowiedź wydania takich objaśnień).

 

Polska spółka holdingowa

Korzystne zmiany czekają podatników także w przepisach regulujących nową instytucję, obowiązującą od 1 stycznia 2022 r., tj. w polskiej spółce holdingowej (PSH). Poza zmianami definicyjnymi i wprowadzeniu prostej spółki akcyjnej do podmiotów, które mogą korzystać z reżimu PSH, nowelizacja zakłada także:

 • doprecyzowanie przepisów m.in. w zakresie 1 roku posiadania przez spółkę holdingową udziałów (akcji) w spółkach zależnych,
 • dopuszczenie, aby w ramach reżimu PSH krajowa spółka zależna mogła korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym przewidzianego dla SSE lub tzw. Polskiej Strefy Inwestycji,
 • wprowadzenie dla podmiotów funkcjonujących w reżimie PSH zwolnienia podatkowanego dla całości wypłacanej dywidendy (aktualnie obowiązujące przepisy przewidują zwolnienie na poziomie 95%),
 • wprowadzenie reguły, że preferencyjny reżim opodatkowania związany z PSH może być zastosowany, jeśli warunki spełnione są nieprzerwanie przez okres 2 lat poprzedzający okres uzyskania dochodów, których dotyczy zwolnienie.

 

Opodatkowanie estońskim CIT

Projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie zmian także w obszarze przepisów regulujących opodatkowanie estońskim CIT-em, z których najistotniejszą jest zmiana zasad określania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku wykorzystywania składników majątku na cele działalności gospodarczej oraz inne cele.

Przykładowo w przypadku wykorzystywania przez podatnika samochodu do celów służbowych i prywatnych, estoński CIT należny będzie od połowy wartości danego składnika oraz od połowy wydatków eksploatacyjnych - w tej części bowiem wydatki te nie będą traktowane jako związane z działalnością gospodarczą. Planowana zmiana spójna jest z dotychczasową wykładnią przepisów prezentowaną przez Dyrektora KIS w wydawanych interpretacjach podatkowych.

Poza powyższym MF planuje również wprowadzenie szeregu zmian doprecyzowujących, m. in.:

 • zmianę terminu na złożenie zawiadomienia o wyborze opodatkowania estońskim CIT (ZAW-RD),
 • dookreślenie, że termin wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu tzw. korekty wstępnej wygasa w całości po upływie co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem, tj. 4 lat podatkowych),
 • dookreślenie terminu zapłaty podatku od „dochodu z przekształcenia”.

 

Zagraniczna spółka kontrolowana

Planowane zmiany w obszarze zagranicznych spółek kontrolowanych (Controlled Foreign Companies - CFC) w założeniu mają wyeliminować podwójne lub wielokrotne opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych w przypadku kaskadowej wypłaty dywidendy w strukturach holdingowych. Ponadto doprecyzowane mają zostać również:

 • przesłanka dotycząca wysokiej rentowności zagranicznej jednostki w stosunku do posiadanych aktywów (dot. zbycia aktywów w trakcie roku) oraz
 • definicja jednostki zależnej.

 

Koszty finansowania dłużnego

Nowelizacją mają zostać objęte także regulacje związane z zaliczaniem do kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego, poprzez:

 • doprecyzowanie kwoty limitu kosztów finansowania dłużnego uwzględnianych w KUP – tj. jako wyższa z kwot: 3 mln PLN albo 30% tzw. podatkowej wartości EBITDA,
 • wyłączenie stosowania przepisów o limicie kosztów finansowania dłużnego przeznaczonego na transakcje kapitałowe w sytuacjach, kiedy finansującym jest bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa mające siedzibę w państwie członkowskim UE lub w państwie należącym do EOG. 

Ponadto przepisami regulującymi ograniczenie w zaliczeniu do KUP kosztów finansowania dłużnego nie będą objęte przypadki finansowania dłużnego udzielonego na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) lub ogółu praw i obowiązków w podmiotach z podatnikiem niepowiązanym.

Wejście w życie znowelizowanych przepisów
Projekt zakłada, że nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem planowanych zmiany w zakresie obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji rajowych, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli jeszcze w 2022 roku.

Czy ta strona była pomocna?