Globalny podatek minimalny w ramach Pillar Two

Artykuł

Globalny podatek minimalny w ramach Pillar Two

Kluczowe elementy i skutki dla podatników

Alert podatkowy (15/2022) | 7 września 2022 r.

W ramach „OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS” opracowano dwuczęściowy pakiet zmian w prawie podatkowym (Global Anti-Base Erosion Rules), który wprowadza rozwiązania zwiększające efektywne opodatkowanie największych grup kapitałowych osiągających zyski w różnych jurysdykcjach podatkowych w związku z globalizacją i rozpowszechnieniem digital economy. W szczególności, proponowane zmiany obejmują zasady relokowania części skonsolidowanego zysku, umożliwiając jego opodatkowanie w państwie, w którym realizowana jest sprzedaż albo świadczone są usługi (Pillar One) oraz wprowadzenie globalnego minimalnego podatku w stawce 15% (Pillar Two).

Document

Pillar 2
Globalny podatek minimalny

Najważniejsze informacje w obszarze globalnego podatku minimalnego (Pillar 2), zasad jego kalkulacji oraz aktualności dotyczące statusu implementacji regulacji w Polsce.

Dowiedz się więcej o Pillar 2

Zgodnie z założeniami OECD, rozwiązania Pillar Two mogłyby zostać implementowane do krajowych systemów już w 2023 r., dlatego warto zapoznać się z jego kluczowymi elementami.

 

 

Istota rozwiązań Pillar Two – globalny podatek minimalny

Regulacja będzie miała zastosowanie do kwalifikowanych podmiotów (Constituent Entity) należących do międzynarodowych grup kapitałowych (Multinational Enterprise - MNE) uzyskujących przychody w różnych jurysdykcjach, pod warunkiem, że ich roczny skonsolidowany przychód przekracza 750 milionów EUR. Na potrzeby zastosowania Pillar Two zidentyfikowany zagraniczny zakład (PE) będzie uważany za odrębny podmiot kwalifikowany, przy czym wprowadzona zostaje nowa definicja zagranicznego zakładu, która nie pokrywa się w pełnym zakresie z definicją znaną z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wzorowanych na Modelowej Konwencji OECD. Spod regulacji zostały wyłączone m.in.: podmioty państwowe, organizacje międzynarodowe, wybrane fundusze inwestycyjne, wybrane wehikuły inwestujące w nieruchomości oraz podmioty, w których co najmniej 95% udziałów należy do podmiotu wyłączonego z innej kategorii.

Głównym założeniem Pillar Two jest zidentyfikowanie preferencyjnych jurysdykcji i nałożenie na MNE podatku wyrównawczego (top-up), stanowiącego różnicę pomiędzy efektywnie zapłaconym podatkiem w danej jurysdykcji a podatkiem, jaki byłby należny przy zastosowaniu minimalnej stawki 15%. W tym celu konieczne będzie ustalenie efektywnej stawki podatkowej (ETR) dla pojedynczej jurysdykcji w oparciu o:

  • dochód MNE w danym państwie (GloBE Income) – obliczanego jako księgowy dochód netto każdego podmiotu kwalifikowanego za rok podatkowy na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nieskorygowany o transakcje wewnątrzgrupowe. Dochód może być kalkulowany na podstawie danych księgowych według krajowych standardów, jeżeli zastosowanie skonsolidowanych standardów okazałoby się niepraktyczne, a dane finansowe prezentowane z wykorzystaniem krajowych standardów są rzetelne oraz poprzez zastosowanie odpowiednich reguł możliwe jest zniwelowanie powstałych różnic trwałych przekraczających 1 milion EUR,
  • podatek kwalifikowany – obejmujący należne w danej jurysdykcji nałożone na podmioty kwalifikowane, skorygowane podatki dochodowe lub podatki od zysku.

Rozwiązanie Pillar Two przewiduje również możliwość wyłączenia części dochodu spod podatku minimalnego z uwagi na substancję ekonomiczną MNE w jurysdykcji (Substance-based Income Exclusion). Część dochodu, która może być objęta klauzulą wyłączająca stanowi sumę wyłączonej wartości aktywów trwałych posiadanych w jurysdykcji (tangible assets carve-out) oraz wyłączonej wartości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi na rzecz grupy MNE (payroll carve-out) obliczanych dla każdego podmiotu kwalifikowanego. Docelowo wyłączona wartość będzie wynosić 5% wartości aktywów trwałych i kosztów wynagrodzeń, niemniej w okresie przejściowym obowiązywać będą podwyższone stawki do 10% dla wynagrodzeń i do 8% w przypadku aktywów trwałych.

Zgodnie z założeniami mechanizmu IIR (Income Inclusion Rule) podatek wyrównawczy będzie podlegał zapłacie w państwie siedziby kwalifikowanej jednostki dominującej w grupie (Ultimate Parent Entity). Uzupełniać go będzie mechanizm UTPR (Undertax Payment Rule), pozwalający na przeniesienie prawa do opodatkowania różnicy między ETR a stawką nominalną do państwa źródła (państwo źródła będzie uprawnione do udziału w podatku wyrównawczym), jeżeli jurysdykcja kwalifikowanej jednostki dominującej nie zdecyduje się na zaimplementowanie IIR.

Poza globalnym podatkiem minimalnym, Pillar Two zawiera mechanizm Subject to Tax Rule (STTR), który umożliwi opodatkowanie płatności do podmiotów powiązanych w państwie źródła na odpowiednim poziomie, jeżeli w państwie rezydencji podlegałyby opodatkowaniu stawką niższą niż minimalna. Niemniej wdrożenie mechanizmu STTR wymaga zmian w umowach dwustronnych i oczekuje na instrument implementujący.

 

 

Potencjalne skutki Pillar Two dla polskich podatników

Dla podatników należących do dużych grup kapitałowych wdrożenie pakietu może wiązać się z potrzebą przeprowadzenia badania efektywnej stawki lub przygotowywania odrębnych zestawień danych finansowych na potrzeby wyłączenia substance carve-out. Dodatkowej analizy może wymagać wpływ korzystania z preferencji podatkowych w danej jurysdykcji (np. ulga na działalność badawczo-rozwojową) na odpowiedni poziom opodatkowania.

Wdrożenie pakietu Pillar Two będzie się opierać na zasadzie wspólnego podejścia. Skutki dla polskich podatników będą zależeć od przepisów technicznych wprowadzających rozwiązanie do polskiego systemu. Należy mieć na uwadze również trwające prace nad dyrektywą, która zapewniłaby jednolitą implementację rozwiązań OECD w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Na obecnym etapie nie jest pewne, czy rozwiązania międzynarodowe i europejskie będą funkcjonować równolegle czy zastąpią polski podatek minimalny, dlatego wskazane jest monitorowanie przebiegu prac legislacyjnych.

Autorzy:
Maksymilian Białek
, Starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego
Martyna Byrska, Konsultantka w dziale doradztwa podatkowego


Jeżeli zainteresował Państwa temat Pillar Two zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze, podczas którego szczegółowo omówimy procedowane zmiany w prawie podatkowym.


Zobacz także:
Document

Webinar: Filar II (ang. Pillar Two) – globalny podatek minimalny
Omówienie zmian związanych z opodatkowaniem

Bezpłatne spotkanie on-line: 28 września 2022 r., godz. 10.00 - 11.00

Szczegóły i rejestracja

W razie dodatkowych pytań – zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Czy ta strona była pomocna?