podatek dochodowy, PIT

Analizy

Istotne zmiany w projekcie zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Alert podatkowy 14/2017 | 27 października 2017 r.

Komisja Finansów Publicznych zakończyła prace nad projektem zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obecnie projekt wraca pod obrady Sejmu.

W porównaniu z wcześniejszymi propozycjami Komisja wprowadziła istotne modyfikacje, m.in. w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia twórców oraz opodatkowania programów motywacyjnych opartych na akcjach. 

Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów

W zakresie wynagrodzenia twórców projektowane zmiany przepisów wprowadzają zapowiadane wcześniej przez przedstawicieli Rządu podwyższenie limitu 50% kosztów uzyskania przychodu. Od stycznia 2018 r. maksymalna kwota podlegająca odliczeniu od przychodu ma zostać podniesiona z kwoty 42 764 zł do kwoty 85 528 zł.

Z drugiej strony projektowane zmiany wprowadzają ograniczenie, co do rodzajów działalności, do przychodów, z której stosuje się podwyższone 50% koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z projektem od 1 stycznia 2018 r. podwyższone koszty będą stosowane do przychodów uzyskiwanych z działalności:

  1. twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
  2. badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
  3. artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
  4. w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
  5. publicystycznej.

Zmiany w podatkach 2018

Cykl szkoleń

Zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń, w czasie których  omówimy najistotniejsze zmiany w przepisach podatkowych, które zaczną obowiązywać od 2018 r.

Szczegóły i rejestracja

Programy motywacyjne oparte na akcjach

Nowe przepisy rozszerzają możliwość odroczenia opodatkowania przychodu z tytułu uczestnictwa w akcyjnych programach motywacyjnych na spółki, których siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Poprzedni projekt, podobnie jak obowiązujące obecnie przepisy, ograniczał to uprawnienie do akcji spółek mających siedzibę na terytorium państw członkowskich UE lub EOG.

W przypadku tego typu planów, o ile spełnią one warunki wynikające ze znowelizowanych przepisów, przychód podatkowy powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia akcji nabytych w ramach tych programów (tj. opodatkowanie dopiero w momencie zbycia akcji – stawką 19%).

Dalsze działania

Proponowane zmiany, o ile nie zostaną uchylone w toku dalszych prac legislacyjnych, mogą mieć istotne znaczenie dla podmiotów, które stosują przedstawione powyżej rozwiązania. W przypadku spółek, które wprowadziły struktury wynagradzania zakładające wypłatę części wynagrodzenia w formie honorarium należnego za przekazanie na ich rzecz praw autorskich do utworów tworzonych przez pracowników w ramach stosunku pracy zasadne wydaje się jak najszybsze przeanalizowanie, na ile proponowane zmiany wpłyną na wdrożoną strukturę i możliwość dalszego korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów. Podmioty, w których funkcjonują programy motywacyjne oparte na akcjach, powinny natomiast poddać wnikliwej analizie zasady, na jakich oparte zostały te programy, aby zweryfikować konsekwencje podatkowe wynikające z proponowanych zmian legislacyjnych, powstające zarówno po stronie płatników, jak również pracowników, którzy w planach uczestniczą.

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?