„Tarcza antykryzysowa” kolejne rozwiązania dla przedsiębiorców

Analizy

Tarcza antykryzysowa: kolejne rozwiązania dla przedsiębiorców

Alert podatkowy – wydanie specjalne | 10 kwietnia 2020 r.

W czasie konferencji prasowej 08 kwietnia 2020 r. Rząd przedstawił kolejne rozwiązania, które mają wspierać przedsiębiorców w czasie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Równolegle trwają prace nad kolejnymi zmianami „Tarczy antykryzysowej”, rozszerzającymi rodzaje wsparcia dla beneficjentów.

Wsparcie dużych przedsiębiorców

Przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 250 pracowników, o obrotach powyżej 50 mln euro lub sumie bilansowej przekraczającej 43 mln euro mogą ubiegać się o wsparcie w formie:

-       pożyczek lub obligacji na poprawę płynności na okres 2 lat z opcją przedłużenia o rok o wartości do 1 mld PLN,

-       pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat, częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia, o wartości do 750 mln PLN,

-       instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) finansujących inwestycje o wartości do 1 mld PLN.

Warunki ubiegania się o pomoc – trudności wywołane COVID-19:

·        spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku,

·        utrata zdolności produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów,

·        nie otrzymywanie płatności z tytułu sprzedaży w kwocie przekraczającej 25% należności,

·        w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu rynku finansowego brak dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami,

-       pożyczki preferencyjne z możliwością umorzenia mogą być udzielone przedsiębiorstwom, które odnotowały gotówkową stratę na sprzedaży w co najmniej jednym miesiącu po 29 lutego 2020 r., odzwierciedloną w rachunku wyników lub prognozowany poziom zadłużenia wzrósł na skutek choroby COVID-19 do poziomu, który zagraża stabilności finansowej i przedstawiono plan restrukturyzacji i projekcje finansowe, uwiarygadniające uzyskanie rentowności finansowej po zakończeniu kryzysu.

Warunki ubiegania się o pomoc – formalne:

·        Beneficjent rzeczywisty (w rozumieniu art. 2 ust. pkt 1) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) korzystający z wsparcia finansowego posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (możliwe odejście od tej zasady w przypadku zobowiązania do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki),

·        nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne,

·        przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.

·        przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Środki nie mogą być przeznaczone na dokonywanie płatności do właścicieli lub podmiotów powiązanych (jeśli nie dotyczą normalnej działalności i jest dopuszczalne na podstawie umowy z PFR), nabycie udziałów lub akcji w celu ich umorzenia, fuzje i przejęcia oraz refinansowanie lub przedterminową spłatę obecnego zadłużenia.

Wsparcie w ramach programu może stanowić pomoc publiczną (indywidualną lub w ramach programu). Jeśli wartość takiej pomocy będzie wyższa niż 200 000 euro, będzie ona wymagała notyfikacji do Komisji Europejskiej jako pomoc indywidualna dla danego przedsiębiorcy albo program pomocowy dla danego sektora/regionu.

Wnioski można składać za pośrednictwem strony Polskiego Funduszu Rozwoju.

Webcast:

Tarcza Antykryzysowa – rządowe drogowskazy dla przedsiębiorców w obliczu pandemii

Odsłuchaj nagranie webcastu

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorców

Przedsiębiorcy zatrudniający od 10 do 250 pracowników, o obrotach nie przekraczających 50 mln euro lub sumie bilansowej niższej, niż 43 mln euro będą mogli ubiegać się o wsparcie w formie pożyczki, stanowiącej % wartości przychodów ze sprzedaży za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia będzie uzależniona również od skali spadku obrotów w związku z COVID-19.

Wsparcie finansowe może być przeznaczone na:

·        pokrycie kosztów działalności gospodarczej, z wyłączeniem finansowania nabycia (przejęcia) innego przedsiębiorcy,

·        przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki,

Środki nie mogą być przeznaczone na rozliczenia z podmiotami powiązanymi - płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych.

Możliwe będzie umorzenie do 75% wartości subwencji na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia jej wypłaty na następujących zasadach:

·        25% pod warunkiem kontynuacji działalności,

·        25% w zależności od poniesionej straty na sprzedaży,

·        dodatkowo do 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Warunki ubiegania się o pomoc:

·        spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w wyniku COVID-19,

·        Beneficjent rzeczywisty (w rozumieniu art. 2 ust. pkt 1) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) korzystający z wsparcia finansowego posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (możliwe odejście od tej zasady w przypadku zobowiązania do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki),

·        nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne,

·        przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.

·        przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Wnioski o wsparcie będzie można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej banków komercyjnych – ich lista umieszczona zostanie na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju. Zakłada się uruchomienie programu w kwietniu 2020 r.

Zmiany w Tarczy antykryzysowej

W Sejmie trwają prace nad zmianami ustawy, w których zawarte są rozwiązania wspierające przedsiębiorców. Procedowane zmiany przepisów zakładają m.in.:

-       w przypadku ubiegania się o dofinansowanie wynagrodzeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:

·        dopuszczenie obniżenie wymiaru etatu do 20% (w miejsce obecnego zapisu zakładającego zmniejszenie wymiaru zatrudnienia o 20%),

·        zniesienie obowiązku utrzymania zatrudnienia po zakończeniu wypłaty dofinansowania przez okres odpowiadających okresowi objętemu wsparciem,

·        przyznawanie świadczeń począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek (obecnie począwszy od dnia złożenia wniosku), przez 3 pełne miesiące,

-       rozszerzenie grona podmiotów mogących ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS – przyznanie możliwości złożenia wniosku o umorzenie 50% składek płatnikom zgłaszającym na dzień 29 lutego 2020 r. maksymalnie 49 ubezpieczonych.

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?