Zmiany w podatkach dochodowych podpisane przez Prezydenta

Analizy

Zmiany w podatkach dochodowych podpisane przez Prezydenta

Spółki komandytowe podatnikami CIT od 2021 roku

Alert podatkowy (28/2020) | 30 listopada 2020 r.

29 listopada 2020 r., po tym jak Sejm odrzucił poprawki Senatu, Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych (i niektórych spółek jawnych). W konsekwencji, co do zasady od 1 stycznia 2021 r. zmieni się dotychczasowy model opodatkowania tych spółek – nastąpi przejście z jednostopniowego opodatkowania dochodu z działalności spółki komandytowej na poziomie jej wspólników na opodatkowanie dwustopniowe, tj. raz na poziomie dochodu spółki komandytowej, a dwa – na poziomie dystrybucji zysku do jej wspólników.

Analogiczny system opodatkowania będzie dotyczyć w niektórych przypadkach spółek jawnych – wówczas, gdy podatnicy podatku dochodowego, partycypujący w zyskach spółki jawnej nie są ujawniani.

Ustawa wprowadza również częściowe zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów z tytułu udziału w zyskach komandytariuszy takich spółek (do wysokości 50% przychodów, nie więcej niż 60 000 zł), niemniej uwarunkowane brakiem „optymalizacyjnego celu” założenia takiej spółki.

Co do zasady przepisy wprowadzające opodatkowanie spółek komandytowych wejdą w życie 1 stycznia 2021 r., pragniemy jednak podkreślić, że spółki komandytowe mogą jednak podjąć decyzję o odroczeniu stosowania nowych przepisów do 1 maja 2021 r.

 

Najwięksi upublicznią swoją politykę podatkową

Poza powyższym na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie od 1 stycznia 2021 r. powszechnego obowiązku sporządzenia i podania do wiadomości publicznej sprawozdania z realizacji strategii podatkowej. Obowiązek obejmie:

  • podatników, których przychody przekroczyły 50 mln EUR w roku podatkowym,
  • podatkowe Grupy Kapitałowe i poszczególne spółki wchodzące w ich skład, 
  • spółki nieruchomościowe.

Zakres sprawozdania z realizacji strategii podatkowej jest szeroki i obejmuje otwarty katalog informacji. Dodatkowo, choć nie wynika to bezpośrednio z nowych przepisów, powyższy obowiązek może pośrednio wskazywać na konieczność wcześniejszego opracowania korporacyjnej strategii podatkowej, jak również ustrukturyzowania i sformalizowania procesów oraz procedur dotyczących zarządzania i zapewnienia prawidłowości wykonywania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych. Na publikację sprawozdania podatnicy będą mieli 9 miesięcy od upływu terminu złożenia rocznego zeznania CIT.

Ci, którzy nie wywiążą się z powyższych obowiązków, zapłacą karę administracyjną w wysokości do 250 000 zł. Przy czym w praktyce nie można też wykluczyć potencjalnej odpowiedzialności na gruncie KKS.

Szereg dalszych zmian uszczelniających system podatkowy

Do pozostałych rozwiązań wprowadzonych nowelizacją ustawy o CIT należą m.in.:

  • Zaostrzenie zasad amortyzacji podatkowej, w szczególności dla podmiotów działających na podstawie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym

Regulacja ta obejmie przede wszystkim podmioty korzystające ze zwolnienia podatkowego z tytułu prowadzenia działalności na terenie SSE lub na podstawie Decyzji o Wsparciu. Do tej pory ustawa o CIT przewidywała swobodę podatnika w obniżaniu lub podwyższaniu stawek amortyzacyjnych w określonych przypadkach. Zgodnie z treścią nowelizacji, w odniesieniu do środków trwałych i WNiP wprowadzonych do ewidencji po 1 stycznia 2021 r., przepisy całkowicie wyłączają taką możliwość dla „strefowiczów”, a także wprowadzają ograniczenia w zakresie stosowania stawek indywidualnych dla używanych środków trwałych.

  • Przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w spółkach nieruchomościowych ze sprzedawcy na spółkę nieruchomościową

Wprowadzenie rewolucyjnego mechanizmu, w którym rolę płatnika pełni podmiot, będący przedmiotem transakcji. Nowelizacja przewiduje również szereg innych obowiązków dla spółek nieruchomościowych, takich jak konieczność ustanowienia przedstawiciela podatkowego w konkretnych przypadkach oraz obowiązek przekazywania informacji o udziałowcach/akcjonariuszach spółek nieruchomościowych.

  • Ograniczenie możliwości rozliczenia strat podatkowych przez podatników, którzy przejęli majątek innych podmiotów stanowiący przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część w wyniku połączenia, aportu lub zakupu sfinansowanego wkładem pieniężnym

W konsekwencji uchwalenia nowelizacji przepisów, całkowicie ograniczona zostanie możliwość wykorzystania przez dane przedsiębiorstwo strat podatkowych innego przedsiębiorstwa, nieposiadającego zdolności do ich rozliczenia.

  • Objęcie opodatkowaniem podziału majątku likwidowanej osoby prawnej

W tym kontekście nowelizacja stanowi zrównanie pod kątem opodatkowania operacji wydania majątku likwidowanej spółki ze sprzedażą aktywów po stronie spółki. Regulacja ta jest zatem odpowiedzią na dotychczasowe spory fiskusa z podatnikami w kontekście zastosowania art. 14a ustawy o CIT w sytuacji podziału majątku likwidowanej osoby prawnej.

  • Wprowadzenie zmian w podatku od nieruchomości komercyjnych, pozwalających na przedłużenie zwolnienia w stanie epidemii

Zgodnie z treścią znowelizowanych przepisów, rozwiązanie to uprawnia podatników do skorzystania ze zwolnienia z podatku od przychodów z budynków także w przypadku, gdyby po dniu 31 grudnia 2020 r. (koniec terminu obecnie obowiązującego zwolnienia), nadal obowiązywał w Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-21.

  • Podwyższenie do 2 mln euro kwoty limitu przychodów, uprawniających do skorzystania ze 9% stawki CIT

Realizacja zapowiadanej zmiany zrównania poziomu przychodów do warunków tzw. „małego podatnika”. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, w kieszeniach przedsiębiorców zostanie z tego tytułu rocznie ok. 400 milionów złotych więcej.

Większość zmian wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., w tym przepisy wprowadzające opodatkowanie spółek komandytowych. Pragniemy przy tym podkreślić, że spółki komandytowe mogą jednak podjąć decyzję o odroczeniu stosowania nowych przepisów do 1 maja 2021 r.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z ekspertami Deloitte.

Zobacz także:

Webinar: Rewolucja w CIT 2021
Praktyczne konsekwencje, obowiązki i potencjalne problemy wynikające ze zmian

Bezpłatne seminarium on-line: 7 grudnia 2020 r., godz. 10.00 - 11.30

Zarejestruj się

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?