Czym jest strategia podatkowa?

Artykuł

Czym jest strategia podatkowa?

Podstawowe informacje, kogo dotyczy i korzyści/ryzyka dla przedsiębiorcy

Maj 2021 r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od roku podatkowego zaczynającego się po 31 grudnia 2020 r. podatnicy są zobowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej tzw. strategii podatkowej, czyli zestawu informacji opisującej działania firmy mające wpływ na zobowiązania podatkowe i sposób ich rozliczania przez podatnika. Obowiązek ten dotyczy podatników, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln EUR, a także podatkowych grup kapitałowych.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej ma być publikowana w języku polskim na stronie internetowej podatnika (lub podmiotu powiązanego) nie później niż w ciągu 12 miesięcy od zakończenia danego roku podatkowego. Z komunikatów Ministra Finansów wynika, że pierwsze raportowanie będzie wymagane już za 2020 r., w terminie do 31 grudnia 2021 r. (termin dla podmiotów, którzy działają w oparciu o rok kalendarzowy).

Jakich podatków/ obszarów dotyczy? Mimo umiejscowienia przepisów w ustawie o CIT, strategia podatkowa i informacja (sprawozdanie) z realizowanej w danym roku podatkowym strategii podatkowej nie można ograniczać tylko do podatku CIT, lecz należy mieć na względzie szersze spojrzenie na całokształt rozliczeń podatkowych podmiotu.

Jakich przedsiębiorców dotyczą te obowiązki? Obowiązki dotyczą podmiotów, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln EUR, a także podatkowych grup kapitałowych.

Dlaczego to ważne?  Przepisy wynikające z ustawy przewidują szeroki katalog elementów i danych, jakie powinna zawierać informacja o realizowanej strategii podatkowej, np.: opis podejścia do procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, czy też informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań jego lub podmiotów z nim powiązanych. Warto nadmienić, że przepisy tylko częściowo przewidują konkrety, co do dokumentów, które należy ujawniać, m.in. zgłoszone schematy podatkowe (MDR).

Co należy zrobić: Dla wykonania obowiązku publikacji informacji o strategii podatkowej za dany rok podatkowy (poczynając od 2020 r.) kluczowe jest przede wszystkim skonkretyzowanie strategii podatkowej – tj. ustalenie kluczowych zasad, jakimi kieruje się podmiot realizując transakcje i projekty mogące wpływać na rozliczenia podatkowe. Jednocześnie, ważnym elementem procesu będzie identyfikacja kwestii i obszarów, które mogą potencjalne być kluczowe w kontekście odpowiedniego przedstawienia jakościowego podmiotu, jako rzetelnego podatnika oraz wyjaśnienia organom podatkowym czynników wpływających na jego bieżącą pozycję podatkową.

Korzyści/ryzyka dla przedsiębiorcy: W teorii nie jest konieczne posiadanie jednolitego dokumentu zawierającego strategię podatkową. Natomiast należy w odniesieniu do każdego roku posiadać informacje (sprawozdanie) jej dotyczące, opublikowane na stronie internetowej. Za jej brak, i nieprzekazanie jej adresu do urzędu skarbowego przedsiębiorcy może grozić kara w wysokości do 250 tys. zł, a także potencjalnie sankcjami osobistymi wobec osób odpowiedzialnych za niedopełnienie ww. obowiązku.

Oprócz kwestii ewentualnych kar – sama treść informacji (sprawozdania) o strategii podatkowej może rodzić szanse i zagrożenie dla podmiotu w wielu płaszczyznach, np. relacji z organami podatkowymi (informacja będzie źródłem podstawowych informacji, na podstawie, której będzie kształtowana wstępna ocena jakościowa podmiotu i jego rozliczeń podatkowych), czy także biznesowej (część informacji wskazanych na liście obowiązkowych elementów publikowanej informacji o strategii podatkowej, może zawierać tajemnice przedsiębiorstwa, które należy odpowiednio chronić przez szerszym dostępem).

Czy ta strona była pomocna?