Ekspres akcyzowy: Pierwsza kwartalna deklaracja akcyzowa już niebawem

Analizy

Ekspres akcyzowy: Pierwsza kwartalna deklaracja akcyzowa już niebawem

Ekspres Akcyzowy 15/2021 | 28 września 2021 r.

Pojawiły się pierwsze interpretacje indywidualne w zakresie nowych deklaracji kwartalnych.

O co chodzi?

Ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 694) w dodanym art. 24e wprowadzony został obowiązek składania deklaracji kwartalnych.

Do składania deklaracji kwartalnych zobowiązani zostali podatnicy w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy oraz wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy.

Deklaracje mają być składane za kwartalne okresy rozliczeniowe do 25 dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek akcyzowy. W rezultacie pierwszą deklarację trzeba będzie złożyć za trzeci kwartał 2021 r. do 25 listopada.

Co to oznacza w praktyce?

Wprowadzenie przepisu art. 24e ustawy o podatku akcyzowym zrodziło po stronie podmiotów praktyczne wątpliwości dotyczące tego, jakie podmioty oraz w jakim zakresie są zobowiązane do dopełniania nowego obowiązku. 

Co prawda Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia w zakresie deklaracji kwartalnych, niemniej jednak nie rozstrzygają one wszystkich wątpliwości. W efekcie część przedsiębiorców zdecydowała się zapytać o wykładnię nowych regulacji na drodze wiążącej interpretacji.  W ostatnim czasie pojawiły się pierwsze odpowiedzi.

W jednej z nich Organ przyznał rację Wnioskodawcy, potwierdzając, że jako podmiot zużywający korzystający ze zwolnienia w odniesieniu do olejów i preparatów smarowych nie musi składać deklaracji kwartalnych.

Organ wskazał, iż Wnioskodawca w odniesieniu do wyrobów akcyzowych zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie, np. na podstawie § 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, nie jest podatnikiem podatku akcyzowego w stosunku do tych wyrobów. Tym samym organ potwierdził, że to czy dany podmiot ma obowiązek składania nowych deklaracji decyduje to czy czynności jakie podmiot dokonuje w ramach wyrobów zwolnionych czy zharmonizowanych wyrobów ze stawką zero kwalifikują ten podmiot jako podatnika na gruncie przepisów akcyzowych. W tym zakresie warto przeanalizować art. 8 ustawy o podatku akcyzowym.

W innej interpretacji indywidualnej poruszona została kwestia obowiązku składania deklaracji kwartalnej przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zajmujący się obrotem wyrobami akcyzowymi opodatkowanymi akcyzą, jak i wyrobami zwolnionymi od akcyzy ze względu na przeznaczenie, a także – wyrobami z załącznika nr 2 do ustawy opodatkowanych zerową stawką akcyzy.

Organ uznał, iż Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do składania deklaracji kwartalnych, o których mowa w art. 24e ust. 1 ustawy. Wnioskodawca działając jako podatnik akcyzy prowadzący skład podatkowy będzie wykazywać zarówno wyroby opodatkowane stawką pozytywną akcyzy, jak i wyroby zwolnione oraz opodatkowane stawką zerową akcyzy w comiesięcznych deklaracjach.  W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do składania dodatkowo deklaracji kwartalnych względem wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy oraz wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy.

Co dalej?

Choć opublikowane przez MF wyjaśnienia oraz ukazujące się interpretacje indywidualne są pomocne w analizie zagadnienia dotyczącego deklaracji kwartalnych, to wciąż jest jeszcze szereg obszarów w tej kwestii, które wciąż wymagają doprecyzowania.   

Przykładowo w świetle art. 8 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym wątpliwości może budzić obowiązek składania deklaracji przez podmioty, które nabywają wyłącznie wyroby energetyczne z załącznika nr 2 opodatkowane zerową stawką akcyzy i nie wykorzystują ich bezpośrednio jako komponentów do produkcji innych produktów, a jedynie zużywa je do czynności pomocniczych jak mycie, czy płukanie.

Zwracamy uwagę, że również te deklaracje trzeba będzie złożyć elektronicznie. Dla podmiotów, które pierwszy raz będą składać deklaracje akcyzowe samo ich techniczne wysłanie przez platformę PUESC może okazać się wyzwaniem. Organy coraz częściej wymagają, aby deklaracja była wysłana z kontekstu firmowego a nie prywatnego, co wymaga dodatkowych działań na PUESC.

Pytań o deklaracje kwartalne jest wiele. Rekomendujemy przeanalizować charakter prowadzonej działalności pod kątem obowiązku składania deklaracji kwartalnych, a następnie z odpowiednim wyprzedzeniem podjąć kroki, aby być gotowym na 25 listopada.

Zapraszamy Państwa na nasze szkolenie w zakresie akcyzie, gdzie szerzej omówimy zagadnienie nowych deklaracji kwartalnych.

Szkolenie on-line: Wyzwania na 2021 r. i 2022 r. w podatku akcyzowym

18 października 2021 r., godz. 10:00 - 15:00

Zarejestruj się

Czy ta strona była pomocna?