Korzystne zmiany dla podmiotów produkujących energię z OZE oraz ponowne odroczenie obowiązku elektronicznych ewidencji

Analizy

Korzystne zmiany dla podmiotów produkujących energię z OZE oraz ponowne odroczenie obowiązku elektronicznych ewidencji akcyzowych

Ekspres Akcyzowy 12/2022 | 26 sierpnia 2022 r.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt” lub „Nowelizacja”). Projekt przewiduje znaczące zmiany w kilku obszarach, w tym m.in. redukcję obowiązków formalnych ciążących na podmiotach produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (dalej: „OZE”) z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty, jak również ponowne przesunięcie terminu wejście w życie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych wyłącznie w formie elektronicznej do 1 stycznia 2024 r.

O co chodzi?

Jak wskazano w uzasadnieniu do Projektu zmiany z zakresu podatku akcyzowego mają na celu głównie doprecyzowanie regulacji mogących powodować wątpliwości interpretacyjne oraz ich uproszczenie i ujednolicenie.

W ostatnim czasie można było zaobserwować rosnące zainteresowanie wśród przedsiębiorców, jak i jednostek samorządu terytorialnego (dalej: „JST”) inwestycją w odnawialne źródła energii. Choć pod pewnymi warunkami możliwe jest korzystanie ze zwolnienia od akcyzy w stosunku do energii elektrycznej zużywanej przez podmiot, który wyprodukował ją we własnym zakresie, konieczne wciąż jest dopełnianie obowiązków formalnych.

Ustawodawca z myślą o podmiotach zużywających wyprodukowaną we własnym zakresie energię elektryczną z OZE z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, chce ograniczyć obciążenia administracyjne, które obecnie na nich spoczywają.

Niewątpliwie jako takie ułatwienie należy odczytywać rozszerzenie katalogu podmiotów korzystających z wyłączenia z obowiązku rejestracji dla celów podatku akcyzowego, które dedykowane jest jednostkom samorządu terytorialnego.

W świetle bowiem nowelizacji, łączna moc generatorów produkcyjnych, która jest jednym z podstawowych parametrów uprawniających do wyłączenia z obowiązku rejestracji dla celów akcyzy, w przypadku jednostki samorządu terytorialnego ma być ustalana odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych JST.

Kolejne uproszczenia dotyczą odstąpienia od obowiązku wykazywania w deklaracji miesięcznej bądź deklaracji kwartalnej, energii elektrycznej, korzystającej ze zwolnienia od akcyzy, która została zużyta przez podmioty produkujące energię z OZE w generatorach o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW. Warto podkreślić, że w świetle projektowanych przepisów, ustawodawca to ułatwienie dedykuje wyłącznie do energii produkowanej z OZE, zatem podmioty produkujące i zużywające przykładowo energię elektryczną w generatorach awaryjnych do 1 MW nadal będą musiały wykazywać tę energię w deklaracjach.

Co więcej, w odniesieniu do podmiotów zużywających, wyprodukowaną we własnym zakresie energię elektryczną, nieobjętych obowiązkiem rejestracyjnym, zgodnie z projektowanymi regulacjami wyłączony ma zostać również obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej.

Co to oznacza w praktyce?

Proponowane zmiany w zakresie ewidencjonowania i raportowania zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego, którzy obecnie mimo braku obowiązku dokonania rejestracji w zakresie akcyzy byli zobowiązani do składania deklaracji oraz prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej.

W praktyce oznaczać to będzie, że przedsiębiorstwo lub JST produkujące energię elektryczną, np. z paneli fotowoltaicznych w podlegających jej jednostkach organizacyjnych będą zwolnione z obowiązku złożenia zgłoszenia do CRPA, gdy łączna moc generatorów nie przekroczy 1MW (w przypadku JST liczona odrębnie dla każdej z przynależnych jednostek organizacyjnych), nie będą zobowiązane do wykazywania energii elektrycznej w deklaracji miesięcznej bądź kwartalnej, jak również nie będą musiały prowadzić ewidencji energii elektrycznej.

Dodatkowo, w ramach tej Nowelizacji podmioty, które w dalszym ciągu nie wdrożyły rozwiań informatycznych umożliwiających prowadzenie ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej, zyskają dodatkowy czas na dostosowanie posiadanych systemów finansowo-księgowych do prawidłowego prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej bądź wdrożenie odpowiedniego narzędzia informatycznego.

Co dalej?

Zgodnie z opublikowanym Projektem przedstawione powyżej zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r. Niemniej jednak, projekt jest na wczesnym etapie legislacyjnym, a konsultacje społeczne zaplanowane są na początek września, dlatego też podmioty realizujące obowiązki formalne związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z OZE, powinny monitorować pracę nad Nowelizacją, aby móc we właściwym momencie odstąpić od ich realizacji. Dodatkowo, warto podkreślić, iż projekt ten zakłada również szereg zmian w innych obszarach akcyzowych, o których będziemy Państwa informować w kolejnych Ekspresach akcyzowych.

Czy ta strona była pomocna?