Aktualizacja kodów CN

Analizy

Nowa opłata od paliw silnikowych już od 1 stycznia 2019 r.

Kto będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty?

Ekspres akcyzowy 8/2018 | 7 grudnia 2018 r.

Już 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie zmiany do Ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska („Ustawa”). Zmiany te wprowadzają między innymi obowiązek uiszczania opłaty emisyjnej od benzyn silnikowych klasyfikowanych do kodów CN 2710 11 45, CN 2710 11 49 oraz olejów napędowych klasyfikowanych do kodu CN 2710 19 41 („paliwa silnikowe”).

O co chodzi?

Za niecałe cztery tygodnie zaczną obowiązywać przepisy Ustawy, w wyniku których paliwa silnikowe zostaną objęte nową, dodatkową opłatą, z której wpływy zasilą, wraz ze środkami z budżetu państwa oraz wpływami z tytułu opłaty zastępczej, Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, który ma zapewnić wsparcie dla rozwoju rynku oraz infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie.

Co to oznacza?

Zgodnie z przepisami Ustawy, od 1 stycznia 2019 r. obowiązek uiszczenia opłaty emisyjnej będzie ciążył na:

  • producentach paliw silnikowych,
  • importerach i podmiotach dokonujących nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych,
  • innych podmiotach podlegających na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych.

Niemniej jednak, należy zwrócić uwagę, że obowiązki dotyczące opłaty emisyjnej mogą również ciążyć na podmiotach, które dokonują czynności w wyniku, których dochodzi do zwiększenia ilości paliw silnikowych. Co ciekawe, w wyniku tych czynności nie zawsze musi dochodzić do powstania obowiązku podatkowego w akcyzie, np. mieszanie paliw z dodatkami, w przypadku gdy od obydwu tych wyrobów akcyza została zapłacona na jednym z wcześniejszych etapów obrotu.

Stawka opłaty emisyjnej dla paliw silnikowych będzie wynosić 80 zł za 1000 litrów. Obowiązek jej zapłaty, co do zasady, będzie powstawał z chwilą powstania zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym w odniesieniu do paliw silnikowych w rozumieniu Ustawy, a podstawą obliczenia należnej kwoty opłaty emisyjnej będzie ilość tych paliw silnikowych stanowiąca podstawę opodatkowania akcyzą. Jednakże, obowiązek zapłaty opłaty emisyjnej powstanie również w przypadku poddania danej ilości paliwa silnikowego, od której zapłacono już opłatę emisyjną, dalszym procesom, w wyniku których nastąpi zwiększenie ilości tego paliwa.

Podmioty wykonujące działalność podlegającą opłacie emisyjnej będą zobowiązane do obliczania należnej do zapłaty kwoty opłaty, jej zapłaty na rachunek właściwego organu administracji podatkowej oraz składania stosownej informacji w tym zakresie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Weź udział w wydarzeniu:

Praktyczne warsztaty z obsługi EMCS PL2 w zakresie elektronicznych dokumentów dostaw (e-DD)

Dowiedz się więcej

Co dalej?

Przedsiębiorcy powinni zawczasu dokonać weryfikacji, czy wykonywana przez nich działalność gospodarcza obejmuje paliwa silnikowe w rozumieniu Ustawy oraz czy od 1 stycznia 2019 r. będzie ona powodować konieczność wypełniania obowiązków dotyczących opłaty emisyjnej, o których mowa w Ustawie. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, wówczas należy określić, z jakiego tytułu, w jakim zakresie i w jakich terminach dana jednostka zostanie zobligowana do wypełniania obowiązków związanych z opłatą emisyjną oraz przygotować się do ich wypełniania od początku przyszłego roku.

Bezpieczny start

Nie strać prawa do preferencji w podatku akcyzowym

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?