Ponowne odroczenie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej

Artykuł

Ponowne odroczenie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej

Elektroniczna ewidencja akcyzowa od 1 lutego 2024 r. oraz pozostałe zmiany w akcyzie

Ekspres Akcyzowy 19/2022 | 27 grudnia 2022 r.

W dniu 21 grudnia ogłoszono w Dzienniku Ustaw Nowelizacje, wprowadzającą szereg zmian w podatku akcyzowym, w szczególności ponowne przesunięcie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowej w formie elektronicznej na 1 lutego 2024 r., zmiany doprecyzowujące w zakresie e-SAD oraz nową definicję płynów do e-papierosów czy uproszczenia dla wytwórców energii elektrycznej w generatorach o łącznej mocy do 1 MW.

O co chodzi?

Kluczową zmianę stanowi ponowne odroczenie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej. Zmiana ta podyktowana jest toczącymi się pracami Ministerstwa Finansów nad wdrożeniem Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (tzw. „CEWA”). Narzędzie to kierowane ma być do wszystkich podmiotów akcyzowych w celu umożliwienia im prowadzenia ewidencji akcyzowych w udostępnionym online systemie CEWA lub zbiorcze przesyłanie danych zgodnych z odpowiednią schemą, w postaci pliku xml.

W uchwalonej ustawie (Dz. U. z 2022 r., poz. 2707), zdecydowano się również na zmodyfikowanie dotychczasowej definicji płynu do e-papierosów, która ma na celu ukrócenie nieprawidłowości w zakresie obrotu płynami do e-papierosów, polegających na fikcyjnym nadawaniu płynom do papierosów elektronicznych innego przeznaczenia i tym samym unikaniu opodatkowania akcyzą.

W ramach Nowelizacji akcyzowej, w związku ze zbliżającymi się zmianami w zakresie nowego reżimu przemieszczania wyrobów akcyzowych w ramach WNT i WDT poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-SAD wprowadzono również przepisy doprecyzowujące. Nowelizacja zakłada m.in. wejście w życie przepisów dotyczących uzyskania numerów akcyzowych uprawnionego odbiorcy i uprawnionego wysyłającego od 1 stycznia 2023 r., aby umożliwić podmiotom dokonanie wcześniejszej rejestracji.

Nowelizacja zakłada również uproszczenia w stosunku do podmiotów zużywających energię elektryczną wyprodukowaną przez te podmioty z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości, tj. brak obowiązku składania deklaracji kwartalnej oraz obowiązku prowadzenia ewidencji energii elektrycznej.

 

Co to oznacza w praktyce?

Dla podmiotów prowadzących działalność akcyzową w niewielkim zakresie, CEWA może stanowić pomocne narzędzia ułatwiające prowadzenie ewidencji akcyzowych bez konieczności inwestowania we własne rozwiązania informatyczne. Natomiast w przypadku podmiotów dokonujących dużej liczby czynności ujmowanych w ewidencjach dostosowanie się do CEWA będzie stanowiło zdecydowanie większe wyzwanie. Co prawda CEWA ma pozwalać na zbiorcze przesyłane danych dla sporządzenia ewidencji przez API, niemniej jednak na ten moment nie wiadomo jeszcze ani jak będzie wyglądała schema dla plików, które będzie przesyłało się do CEWA, ani też z jaką częstotliwością będzie należało je wysyłać.

Nowe brzmienie definicji płynu do e-papierosów już na etapie prac legislacyjnych rodziło wiele kontrowersji, dlatego też Ministerstwo Finansów zdecydowało się na opublikowanie wyjaśnień, w których wskazuje, że nową definicją płynu do e-papierosów mają być objęte wyłącznie roztwory, a więc substancje stanowiące mieszaninę dwóch lub więcej substancji. Zatem ani glikol, ani gliceryna nie spełniają definicji roztworu tj. mieszaniny dwóch lub więcej substancji, w związku z czym nie mogą zostać uznane za płyn do papierosów elektronicznych. Ministerstwo zadeklarowało również, że odpowiednie wyjaśnienia zostaną przekazane również do organów Krajowej Administracji Skarbowej w celu ujednolicenia stosowania i interpretowania zmienionej regulacji, a także prowadzenia kontroli podatkowych.

Uchwalone zmiany dotyczące zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW stanowią bardzo korzystną zmianę nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla jednostek samorządu terytorialnego, w stosunku do których łączna moc generatorów będzie kalkulowana odrębnie dla każdej z przynależnych jednostek organizacyjnych. Dotychczas choć podmioty zużywające energię elektryczną, wyprodukowaną w generatorach do 1 MW mogły korzystać ze zwolnienia od akcyzy, to jednak obowiązki formalne w postaci deklaracji czy ewidencji były dla tych podmiotów, które często w ogóle nie miały do czynienia z podatkiem akcyzowym dość uporczywe.

 

Co dalej?

Od 2023 r. podmioty prowadzące ewidencje wyrobów akcyzowych powinny śledzić wszelkie zmiany dotyczące Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych oraz zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe w celu przygotowania się oraz wprowadzenia nowej formy raportowania działalności akcyzowej.

Podmioty, które dokonują transakcji polegających na WNT/WDT wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, powinny podjąć odpowiednie kroki w celu przygotowania się do generowania komunikatów e-SAD oraz przesyłania ich do systemu EMCS. Już na początku stycznia podmioty zainteresowane powinny wystąpić z wnioskami o nadanie numerów akcyzowych uprawnionego wysyłającego lub uprawnionego odbiorcy oraz złożyć zabezpieczenie akcyzowe. Szczególnie dla przedsiębiorców, którzy dotychczas w ramach swojej działalności nie korzystali z EMCS pierwsze komunikaty generowane w systemie będą stanowiły wyzwanie.

Ministerstwo Finansów deklarowało, że przed wejściem w życie e-SAD uruchomi środowisko testowe do systemu EMCS, dlatego też podmioty objęte nowym reżimem powinny monitorować komunikaty publikowane przez Ministerstwo.

 

Zapisz się do Ekspresu akcyzowego

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Zarejestruj się

Zobacz także:

Praktyczne warsztaty on-line z obsługi e-SAD
Obsługa EMCS PL2 w zakresie elektronicznych uproszczonych dokumentów administracyjnych e-SAD

17 stycznia 2023 r., godz. 10:00 – 13:30

Przedstawimy obowiązki i wymagania jakie należy spełnić, aby móc zgodnie z przepisami dokonywać przemieszczeń wewnątrzwspólnotowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy stosując elektroniczny monitoring przemieszczeń wyrobów akcyzowych w systemie EMCS PL2.

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?